ขุมทรัพย์ ลูกา 23

ภาพรวม

  • บทนี้กล่าวถึงการตัดสินประหารชีวิตพระเยซูอย่างอยุติธรรม และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขน และการฝังพระศพของพระองค์ โดยชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดยังคงอยู่ในแผนการนิรันดร์ของพระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เมื่อพวกผู้นำศาสนาพาพระเยซูมาหาปีลาตแล้วก็กล่าวหาพระองค์เป็นความเท็จหลายข้อหา พระเยซูไม่ได้โต้ตอบอะไรเลย นอกจาก กล่าวคำยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ ตามคำพูดของปีลาต

1.@ อสย. 53:7 “ท่าน​ถูก​บีบ​บัง​คับ​และ​ถูก​ข่ม​ใจ ถึง​กระ​นั้น​ท่าน​ก็​ไม่​ปริ​ปาก เหมือน​ลูก​แกะ​ที่​ถูก​นำ​ไป​ฆ่า
และ​เหมือน​แกะ​ที่​เป็น​ใบ้​ต่อ​หน้า​ผู้​ตัด​ขน​ของ​มัน​เช่นใด ท่าน​ก็​ไม่​ปริ​ปาก​ของ​ท่าน​เลย​เช่น​นั้น”

พระเยซูไม่โต้แย้งข้อกล่าวหาใดๆเลย เพราะการลงโทษที่พระองค์กำลังจะได้รับนั้น ไม่ใช่ความผิดของพระองค์ แต่เป็นของเราทั้งหลาย ดังนั้นพระองค์จึงไม่จำเป็นต้องกล่าวแก้ข้อกล่าวหาเหล่านั้น

พระเยซูทรงยอมรับโทษตามข้อกล่าวหาที่กล่าวโทษเราทั้งหมด

2.# เมื่อปีลาตรู้ว่าพระเยซูเป็นชาวกาลิลี จึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรดเพื่อเป็นการให้เกียรติเฮโรด เพราะเฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลี แต่ช่วงนั้นมาที่เยรูซาเล็มพอดี
เฮโรดกับทหารของเขาก็ทำการดู​หมิ่น​และ​เยาะ​เย้ย​พระ​องค์
จากนั้นก็ส่งพระองค์กลับไปหาปีลาต โดยไม่ได้ตัดสินอะไร ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเฮโรดเองก็หาความผิดในตัวพระเยซูไม่ได้

2.@ เฮโรดมาที่เยรูซาเล็มในช่วงนั้นพอดี เพื่อเป็นการยืนยันว่าเจ้าเมืองผู้ปกครองอิสราเอลทั้งตอนเหนือ(เฮโรด) และตอนใต้(ปีลาต) ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าพระเยซูไม่มีความผิด(ลก. 23:14-15)

ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ของทั้งคนดีและคนชั่ว พระเจ้าทรงสามารถทำให้อยู่ในแผนการของพระเจ้าได้

3.# หลังจากปีลาตได้สอบสวนพระเยซูแล้วจึงสรุปได้ว่า “ไม่​เห็น​ว่า​คน​นี้​มี​ความ​ผิด​ใน​ข้อ​ที่​ถูก​กล่าว​หา” ดังนั้นปีลาตจึงตัดสินให้ประหารชีวิตพระเยซูเสีย
ช่างเป็นการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมที่สุดในโลก

3.@ พระเยซูถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรม โดยที่พระเยซูไม่โต้แย้งเลยสักคำ เพราะในอีกมุมหนึ่งในฐานะที่พระเยซูทรงเป้นตัวแทนของเรา การถูกตัดสินประหารชีวิตให้ตายอย่างทรมานบนไม้กางเขนก็เป็นการตัดสินที่ยุติธรรมสาสมกับความบาปผิดของเราแล้ว

พระเยซูทรงรักเรา ทรงยอมรับโทษบาปแทนเรา

4.# เมื่อพระเยซูถูกตรึงอยู่บนกางเขน พระองค์อธิษฐานเผื่อคนที่ทำผิดต่อพระองค์ ขอพระบิดายกโทษให้แก่พวกเขา
ยกโทษให้ พวกทหารและพวกฟาริสีที่มาจับพระองค์, คนในบ้านมหาปุโรหิตที่ลบหลู่ดูหมิ่นพระองค์, สมาชิกสภาของยิวที่ใส่ร้ายป้ายสีพระองค์, ปีลาตที่ตัดสินพระองค์อย่างอยุติธรรม, เหล่าทหารที่เฆี่ยนตีและเอามงกุฎหนามมาสวมพระองค์, พวกทหารที่ตรึงพระองค์ พวกผู้นำศาสนาที่ยังเยาะเย้ยซ้ำเติมพระองค์ขณะพระองค์ถูกตรึง และประชาชนผู้เห็นด้วยกับการประหารพระองค์ครั้งนี้
พระเยซูไม่ได้เพียงแต่สอนการให้อภัยเท่านั้น พระองค์ทรงให้อภัยจริงๆ

4.@ ถ้าพระเยซูทรงให้อภัยคนเหล่านี้ได้ ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระองค์จะให้อภัยเรา ผู้สารภาพต่อพระองค์ และปรารถนาจะกลับใจจริงๆ อย่างแน่นอน

5.# พระเยซูตรัสกับโจรที่ถูกตรึงบนไม้กางเขน ผู้ร้องขอความเมตตาจากพระองค์ ว่า “วัน​นี้​ท่าน​จะ​อยู่​กับ​เรา​ใน​เมือง​บรม​สุข​เกษม”
โจรคนนี้ไม่ได้ทำคุณงามความดีใดๆเลยหลังจากเชื่อวางใจในพระเยซู เพราะเขากำลังจะตาย แต่เพียงเขาเชื่อวางใจในพระเยซูสำหรับการพ้นนรกเข้าสู่สวรรค์ นั่นก็มากเพียงพอแล้วที่จะนำพาเขาเข้าสู่สวรรค์ได้

5.@ การเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า ไม่ขึ้นกับว่าเราได้ทำคุณงามความดีมากเพียงใด แต่ขึ้นอยู่กับว่า เราเชื่อวางใจในพระเยซูจริงๆหรือไม่ สำหรับการรอดพ้นบาปของเรา
นั่นคือ เชื่อมั่นอย่างไม่สงสัยว่า โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูอย่างแท้จริง นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะช่วยเราพ้นนรกเข้าสู่สวรรค์ได้

6.# เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ ม่านในวิหารก็ขาดออก แสดงถึง สิ่งที่ขวางกั้นมนุษย์จากพระเจ้า ได้ถูกกำจัดออกไปแล้ว
ก่อนสิ้นพระชนม์พระเยซูตรัสว่า “ข้า​แต่​พระ​บิดา ข้า​พระ​องค์​ขอ​ฝาก​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์”
เพราะพระเยซูจะรอคอยพระบิดา ที่จะทำให้พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

6.@ พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า พระองค์สามารถเป็นขึ้นมาจากความตายได้เอง แต่พระองค์เลือกวิธีการรอคอยพระบิดา จนถึงเวลาของพระบิดา แล้วให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย

ที่เป็นเช่นนั้นก็เพื่อพระเยซูจะได้เป็นผลแรกของการเป็นขึ้นมาจากความตายเช่นนี้(1คร. 15:23)

เราทั้งหลายผู้เชื่อวางใจในพระเยซู มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในเรา ก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายแบบเดียวกันกับพระเยซูด้วย(รม. 8:11)

7.# โยเซฟชาวอาริมาเทีย เป็นสมาชิกสภาของยิว จึงรู้เห็นทั้งหมดว่าการประหารชีวิตพระเยซูนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ยุติธรรม
เขาเป็นคนที่คอยท่าแผ่นดินของพระเจ้า จึงศรัทธาพระเยซู
เขารู้จักกับปีลาต จึงไปขอพระศพจากปีลาตได้
เขามีอุโมงค์อยู่ใกล้ กลโกธา จึงฝังพระศพที่นั่นได้ เพราะใกล้จะตกเย็นแล้ว วันสะบาโตจะมาถึงแล้ว

และพวกผู้หญิงที่ติดตามพระเยซู ก็ตามเขาไปจนเห็นอุโมงค์ฝังพระศพที่ไม่ไกลจากที่ตรึงกางเขน พวกเธอจึงมาหาที่อุโมงค์ในเช้าตรู่วันอาทิตย์ได้ถูกอุโมงค์

ทั้งหมดถูกจัดฉากไว้อย่างสวยงาม เพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จ

7.@ ทุกเหตุการณ์ ทุกสถานการณ์ ทุกบุคคล ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา อยู่ในแผนการของพระเจ้าผู้ทรงรักและปรารถนาดีต่อเรา
เพียงแต่หลายอย่างเราจะยังไม่เข้าใจ จนกระทั่งมันผ่านไป หรือจนเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา

คำคม

“ในเมื่อพระเยซูยังยกโทษให้คนเหล่านั้นที่ร่วมกันฆ่าพระองค์
แล้วมีหรือพระองค์จะไม่ยกโทษให้เราผู้เป็นที่รักของพระองค์”