ขุมทรัพย์ กิจการ 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้กล่าวถึงการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ทำให้เกิดความกล้าหาญของผู้เชื่อ และเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริงท่ามกลางพวกเขา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เปโตรและยอห์นถูกจับ แทนที่ผู้คนจะหวาดกลัวหรือดูถูกว่าเรื่องพวกเขาพูดไม่เป็นความจริง แต่กลับมีคนเข้ามาเชื่อเพิ่มขึ้นหลายพันคน

1.@ เมื่อเรารับใช้พระเจ้า สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่ดีในเบื้องต้น แต่ความจริงแล้วสิ่งนั้นจะเป็นพระพรมหาศาลต่อเราและเป็นพระพรแก่ผู้คนมากมาย

เราไม่สามารถวัดผลความสำเร็จในฝ่ายวิญญาณได้ด้วยมาตรฐานมุมมองแบบมนุษย์

2.# เปโตรกับยอห์นถูกจับกุมตัวมาต่อหน้าทั้ง​อัน​นาส​มหา​ปุโร​หิต​และ​คา​ยา​ฟาส และผู้นำศาสนายิวคนอื่นๆ ซึ่งคนเหล่านี้เองที่จับกุมและใส่ร้ายพระเยซูแล้วกดดันปีลาตให้ตรึงพระเยซู

เปโตรเคยเห็นการสอบสวนของคนพวกนี้แล้ว เมื่อพวกเขาสอบสวนพระเยซู เปโตรกลัวจับใจ จนยอมแม้กระทั่งปฏิเสธพระเยซูถึง 3 ครั้ง

แต่ครั้งนี้ต่างออกไป เปโตรไม่กลัวคำข่มขู่ของพวกเขาเลยแม้สักเล็กน้อย แต่กลับพูดอย่างกล้าหาญจนพวกเขาต้องประหลาดใจเมื่อรู้ว่าเปโตรเป็นใครและการศึกษาน้อยแค่ไหน

ผมมองว่า หนึ่งเหตุผลที่พระเจ้าอนุญาตให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เพื่อ ให้เปโตรมีโอกาสแก้ตัว ได้เยียวยาจิตใจของเปโตร พระเจ้าทรงให้เขาเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาเคยกลัว เพื่อประกาศชัยชนะเหนือสิ่งที่เขาเคยพ่ายแพ้นั้น เพราะครั้งนี้เขาเผชิญด้วยการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยการตระหนักว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

2.@ สิ่งใดก็ตามที่เราเคยกลัวจนยอมแพ้ต่อมัน จนไม่อยากคิดถึงมันอีก สิ่งที่เราเคนพ่ายแพ้อย่างไม่เป็นท่าต่อมัน
วันนี้ ไม่ต้องกลัวแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเรา พระเยซูคริสต์ของเราเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พระองค์ทรงพระชนม์อยู่
เผชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญ ปฏิเสธมัน ไม่ยอมแพ้ต่อมัน แล้วเราจะพบว่าโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่ในเรา พระองค์ประทานชัยชนะอย่างเหลือล้นแก่เราทั้งหลาย…อาเมน

3.# เปโตรกล่าวแก่พวกผู้นำศาสนาว่า “ใน​ผู้อื่น​ความ​รอด​ไม่​มี​เลย เพราะ​ว่า​นาม​อื่น​ซึ่ง​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​รอด​ได้​นั้น ไม่​โปรด​ให้​มี​ท่าม​กลาง​มนุษย์​ทั่ว​ใต้​ฟ้า”
ข่วประเสริฐ คือ พระเจ้าประทานทางรอดพ้นบาปแก่มนุษย์ คือทางพระเยซูคริสต์ แต่เป็นทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นอีกเลย ผู้ใดเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ก็ขะได้รับความรอด

3.@ เนื่องจากไม่มีทางอื่นที่จะรอดได้ นอกจากทางพระเยซูเท่านั้น ดังนั้นจำเป็นเหลือเกินที่คนที่เรารักและคนทั้งหลายต้องได้รู้จักกับพระเยซู หากเราปรารถนาให้พวกเขารอดพ้นบึงไฟนรก

4.# ​เป​โตร​กับ​ยอห์น​ตอบ​พวกผู้นำศาสนาที่ห้ามไม่ให้พวกเขาประกาศเรื่องของพระเยซู ว่า “เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​เรา​ควร​เชื่อฟัง​พวก​ท่าน​หรือ​ควร​เชื่อฟัง​พระ​เจ้า ขอ​พวก​ท่าน​พิจาร​ณา​ดู?”
แน่นอนคำตอบที่ถูกต้องคือ เชื่อฟังพระเจ้า

4.@ วันนี้ เราเชื่อฟังพระเจ้า หรือ เชื่อฟังมนุษย์มากกว่ากัน?
วันนี้ เราเกรงใจพระเจ้า หรือ เกรงใจมนุษย์มากกว่ากัน?

5.# หลังจากเปโตรกับยอห์นถูกจับแต่ในที่สุดก็ถูกปล่อยตัว แทนที่พวกสาวกจะหวาดกลัวเพราะขนาดหัวหน้าอย่างเปโตรและยอห์นยังถูกจับ
แต่ปรากฏว่าพวกสาวกกลับ กล่าว​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ด้วย​ใจ​กล้า​หาญ เพราะว่าพวก​เขา​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​

5.@ โดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในยามที่น่าหวาดกลัว เราจะกลับยิ่งกล้าหาญ
ในยามที่เราอ่อนแอ เราจะกลับยิ่งเข้มแข็งขึ้นอีก

จงเผชิญสถานการณ์วันนี้ ด้วยการพึ่งพาความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตในเราเถิด

6.# ​ความเป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กันของคน​ทั้ง​หลาย​ที่​เชื่อ​นั้น สำแดงออกมาเป็นการไม่หวงสิ่งดีต่อกันและกัน ช่วยเหลือกัน เสียสละให้แก่กันและกัน

6.@ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ใช่เรื่องของคำพูด เป็นเรื่องของการกระทำที่เสียสละ

ไม่มีรักแท้ใดที่ไม่ต้องเสียสละ

คำคม

“ความยำเกรงพระเจ้า คือ การเกรงใจพระเจ้า มากกว่า เกรงใจมนุษย์”