ขุมทรัพย์ ลูกา 3

ภาพรวม

  • บทนี้พูดถึง ภารกิจของยอห์น ผู้ให้บัพติศมา ที่มาเตรียมทางให้กับพระเยซู เขารับใช้พระเจ้าอย่างยำเกรงพระเจ้า โดยไม่เกรงใจมนุษย์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1.#  ภายใต้การปกครองของทิเบ​ริอัส ​จักรพรรดิ​โรมัน​
​- ปอนทิอัส​ปี​ลาต ​​ถูก​ส่ง​มา​ดูแล​แคว้น​ยูเดีย​และ​สะมา​เรีย​
​- เฮโรด ​อัน​ทิพาส ​โอรส​ของ​เฮ​โร​ดม​หา​ราช​เป็น​ผู้​ครอง​แคว้น​กา​ลิ​ลี​และ​เพอ​เรีย​ ​เขาเป็นผู้สั่ง​ประหาร​ชีวิต​ยอห์น​ผู้ให้​​บัพ​ติศ​มา (มธ. ​14:1-12​)
​- ฟี​ลิป ​เป็น​พี่ชาย​คน​ละ​แม่​กับ​เฮโรด ​อัน​ทิพาส ​น่าจะ​เป็น​คน​ละ​คน​กับฟี​ลิ​ปที่ก​ล่าวถึง​ใน ​มก. ​6:17 ​เนื่องจาก​เฮโรด ​อัน​ทิพา​สมี​พี่​น้อง​อีก​สอง​คน​ที่​ชื่อฟี​ลิป​เหมือนกัน ​ฟี​ลิ​ปคน​นี้​เป็น​เจ้า​เมืองอิ​ทูเรีย​และ​ตรา​โค​นิติส
​- ลี​ซา​เนียส ปกครองเมือง​อา​บี​เลน ​อยู่​ทาง​ทิศ​ตะวันตก​ของ​เมือง​ดามัสกัส ตอนเหนือของปาเลสไตน์
>> ดินแดนทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้ อยู่ในขอบเขตการรับใช้ของยอห์น ผู้ให้บัพติศมา คนจากดินแดนเหล่านี้ได้มาหายอห์น เพื่อฟังคำสอนและรับบัพติศมา

1.@  อาณาเขตกว้างใหญ่ที่ต้องใช้เจ้าเมืองหลายคนปกครอง แต่โดยยอห์น ผู้ให้บัพติศมา ชายยากจน ผู้อาศัยในที่เปล่าเปลี่ยวเพียงคนเดียว สามารถรับใช้พระเจ้าครอบคลุมดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดได้
เพราะพระเจ้าทรงใช้ยอห์นมา และเขาเชื่อฟังทำตามคำสั่งของพระองค์

พระเจ้าประสงค์ที่จะทรงใช้เราเช่นกัน เพียงแค่เราเริ่มเชื่อฟังทำตามคำสั่งของพระองค์ พระเจ้าเองจะเป็นผู้ทรงกระทำให้สิ่งที่เราทำนั้นเกิดผลมากมาย เกินกว่าที่เราจะคาดคิด

2.# ลก. 3:6 “​มนุษย์​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เห็น​ความ​รอด​ของ​พระ​เจ้า” แต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่จะได้รับความรอดของพระเจ้า เฉพาะคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้น

2.@ เราเป็นผู้วางใจในพระเยซูสำหรับความรอดของเรา หรือเป็นเพียงผู้รู้เรื่องความรอดของพระองค์

3.# ลก. 3:8 “จง​พิสูจน์​การ​กลับ​ใจ​ด้วย​ผล​ที่​เกิด​ขึ้น…”

3.@ การกลับใจไม่ได้พิสูจน์ด้วยแค่คำพูด แต่พิสูจน์ได้ด้วยการกระทำที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง

4.# การรับใช้ของยอห์นผู้ให้บัพติศมา มุ่งเน้นที่จะถวายเกียรติทั้งหมดที่เขาได้รับแด่พระเยซู

4.@ วันนี้ การรับใช้ของเรา และสิ่งต่างๆที่เรากระทำ มุ่งเน้นให้เกียรติตกเป็นของใคร?

5.# เมื่อพระเยซูเชื่อฟังพระบิดา มารับบัพติศมาในน้ำจากยอห์น แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนพระองค์ และพระบิดาตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่าน​เป็น​บุตร​ที่​รัก​ของ​เรา เรา​ชอบ​ใจ​ท่าน​มาก”
เป็นการร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ ร่วมกันทำพันธสัญญาว่า พระบุตรของพระเจ้าจะสิ้นพระชนม์ และจะเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคน

5.@ พระเยซูเชื่อฟังพระบิดา เข้าสู่พิธีบัพติศมา เป็นเหมือนสัญลักษณ์ว่า พระองค์กำลังจะเชื่อฟังจนถึงความตายที่กางเขน ซึ่งโดยการเชื่อฟังนี้ พระบิดาจึงตรัสกับพระเยซูว่า “ท่าน​เป็น​บุตร​ที่​รัก​ของ​เรา เรา​ชอบ​ใจ​ท่าน​มาก”
เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซู พระองค์ทรงสถิตกับเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้รับความโปรดปรานจากพระบิดาเช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้จากการกระทำของเราเอง แต่โดยผ่านทางพระเยซูนั่นเอง

6.# ลำดับ​พงศ์พันธุ์ที่ลูกา​บันทึกไว้นี้ ​เป็น​เชื้อ​สาย​ทาง​มารีย์ เพราะเฮลีไม่มีลูกชายมีแต่มารีย์เป็นลูกสาว ​ตาม​การ​จัด​เชื้อ​สาย​​ของ​ชาว​ยิว​ ​ถือ​ว่า​โย​เซฟ​ซึ่ง​เป็น​ลูกเขย​เป็น​ลูก​ของ​ตัวเองได้​ด้วย
แต่ ​มธ. ​1:1-17 ​บันทึก​เชื้อ​สาย​ทาง​โย​เซฟ

ลูกา​ ​ต้องการ​เชื่อม​ความ​สัมพันธ์​ระหว่าง​พระเยซู​กับ​มนุษยชาติ ​จึง​จัดลำดับ​พงศ์พันธุ์​โดย​เริ่ม​จาก​พระเยซู​ไป​ถึงอาดัม

6.@ สิ่งที่บันทึกในพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า มีความหมาย และเหตุผลที่บันทึกไว้เสมอ

คำคม

“ การรับใช้ที่แท้จริง จะประกอบด้วย การเชื่อฟัง และการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอ