ขุมทรัพย์ กิจการ 6

ภาพรวม

  • ในบทนี้พูดถึงการตั้งมัคนายกเพื่อช่วยงานอัครทูตในด้านพันธบริการ แต่ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ทรงใช้มัคนายกบางคน อย่างเช่น สเตเฟนในการประกาศข่าวประเสริฐอย่างมากมาย

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เมื่อจำนวนสาวกทวีมากยิ่งขึ้น การสำแดงความรักด้วยการแจกอาหารให้แก่คนยากจนก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นด้วย ซึ่งทำให้เกิดปัญหาจุกจิกต่างๆตามมาโดยปริยาย เช่น การแจกอาหารไม่ทั่วถึง ระหว่างแม่ม่ายที่พูดภาษากรีก และแม่ม่ายที่พูดภาษาฮีบรู
อัครทูตจึงจัดการปัญหาเหล่านี้โดย ตั้งมัคนายกขึ้นมา 7 คน (เป็นการตั้งมัคนายกครั้งแรก) เพื่อจัดการปัญหาเหล่านี้อย่างเหมาะสม
ส่วนพวกอัครทูตจะมุ่งเน้นในการอธิษ​ฐาน​และ​ในพันธ​กิจ​ด้าน​พระ​วจนะ

1.@ สิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าควรมุ่งเน้น ไม่ใช่กิจกรรมต่างๆของคริสตจักร แต่เป็นการใช้เวลาและพลังงาน ในการอธิษฐานและการศีกษาพระคำของพระเจ้า แล้วเทศนา สั่งสอนพระคำของพระองค์

หากท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้า วันนี้ท่านใช้ กี่% ของเวลา 24 ชม. ในการอธิษฐานและการศึกษาพระคำของพระเจ้า?

หากอัครสาวกของพระคริสต์ยังให้ความสำคัญแก่การอธิษฐานและพระคำ ดังนั้นเราผู้เป็นสาวกของพระคริสต์ สมควรที่จะให้ความสำคัญแก่ทั้งสองสิ่งนี้เช่นกัน

2.# เมื่อมีการ​ประ​กาศ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​มาก​ขึ้น จำ​นวน​สา​วก​ก็​เพิ่ม​ขึ้น​อย่าง​มาก​ จนแม้แต่พวก​ปุโร​หิต​จำ​นวน​มาก​ก็​มา​เชื่อ​

2.@ ผู้มาเชื่อในพระเยซูจะมากขึ้น ก็ต่อเมื่อมีการประกาศพระวจนะมากขึ้น

คริสตจักรไม่มีทางเติบโตอย่างแท้จริงได้ หากสมาชิกในคริสตจักรไม่ประกาศข่าวประเสริฐ

3.# เมื่อสเตเฟนเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงสามารถทำอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ได้ และสามารถอธิบายพระคำของพระเจ้าแบบไม่มีใครโต้แย้งได้ และบุคลิกลักษณะจะเต็มไปด้วยสง่าราศี

3.@ เมื่อเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองในชีวิตของเราอย่างเต็มที่ ชีวิตของเราจะมีการอัศจรรย์และเป็นพระพร และจะเต็มไปด้วยสติปัญญาในการประกาศข่าวประเสริฐ

วันนี้ เรายอมจำนนต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรามากเพียงใด?

คำคม

“ยิ่งประกาศพระวจนะ ผู้เชื่อยิ่งเพิ่มมากขึ้นเสมอ”