ขุมทรัพย์ มัทธิว 3

ภาพรวม

  •  ราวเกือบ 30 ปีต่อมา หลังจากพระเยซูไปอยู่ที่นาซาเร็ธ ยอห์นผู้ให้บัพติศมาก็เริ่มปรากฏตัวขึ้น รับใช้พระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร เพื่อประกาศให้ประชาชนเตรียมต้อนรับกษัตริย์ ผู้จะเสด็จมา
  • ยอห์นได้ใช้พิธีบัพติศมาในน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์สำหรับผู้ที่ต้องการกลับใจใหม่ พระเยซูได้เสด็จมาหายอห์นเพื่อรับบัพติศมาจากเขาด้วย ซึ่งทำให้ยอห์นประหลาดใจมากในเรื่องนี้ เพราะเขาอยากรับจากพระเยซูมากกว่า แต่ในที่สุดเขาก็ยอมให้บัพติศมาพระเยซู

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

#  ยุทธศาสตร์การรับใช้ของยอห์น ช่างเป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่เข้าท่าเอาเสียเลยในมุมมองของมนุษย์
> เขาต้องประกาศให้คนมากมายได้ยิน แทนที่จะเข้าไปในเมือง กลับไปประกาศในถิ่นทุรกันดาร
> เขาประกาศเรื่องสำคัญยิ่งใหญ่ แทนที่จะแต่งกายให้เหมาะสม แต่กลับแต่งตัวอย่างคนพเนจรและกินแมลงเป็นอาหาร
> เมื่อพวกผู้มีอิทธิพลในสังคมอย่างฟาริสี สะดูสี อุตส่าห์ออกมาหาเขา แทนที่เขาจะตีสนิทสร้างสัมพันธ์ แต่กับกล่าวแก่พวกเขาว่า “เจ้าชาติงูร้าย…”

          >> ดังนั้นสามารถคาดการณ์ได้ว่า งานรับใช้ของเขาต้องไม่ประสบความสำเร็จเป็นแน่
          >> แต่ปรากฏว่า ในความเป็นจริง งานรับใช้เพียงช่วงสั้นๆ เพียงไม่กี่เดือนของเขา กลับเกิดผลมากมาย

@  สิ่งที่เรากำลังทำในวันนี้ อาจจะดูเหมือนไม่เกิดผล และต่อไปก็ไม่น่าจะเกิดผลด้วย แต่หากเรากำลังเชื่อฟังและทำตามพระเจ้า สิ่งที่เราทำจะเกิดผลมากมายในเวลาของพระองค์อย่างแน่นอน

# การรับใช้ของยอห์น ยำเกรงพระเจ้า มากกว่า เกรงใจมนุษย์

@ หากเรากำลังรับใช้พระเจ้า เราจำเป็นต้องใส่ใจว่า พระเจ้าจะคิดอย่างไร มากกว่ามนุษย์จะคิดอย่างไร

# พระเยซูมาเพื่อ แยกเมล็ดข้าวเพื่อเก็บเข้าไปในยุ้งฉาง และ แยกแกลบออกเพื่อจะเผาด้วยไฟ

@ พระเยซูทรงเป็นทางเดียวที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นการทุกข์ทรมานในบึงไฟนรก เพราะบาปของตน

# ยอห์นอยากรับบัพติศมาจากพระเยซู แต่ความต้องการพระเยซูขัดกับความปรารถนาของเขา พระองค์อยากให้เขาบัพติศมาให้พระองค์ ซึ่งยอห์นก็ยอมที่จะเชื่อฟัง

@ เมื่อพระประสงค์ของพระเจ้า ไม่สอดคล้องกับความปรารถนาของเรา จงเลือกเชื่อฟังพระองค์

# หลังจากที่พระเยซูเชื่อฟังพระบิดา ด้วยการถ่อมพระทัยลงรับบัพติศมาในน้ำจากยอห์น พระบิดาตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า พระเยซูเป็นบุตรที่รัก ที่พระองค์ชอบใจมาก
> ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของกาลเวลา พระบิดาก็รักพระบุตรและชอบใจพระบุตรอยู่แล้ว ทำไมคราวนี้จึงตรัสแบบนั้น?
     > ก็เพราะคราวนี้ พระบิดาตรัสไม่ใช่เพราะสถานะของพระบุตร แต่ตรัสเพราะ พระเยซูชาวนาซาเร็ธผู้นี้ ยอมเชื่อฟังพระเจ้าทุกประการ จึงได้รับความโปรดปรานจากพระบิดา ในกรณีนี้
> สิ่งนี้จำเป็นต้องเกิดขึ้น อาดัมไม่เชื่อฟังจึงทำให้ตัวเขาและเชื้อสายของเขา ถูกตัดขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้า แต่บัดนี้ พระเยซูชาวนาซาเร็ธ เชื่อฟังจนถึงความมรณา จึงทำให้ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ กลับมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า
> การบัพติศมาในน้ำนี้ เปรียบเสมือนพระเยซูลงนามในสัญญาว่ายินดีเต็มพระทัย จะเชื่อฟังพระบิดาจนกระทั่งถึงตายและจะเป็นขึ้นมาจากความตาย

@ วันนี้ โดยการเชื่อวางใจในพระเยซู เราจึงได้รับความโปรดปรานจากพระบิดา เพราะเหตุการเชื่อฟังของพระเยซู

คำคม

“ พระเยซูเสด็จมาเพื่อทำให้เรากลับคืนสู่สง่าราศีที่หายไป ”