ขุมทรัพย์ กิจการ 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้กล่าวถึงการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับผู้เชื่อ แล้วพระองค์ก็ไม่เคยจากผู้เชื่อไปอีกเลย ตามที่พระเยซูทรงสัญญาไว้
  • เมื่อผู้เชื่อคนหนึ่งประกาศข่าวประเสริฐ แล้วมีอีกคนหนึ่งเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเข้าไปในสถิตกับอีกคนที่เพิ่งเชื่อนั้นทันทีและอยู่กับเขาตลอดไป
  • เมื่อสาวกทำในส่วนของตนคือประกาศข่าวประเสริฐ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้ผู้คนมากมายมาเชื่อแล้ว พระองค์ก็ทำให้พวกเขาก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เมื่อพวกสาวก​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ พวกเขาก็เริ่มพูดภาษาแปลกๆ แล้วการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงก็เกิดขึ้น เช่น
เปโตรผู้ขลาดกลัว แม้แต่คำถามของผู้หญิงคนใช้ในบ้านของมหาปุโรหิต
กลับกลายเป็นชายผู้กล้า ยืนขึ้นเทศนาอย่างไม่กลัวใคร จนมีคนรับเชื่อ 3,000 คน ในคราเดียว

1.@ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าครอบครองชีวิตของเรา ความกลัวจะถูกขจัดออกไปและความกล้าหาญอย่างยิ่งจะเกิดขึ้นกับเรา

วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในเราแล้ว จงยอมให้พระองค์ครอบครองและควบคุมชีวิตของเราเถิด

2.# พระวิญญาณเสด็จมาในวันเทศกาลเพ็นเทคอส ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนยิวจากทุกสารทิศมาร่วมงานเทศกาลที่กรุงเยรูซาเล็ม ดังนั้นเมื่อพวกเขากลับใจรับเชื่อหลังจากได้ยินคำเทศนาของเปโตรแล้ว
พอคนเหล่านี้กลับไปยังบ้นาเมืองของตน ก็จะนำข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซู ไปประกาศในที่ต่างๆเหล่านั้นด้วย
ช่างเป็นแผนการที่งดงาม ในเวลาของพระองค์

2.@ พระเจ้ามีเวลาที่ดีที่สุดสำหรับทุกสิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราผู้เป็นที่รักของพระองค์ พระองค์จงใจเลือกเวลาที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด ของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเรา

วันนี้ หากสิ่งที่เราคาดหวังยังไม่เกิดขึ้น นั่นก็เพราะพระเจ้ามีเวลาที่ดีกว่าเวลานี้ เตรียมไว้สำหรับเรา

3.# พระเจ้าทรงสัญญาว่า “แน่​ที​เดียว​เว​ลา​นั้น เรา​จะ​เท​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​เรา บน​ทาส​ทาสี​ของ​เรา และ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​เผย​พระ​วจนะ”
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเหนือผู้เชื่อ พวกเขาจะเผยพระวจนะ

3.@ วันนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเราแล้ว เราสามารถกล่าวถ้อยคำของพระเจ้าต่อผู้อื่นได้โดยการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นดังถ้อยคำจากพระเจ้า เป็นการเผยพระวจนะ

โดยส่วนตัวผมเชื่อว่า ไม่ใช่ผู้เชื่อทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะ แต่ผู้เชื่อทุกคนเผยพระวจนะได้โดยการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในเขา

ในการพูดกับใครสักคน ในครั้งต่อไป ลองพูดด้วยท่าทีอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานถ้อยคำให้แก่เราดูสิ แล้วคุณจะพบว่าคุณเผยพระวจนะได้

4.# “พระ​เจ้า​ทรง​แต่ง​ตั้ง​พระ​เยซู ให้​เป็น​ทั้ง​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​และ​พระ​คริสต์”
การต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตต้องให้พระองค์เป็นทั้งผู้ช่วยให้รอดและเป็นทั้งเจ้านายในชีวิตของเรา
การต้อนรับเพียงแค่อย่างเดียว ไม่ใช่การต้อนรับอย่างแท้จริง

4.@ วันนี้ พระเยซูทรงยกโทษอภัยบาป ชำระบาปของเราทั้งสิ้นแล้วพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
แล้วเราให้พระองค์เป็นเจ้านายในชีวิตของเราด้วยหรือไม่ หรือเรายังคงเป็นเจ้านายของตนเอง ทำตามใจปรารถนาของตนเอง โดยไม่สนใจพระประสงค์ของพระเจ้า?

5.# โดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อพวกสาวกประกาศข่าวประเสริฐ พระเจ้าทรงทำให้มีคนมารับเชื่อมากมาย และทำให้พวกเขารักกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ปรารถนาจะช่วยเหลือกัน และร่วมกันนมัสการพระเจ้า ร่วมกันปรนนิบัติพระองค์

5.@ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเราแล้ว งานที่เราต้องทำคือ ประกาศข่าวประเสริฐ แล้วที่เหลือพระเจ้าจะเป็นผู้กระทำให้เกิดผลเอง ขอเพียงเราสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาก็พอ

คำคม

“ เราแค่เพียงทำในส่วนของเรา พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อจะทำในส่วนที่เหลือเอง”