ขุมทรัพย์ โรม 5

ภาพรวม

  • บทนี้กล่าวถึงผลของความชอบธรรม ที่เราได้มาโดยความเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ อาดัมนำบาปเข้ามาสู่มนุษย์ฉันใด พระเยซูก็นำเอาความชอบธรรมมาสู่มนุษย์ ผู้วางใจในพระองค์ฉันนั้น

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เมื่อเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือ
เราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีในขณะอยู่บนโลกนี้

และชื่นชมยินดีในความหวังว่าจะได้เข้าส่วนในศักดิ์ศรีของพระเจ้า เมื่อเราจากโลกนี้ไป
ด้วยเหตุนี้ แม้ในโลกนี้เราจะประสบความยากลำบาก เราก็ยังยินดีได้

เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักเราอนุญาตให้เราพบความทุกข์ยากนี้
ก็เพื่อจะขัดเกลาชีวิตของเราให้มีความเข้มแข็ง อดทน
เพื่อเราสามารถเป็นพระพรแก่ผู้คนมากมายได้

1.@ หากเราตระหนักจริงๆว่า เราเป็นคนชอบธรรมแล้ว จะทำให้เรา ชื่นชมยินดีได้เสมอ ทุกเวลาและในทุกสถานการณ์

วันนี้ หากเราไม่มีความชื่นชมยินดี เป็นได้ว่า เราลืมไปว่า เราได้เป็นคนชอบธรรม ผู้จะได้เข้าในศักดิ์ศรีของพระเจ้า ซึ่งจะนำความชื่นชมยินดีใหญ่ยิ่งมากสู่เราจนความทุกข์ทั้งสิ้นที่เรากำลังประสบนั้น ดูเหมือนช่างเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกิน

2.# รม. 5:5 “…​ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า​ได้​หลั่ง​เข้า​สู่​จิต​ใจ​ของ​เรา โดย​ทาง​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ประ​ทาน​ให้​แก่​เรา​แล้ว”

ความรักของพระเจ้า เขามาสู่เรา จนเราสัมผัสและรับรู้ได้ โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
ยิ่งเรารับการสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าใด เราก็ยิ่งรับรู้ความรักของพระเยซูที่มีต่อเรามากขึ้นเท่านั้น

2.@ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเรา พร้อมที่จะสอนเรา นำพาชีวิตของเราในทุกที่ที่เราดำเนินไป
เราควรขอความช่วยเหลือ ขอการสอน ขอการนำจากพระองค์ ให้บ่อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

3.# ขณะเมื่อเรายังเป็นคนบาป เป็นศัตรูกับพระเจ้า พระเยซูยังทรงรักเรา สละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเรา
พระเยซูทรงรู้จักเราก่อนที่เราจะเกิดมา เมื่อ 2,000 ปีก่อน ขณะที่พระองค์กำลังเดินไปสู่ไม้กางเขน พระองค์มีชื่อของเราแต่ละคน ในใจของพระองค์แล้ว และพระองค์เต็มใจตายอย่างทรมานเพื่อเรา
ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด บัดนี้ เราได้กลายเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว พระเยซูจะทรงช่วยเราอย่างแน่นอนในโลกนี้และเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไป

3.@ หากเราเชื่อจริงๆว่า พระเยซู พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดรักเราจนยอมตายเพื่อเรามาแล้ว
เราจะไม่หวาดกลัว สิ่งต่างๆในโลกที่แสนแปรปรวนนี้อีกต่อไป

4.# การกระทำบาป​ของคนๆ เดียวคืออาดัม เพียงครั้งเดียว
ได้ทำให้บาป​ก็​ได้​แผ่​ไป​ถึง​​มนุษย์​ทุก​คน
และบาปครอบงำชีวิตมนุษย์ทุกคนเรื่อยมา
จึงทำให้มนุษย์ทุกคนต้องอยู่ใต้อิทธิพลของความตาย

ของขวัญจากพระเจ้า คือ พระเยซูคริสต์ ได้เข้ามาในโลก โดยการกระทำอันชอบธรรมของพระองค์ครั้งเดียว คือเชื่อฟังจนกระทั่งถึงความมรณาที่กางเขน
ได้ทำให้ความชอบธรรมแผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคนได้
และความชอบธรรมก็สามารถครอบครองชีวิตของมนุษย์ทุกคนได้
จึงทำให้มนุษย์ไม่ต้องอยู่ใต้อิทธิพลของความตายอีกต่อไป แต่กลับมีชีวิตที่แท้จริงได้

4.@ เราติดบาปมาจากอาดัม เพราะทางกายภาพเราเป็นเชื้อสายของอาดัม

เราติดความชอบธรรมมาจากพระเยซูได้ หากเราเชื่อวางใจในพระเยซู เพราะทางฝ่ายวิญญาณเราเป็นบุตรของพระเจ้า

“แต่​ทุก​คน​ที่​ยอม​รับ​พระ​องค์ คือ​คน​ที่​เชื่อ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​นั้น พระ​องค์​ก็​จะ​ประ​ทาน​สิทธิ​ให้เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า” (ยน. 1:12)

5.# บาปมีอยู่ในมนุษย์อยู่แล้ว
เมื่อธรรมบัญญัติปรากฏ จึงทำให้บาปที่มนุษย์ไม่รู้นั้น ปรากฏ
เมื่อบาปปรากฏ พระคุณที่มีอยู่ในพระเจ้าอยู่แล้ว จึงปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน

บาปที่มีอยู่ในมนุษย์อยู่แล้ว ทำให้มนุษย์ต้องตาย
พระคุณที่มีอยู่ในพระเจ้าอยู่แล้ว ทำให้มนุษย์มีชีวิต

5.@ หากเราเลือกวางใจในพระเยซู เราจะพบชีวิต แทนความตาย

คำคม

“พระเยซูนำความชอบธรรมมาให้ ใครเชื่อก็รับเอา”