ขุมทรัพย์ มาระโก 13

ภาพรวม

  • ในบทนี้ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ การข่มเหง และเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น แล้วพระเยซูคริสต์ก็จะเสด็จกลับมา ดังนั้นเราทั้งหลายผู้รู้ล่วงหน้า ควรเตรียมตัวให้พร้อม ด้วยการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณอยู่ตลอดเวลา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1.#  พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า สิ่งที่ชาวยิวภาคภูมิใจคือวิหารอันงดงามนี้ สักวันหนึ่งจะถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง

1.@  สิ่งของในโลกนี้ที่เราภาคภูมิใจ ในที่สุดจะเสื่อมสูญไป สิ่งในสวรรค์ที่เราภาคภูมิใจ จะคงอยู่ตลอดไป
สิ่งที่เราภาคภูมิใจในสวรรค์ ได้แก่ สิ่งที่เราได้ทำเพื่อพระเจ้าขณะที่อยู่ในโลกนี้

2.# พระเยซู บอกให้ทราบว่า เรารู้ว่าใกล้จะถึงยุคสุดท้ายแล้ว เมื่อเกิดสงคราม แผ่น​ดิน​ไหว​ใน​ที่​ต่างๆ กันดาร​อาหาร และเกิดการข่มเหง

2.@ ทุกวันนี้ เหตุการณ์ข้างต้นเกิดมากขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เราควรรู้ตัวได้แล้วว่า อวสานของสิ่งทั้งปวงกำลังจะมาถึงแล้ว

เราควรใช้เวลาและชีวิตที่เหลือ ทำสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเราในสวรรคสถาน นั่นคือ การปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในขณะที่เรายังมีโอกาส

3.# เมื่อการข่มเหงเกิดขึ้น พระเยซูแนะนำว่า เราควรอดทนให้ถึงที่สุด ภักดีต่อพระองค์จนวันตาย

3.@ วันนี้ พระเจ้าอนุญาตให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับเรา ก็เพื่อพัฒนาความเชื่อและความอดทนของเรา เพื่อเราจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้เมื่อการข่มเหงมาถึง

4.# ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา พระองค์จะทรงใช้ทูตสวรรค์รวบรวมผู้เชื่อทั้งหมดมาด้วยกัน แล้ววันนั้นทุกคนจะรู้ความจริงว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นทางรอดเดียวสำหรับมนุษยชาติ แต่สำหรับหลายคนวันนั้นมันสายเกินไปสำหรับพวกเขาเสียแล้ว

4.@ เรารู้ความจริงได้เลยในวันนี้ด้วยความเชื่อ ไม่ต้องรอให้เห็นก่อนก็ได้
ดังนั้นเราผู้รู้ความจริงแล้วในวันนี้ เราสมควรดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความจริง
ใช้ชีวิตอย่างฉลาด อย่างมีปัญญา ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ไม่ใช่เพื่อตนเองแต่เพื่อพระองค์ผู้กำลังจะเสด็จกลับมา

5.# เราไม่สามารถรู้ได้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไรก็จริงอยู่ แต่เราสามารถสังเกตได้ เหมือนรู้ได้ว่าฤดูร้อนใกล้มาแล้ว เมื่อสังเกตว่ามะเดื่อเริ่มแตกใบแล้ว
เมื่อเหุตการณ์ในพระคัมภีร์ ทยอยเกิดขึ้นเป็นจริงจนเกือบหมดเช่นนี้แล้ว เราควรสังเกตและรู้ได้แล้วว่า วันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมานั้นใกล้เข้ามาแล้ว
ดังนั้น ได้เวลาแล้วที่เราควรดำเนินชีวิตอย่างเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์

5.@ เราควรเลิกหลับ หรือสะลึมสะลือ ฝ่ายวิญญาณได้แล้ว
ได้เวลาตื่นตัว เอาจริงเอาจังในเรื่องฝ่ายวิญญาณได้แล้ว เพราะโอกาสที่เราจะทำเช่นนั้นได้เหลือน้อยเต็มทีแล้ว

คำคม

“ จงตื่นตัวและเฝ้าระวัง เพราะวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานั้นใกล้เต็มทีแล้ว ”