ขุมทรัพย์ กิจการ 15

ภาพรวม

  • บทนี้พูดถึงข้อสรุปในการประชุมที่เยรูซาเล็มของเหล่าสาวกเรื่องหลักการของข่าวประเสริฐ ที่สรุปว่า คนต่างชาติสามารถได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสุหนัต

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# พวกฟาริสีที่รับเชื่อพระเยซู ได้สอนว่าคนต่างชาติจะได้รับความรอดนั้น นอกจากเชื่อวางใจในพระเยซูแล้ว ต้อง​เข้าสุหนัต​และ​ถือ​ปฏิ​บัติ​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​โม​เสส ด้วย ถึงจะได้ความรอดโดยสมบูรณ์
ซึ่งเปาโลและบารนาบัส คัดค้านคำสอนนี้อย่างไม่ยอมอ่อนข้อ
จนมีการจัดการประชุมเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนี้
แล้วที่ประชุมจึงสรุปว่า ตามที่พระเยซูได้สำแดงไว้ ทั้งยิวและคนต่างชาติสามารถได้รับความรอดได้ โดยความเชื่อวางใจในพระเยซู เท่านั้น ไม่ขึ้นอยู่กับการทำตามธรรมบัญญัติ

1.@ ข่าวประเสริฐที่แท้จริง คือ ไม่ว่าเราจะเป็นใคร เราได้รับความรอดได้รับพระคุณของพระเจ้า ผ่านทางการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

วันนี้ ไม่ว่าเราเป็นใคร ถ้าเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ในการรอดพ้นบาปของเรา จริงๆ เราก็จะรอด
และไม่ว่าใครก็ตามจะทำคุณงามความดีมากเพียงใด แต่ไม่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์สำหรับการรอดพ้นบาป ก็ไม่มีความรอดสำหรับคนนั้น

2.# เปโตรกล่าวว่า ​มนุษย์ได้รับการทรง​ชำระ​ใจ​​ให้​บริ​สุทธิ์​โดย​ความ​เชื่อ (กจ. 15:9)

2.@ โดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ จิตใจของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ เกิดสภาพใหม่ เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ เป็นจิตใจที่รังเกียจบาป ไม่อยากทำบาปอีกเลย

3.# ข้อสรุปจากที่ประชุมที่เยรูซาเล็ม เสนอว่า ผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ แม้เขาจะไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติก็จริง แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงจากบาปต่างๆ รวมทั้งการกระทำที่ทำให้พี่น้องสะดุด เช่น ​การ​ล่วง​ประ​เวณี และ การ​กิน​อาหาร​ที่​ถูก​นำ​ไป​บูชา​รูป​เคารพ การ​กิน​เลือด การ​กิน​เนื้อ​สัตว์​ที่​ถูก​รัด​คอ​ตาย

3.@ แม้เราผิดพลาดพลั้งบาปเราก็ยังเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า เพราะเราชอบธรรมโดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ไม่เกี่ยวกับการกระทำของเรา แต่ถึงกระนั้น เราก็สมควรอย่างที่สุดที่จะไม่ทำบาป รวมทั้งไม่กระทำสิ่งใดๆที่จะทำให้พระเจ้าของเราเสื่อมเสียพระเกียรติ หรือทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่ถูกดูถูกดูหมิ่น และไม่ทำในสิ่งที่จะทำให้พี่น้องสะดุด

4.# เปาโลและบารนาบัส มีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องการพามาระโก ผู้หนีกลับบ้านก่อนกลางครันในการเดินทางไปประกาศครั้งที่แล้ว ว่าสมควรพาไปด้วยในครั้งใหม่นี้หรือไม่
จนเป็นเหตุให้เปาโลกับบารนาบัสต้องแยกกัน เป็นคนละเส้นทางในการประกาศ
ความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะไม่ดี กลับนำไปสู่พระพร ทำให้การแพร่ไปของข่าวประเสริฐเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

4.@ สิ่งที่ไม่น่าชื่นใจ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการรับใช้พระเจ้า สักวันหนึ่งเราจะเข้าใจว่า ไม่ใช่ผลร้ายแต่จะเป็นผลดีต่อแผ่นดินของพระเจ้าเสมอ

คำคม

“ เรารอดได้โดยความเชื่อ ไม่เกี่ยวกับการกระทำ
แต่การกระทำจะสอดคล้องกับความเชื่อเสมอ”