ขุมทรัพย์ กิจการ 19

ภาพรวม

  • ในบทนี้พูดถึงการประกาศข่าวประเสริฐของเปาโลที่เมืองเอเฟซัส ซึ่งเกิดผลอย่างมากมาย มีคนกลับใจเป็นจำนวนมาก จนมีคนก่อจลาจลเพื่อต่อต้านการรับใช้ของเปาโล

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ที่เมืองเอเฟซัส เปาโลพบกับสาวก 12 คน ที่รับบัพติศมาในน้ำแล้วแต่ยังไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเปาโลวางมืออธิษฐานบนพวกเขา พวกเขาก็รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
– กจ.8 เปโตร วางมือ คนเหล่านั้นรับบัพติศมาในน้ำแล้ว พวกเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์
– กจ.10 เปโตร ยังไม่วางมือ และคนเหล่านั้นยังไม่รับบัพติศมาในน้ำ พวกเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์
– กจ.19 เปาโล วางมือ คนเหล่านั้นรับบัพติศมาในน้ำแล้ว พวกเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์
>>> สรุปได้ว่า การรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ มีทั้งก่อนและหลังรับบัพติศมาในน้ำ มีทั้งเมื่อวางมือและยังไม่ทันวางมือ

1.@ การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นอำนาจอธิปไตยของพระองค์เองที่จะเลือกวิธีการ หรือขั้นตอนแบบใด เราไม่อาจกำหนดกฏเกณฑ์ที่ตายตัวได้
แต่ที่รู้แน่ๆคือ พระเยซูสัญญาว่า เราจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนเรา

2.# เปาโลกล่าวสั่งสอนพระคำของพระเจ้า ในห้องประชุมของทีรันนัส ในเมืองเอเฟซัสทุกวันติดต่อกัน นานถึง 2 ปี เป็นเหตุให้คริสตจักรที่เอเฟซัสเข้มแข็งอย่างมาก และข่าวประเสริฐก็ได้แพร่กระจายออกไปจากเมืองเอเฟซัส ไปทั่วแคว้นเอเชีย(เอเชียน้อย)

2.@ ยิ่งปลูกฝังพระวจนะของพระเจ้าให้แก่คริสตจักรมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้คริสตจักรเติบโตเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น

3.# บุตรทั้งเจ็ดของเสวา เลียนแบบคำพูดและท่าทางของเปาโลในการขับผี นอกจากจะขับไม่สำเร็จแล้ว ยังโดนคนที่ผีเข้าเล่นงานจนบาดเจ็บอีกด้วย
เพราะในเรื่องฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นเรื่องของภายใน ไม่ใช่รูปแบบภายนอก ดังนั้นการทำตามเพียงรูปแบบภายนอกจึงไม่ได้ผล

3.@ ในการเป็นคริสเตียน เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากภายใน แล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นคนที่ภายนอกเปลี่ยนแปลงไป คนนั้นอาจจะเป็นคริสเตียนแท้ หรืออาจจะไม่ใช่ก็เป็นไปได้
สิ่งที่ออกมาจากภายในจะยั่งยืน ส่วนการพยายามแสดงภายนอกให้เหมือนแต่ภายในไม่ใช่นั้น ทำได้ไม่นานก็จะหมดแรง

4.# การที่บุตรของเสวาพยายามเลียนแบบเปาโลนั้น น่าจะก่อความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้น ปรากฏว่าแทนที่จะเป็นเช่นนั้น กลับทำให้เกิดความ​เกรง​กลัวพระเจ้า และ​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​ได้​รับ​การ​ยก​ย่อง​สรร​เสริญ

4.@ แม้บางคนจะรับใช้พระเจ้า แบบจอมปลอม แบบไม่ถูกต้อง ถึงกระนั้นก็ดี พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำให้สิ่งนั้น ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้ในที่สุด

ดังนั้นเมื่อเราพบเจอคนเช่นนั้น ก็อย่าท้อใจ หรือ ตื่นตระหนกไป
ให้เรายังคงสัตย์ซื่อรับใช้พระเจ้าอย่างจริงใจ แล้วพระองค์จะเป็นผู้จัดการเรื่องนั้นเอง

5.# พระวจนะของพระเจ้าเกิดผลมากในเมืองเอเฟซัส เพราะว่าผู้เชื่อเมื่อฟังพระคำของพระเจ้าแล้ว กลับใจใหม่จริงๆ ด้วยการแสดงออกถึงการกลับใจออกมาเป็นการกระทำ โดยเอาตำราเวทย์มนต์มาเผาทิ้งเสีย อย่างไม่นึกเสียดาย แม้จะมีมูลค่ามากถึง ราว 15 ล้านบาท ก็ตาม

5.@ พระคำของพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตของเรา ก็ต่อเมื่อเราไม่เพียงแต่ฟังพระคำของพระเจ้าเท่านั้น แต่ประพฤติตามพระคำนั้นด้วย โดยการกลับใจจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เรากำลังทำอยู่นั้น

ฟังพระคำมากแค่ไหน แต่ถ้าไม่ยอมกลับใจ ก็ไร้ผล

6.# การจลาจลที่เมืองเอเฟซัสนั้น กาย​อัส​กับ​อา​ริส​ทาร​คัสเพื่อน​ร่วมเดิน​ทาง​ของ​เปา​โล​ ถูกจับลากเข้าไปท่ามกลางฝูงชน
เปาโลต้องการจะเข้าไปช่วย แม้รู้ว่าต้องเสี่ยงกับการถูกฆ่าตายก็ตาม
แต่พวกสาวกช่วยกันขัดวางเปาโลเอาไว้ ไม่ให้เข้าไป
สุดท้ายแล้ว เหตุการณ์ก็สงบลงเองด้วยดี

6.@ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ไม่จำเป็นที่เราต้องเป็นคนแก้ไข้เองทุกครั้งไป
บางครั้งดูเหมือนพระเจ้าจงใจทำให้เราไม่สามารถเข้าไปแก้่ไขได้
ถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ต้องตกใจ เพราะว่าพระองค์มีวิธีการของพระองค์ที่จะแก้ไขเองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเรา

คำคม

“ พระคำของพระเจ้าเกิดผลในเรา เมื่อเราเปิดใจ และลงมือแสดงการกลับใจ ”