ขุมทรัพย์ โรม 6

ภาพรวม

  • บทนี้กล่าวถึงชีวิตของผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ว่าไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไป จึงไม่ควรดำเนินในทางบาปต่อไป แต่ควรดำเนินในทางแห่งความชอบธรรม สมกับที่ได้เป็นผู้ชอบธรรมแล้ว โดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ในเมื่อพระคุณปรากฏชัด เพราะบาปของเรา ดังนั้น เรา​จะ​อยู่​ใน​บาป​ต่อ​ไป​โดยไม่คิดจะกลับใจจากบาปนั้น เพื่อ​ให้​พระ​คุณ​เพิ่ม​ทวี​ขึ้นใช่หรือไม่?
คำตอบคือ ไม่ใช่ แน่นอน
เพราะเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูคริสต์ เราก็เข้าส่วนในพระองค์ ทำให้การที่พระองค์ตายบนไม้กางเขน เป็นเหมือนเราได้รับโทษเรียบร้อยแล้ว
แต่ขณะเดียวกัน ในเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต พระเยซูพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทรงสถิตภายในเรา เราจึงไม่อาจนิ่งเฉยยืนอยู่ในบาปต่อไป โดยไม่คิดจะกลับใจออกมาจากบาปได้

1.@ คนที่มีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิต ก็พ้นโทษบาปแล้ว และไม่สามารถดำเนินชีวิตในบาปต่อไปได้โดยไม่รู้สึกอยากกลับใจ

2.# ในเมื่อเราเป็นของพระเยซูคริสต์แล้ว
เราก็ไม่ควร​ยก​อวัยวะ​ของ​เราให้​แก่​บาป ให้​เป็น​เครื่อง​มือทำบาปอีกต่อไป
แต่​สมควรยกอวัยวะของเราให้แก่พระเยซู ให้พระองค์ทรงใช้เป็นเครื่องมือในการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

2.@ คนที่เป็นของพระเยซู จะใช้สิ่งที่ตนมีทำเพื่อพระเยซู ทำตามคำเรียกร้องของพระเยซู
คนที่เป็นของโลกนี้ จะใช้สิ่งที่ตนมีทำตามเสียงร้องเรียกและยั่วยวนแห่งโลกนี้

3.# เมื่อก่อนเราเคยเป็นทาสของบาป แล้วผลแห่งการทำตามบาปนั้น ล้วนแต่ทำให้เกิดความละอายใจ การฟ้องผิด แต่เราก็เลิกมันไม่ได้สักที
บัดนี้เราพ้นจากการเป็นทาสของบาปแล้ว เราไม่จำเป็นต้องทำตามบาปอีกต่อไป
แต่เราเป็นทาสของพระคริสต์ เราจำเป็นต้องทำตามพระคริสต์
ซึ่งการทำตามพระคริสต์นั้น ผลที่ได้ก็คือ เสรีภาพ สันติสุข ความชื่นชมยินดี

3.@ วันนี้ เราเป็นอิสระเหนืออำนาจของบาปแล้ว เราไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกแล้ว
อย่าไปสมัครเป็นทาสของมันอีกเลย อย่าเดินไปในทางบาปอีก หันออกมา เดินในทางที่เราสมควรเดินไป คือเดินตามพระเยซูคริสต์องค์เจ้านายของเรา

คำคม

“ผู้ที่เป็นคนชอบธรรมแล้วจริงๆ
เขาจะดำเนินชีวิตอย่างที่คนชอบธรรมเขาดำเนินกัน”