ขุมทรัพย์ กิจการ 10

ภาพรวม

  • บทนี้พูดถึงข่าวประเสริฐที่ไปยังคนต่างชาติอย่างเป็นทางการ และพระวิญญาณบริสุทธิ์เองก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้ความรอดไปถึงคนต่างชาติ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# โครเนริอัส นายร้อยของกองทหารโรม ผู้มีทหารภายใต้การปกครองกว่าร้อยคน ได้รับนิมิตจากพระเจ้าในขณะที่เขาอธิษฐาน(บ่ายสามโมง เป็นเวลาอธิษฐานตามธรรมเนียมยิว กจ.3:1) แล้วเขาก็เชื่อฟังและทำตามทันที จึงเป็นเหตุให้คนที่เขาส่งมาหาเปโตร มาถึงเวลาที่เปโตรเพิ่งรับการสำแดงจากพระเจ้าพอดิบพอดี

1.@ การเชื่อฟังพระเจ้านั้น เมื่อเราลงทำทำทันที เราจะพบกับนัดหมายแห่งสวรรค์ที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว
อย่ารอช้า ในการเชื่อฟังกระทำตาม พระคำของพระองค์

2.# ในนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เปโตรที่เมืองยัฟฟานั้น เมื่อพระองค์สั่งให้เขาลุกขึ้นฆ่ากิน สัตว์มีมลทินทั้งหลายในนิมิตนั้น เปโตร เรียกพระเจ้าว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า หมายถึงจอมเจ้านาย เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า แต่ขณะเดียวกัน เขาก็ปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่งของพระองค์ “ไม่ องค์พระผู้เป็นเจ้า” ช่างเป็นสองคำ ที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง

2.@ วันนี้ เราให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นเจ้านายในชีวิตของเราแล้วหรือยัง?
หากเราให้พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้ว เราเชื่อฟังพระองค์สมกับที่พระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเราแล้วหรือยัง?

3.# การที่ข่าวประเสริฐจะมายังบ้านของโครเนริอัสซึ่งเป็นคนต่างชาตินั้น ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะคนยิวไม่คบหากับคนต่างชาติ คนยิวเกลียดคนต่างชาติ และ คนต่างขาติก็มักจะเกลียดยิว
แต่โดยการจัดเตรียมของพระเจ้า ทำให้ข่าวประเสริฐได้มาถึงบ้านของโครเนริอัส
กจ.8 การข่มเหงทำให้สาวกกระจัดกระจาย จนไปประกาศในสะมาเรีย
และเปโตรก็ได้วางมือคนสะมาเรียแล้วพวกเขาก็รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำให้เปโตรเริ่มเข้าใจมากขึ้น ว่าข่าวประเสริฐไม่ใช่เฉพาะยิว
และฟีลิปได้ประกาศกับชาวต่างชาติ ขันทีขาวเอธิโอเปีย เปโตรถูกเตรียมใจไว้ก่อนแล้ว
กจ.9 เปโตร รักษาโรคที่ลิดดา แล้วถูกเชิญมาชุบชีวิตทา​บิธา ที่ยัฟฟา เตรียมพร้อมสำหรับการมาพบของคนของโครเนริอัส
ทุกอย่างถูกจัดเตรียมจัดฉากไว้อย่างสวยงาม

3.@ สำหรับบางคนอาจเป็นการยากมากหรือแม้กระทั่งเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะนำเขามาถึงความรอดในพระเยซูคริสต์
แต่ทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า เพียงแค่เราสัตย์ซื่อในส่วนที่เราทำได้ แล้วส่วนที่เป็นไปไม่ได้นั้นพระเจ้าจะผู้ทรงกระทำเอง

4.# เมื่อเปโตรยังเทศนาอยู่นั้น ยังไม่ทันจบ คนในบ้านโคเนริอัสก็รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรื่องนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า เราไม่สามารถกำหนดขั้นตอนหรือรูปแบบการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้
“ลม​จะ​พัด​ไป​ที่​ไหน​ก็​พัด​ไป​ที่​นั่น..” ยน. 3:8
ที่สะมาเรีย ใน กจ. 8:17 เป​โตร​กับ​ยอห์น​วาง​มือ​บนผู้เชื่อ แล้ว​พวก​เขา​ได้​รับ​บัพติศมาด้วยพระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์
แต่ที่บ้านโครเนลิอัส ยังไม่ทันวางมือก็รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว
ในเมืองเอเฟซัส ใน กจ.9 สาวกที่นั้น 12 คน รับบัพติศมาในน้ำก่อน หลังจากนั้นจึงรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
แต่ที่บ้านโครเนริอัส ยังไม่ทันรับบัพติศมาในน้ำก็รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว

4.@ เราไม่สามารถกำหนดรูปแบบหรือขั้นตอนที่ตายตัวให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำตามได้
แต่เราต่างหากที่ต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กำหนดรูปแบบหรือขั้นตอนให้แก่เรา ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า

คำคม

“พระเจ้าไม่ทรงลำเอียง”