ขุมทรัพย์ โรม 13

ภาพรวม

  • ในบทนี้กล่าวถึงการดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นคนที่มีชีวิตใหม่แล้ว ด้วยการเชื่อฟังผู้นำที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น และรักเพื่อนบ้านโดยสำแดงออกเป็นการกระทำ และดำเนินชีวิตอย่างคนที่รู้ตัวว่า วันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมานั้นใกล้เข้ามาแล้ว

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ​ผู้​ที่​ถือ​อำนาจหั้งหลาย​นั้น พระ​เจ้า​ทรง​แต่ง​ตั้ง​ขึ้น ไม่​มี​อำนาจ​ใด​เลย​ที่​ไม่​ได้​มา​จาก​พระ​เจ้า
ดังนั้น เราจำเป็นต้องให้เกียรติและเชื่อฟังผู้มีอำนาจ ไม่ใช่เพราะกลัวพวกเขา แต่เพราะยำเกรงพระเจ้าผู้ทรงแต่งตั้งพวกเขาไว้
ในเมื่อพระเจ้าทรงเห็นแล้วว่า เวลานี้คนๆนี้สมควรมีอำนาจ ก็ไม่ใช่ธุระอะไรของเรา ที่จะบอกว่า ไม่ดี ไม่เหมาะ วันนี้คนนี้ไม่ควรมีอำนาจ

1.@ การเชื่อฟังผู้มีอำนาจ เป็นการให้เกียรติพระเจ้า
คนที่ไม่เชื่อฟัง ไม่ให้เกียรติ ผู้มีอำนาจ เขากำลังลบหลู่พระเจ้า

2.# จงให้เกียรติแก่ทุกคน ที่สมควรให้เกียรติ

2.@ เราสมควรให้เกียรติและเคารพ ผู้ที่สมควรได้รับเกียรติ เช่น พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ผู้รับใช้พระเจ้า ญาติผู้ใหญ่ ผู้นำทั้งหลาย ฯลฯ
ยิ่งกว่าสักเท่าใด เราสมควรปฏิบิติต่อพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดและทรงพระคุณเหลือล้นแก่เรา ด้วยความเคารพ ยำเกรงและให้เกียรติ ด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจของเรา

3.# อย่า​เป็น​หนี้​อะไร​ใคร​เลย นอก​จาก​ความ​รัก​ซึ่ง​มี​ต่อ​กัน

3.@ พระคัมภีร์ สอนชัดเจนว่าไม่ควรเป็นหนี้ ดังนั้น คนที่เป็นหนี้อยู่ อย่าพยายามสร้างหนี้เพิ่ม แต่ให้พยายามปลดหนี้นั้น โดยอธิษฐานขอหนทางออกจากพระเจ้า ด้วยความเชื่อ
พระเจ้าเป็นผู้บอกเองว่า อย่าเป็นหนี้

บัดนี้เราผิดพลาดพลั้งไปจนเป็นหนี้ แล้วถ้าเราร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยจริงใจ ด้วยความเชื่อ เพื่อให้พระองค์ประทานหนทางให้แก่เรา ในปลดหนี้
พระองค์จะทรงโปรดทรงฟังเราอย่างแน่นอน จงทูลขอด้วยความเชื่อเถิด

ในขณะเดียวกัน พระคัมภีร์สอนให้เราสำแดงความรักต่อผู้อื่น และไม่ลืมหนี้บุญคุณที่ผู้อื่นได้สำแดงความรักแก่เรา

4.# ผู้ที่รักเพื่อนบ้าน จะ​ไม่​ทำ​อัน​ตราย​ต่อ​เพื่อน​บ้าน​เลย ดังนั้นเมื่อเรา​รักเพื่อนบ้านเช่นนี้ เรา​จึง​ทำตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ​สำเร็จ​​อย่าง​ครบ​ถ้วน

4.@ วันนี้ คำพูด การกระทำ สายตา หรือ ความคิดของเรา กำลังทำร้ายผู้อื่นอยู่หรือไม่?
หากเป็นเช่นนั้น จงกลับใจเสียใหม่ เพราะเรากำลังเดินในหนทางที่สวนทางกับ การรักเพื่อนบ้านเสียแล้ว

5.# เวลานี้ ​เป็น​เวลา​ที่​ควร​ตื่น​จาก​หลับ​แล้ว เพราะ​ว่า​เราเข้าใกล้วันที่พระเยซูจะเสด็จกลับ เข้าไปทุกทีแล้ว เข้าใกล้มากกว่าวันที่เรารับเชื่อ มากมายแล้ว

ดังนั้น ให้​เรา​เลิกบรร​ดา​กิจ​การ​แห่ง​ความ​มืดเสีย แล้ว​สวม​เครื่อง​อา​วุธ​แห่ง​ความ​สว่าง
เลิกทำตามอย่างคนของโลกนี้ แต่หันมาทำตามพระคำของพระเจ้าอย่างจริงจัง

เลิกจัดเตรียมสิ่งของที่จะมาบำรุงบำเรอเนื้อหนังหรือความอยากทั้งหลายแห่งโลกนี้
แต่หันมาจัดเตรียมเพื่อสิ่งที่คงอยู่ถาวรนิรันดร์ในสวรรค์ ด้วยการดำเนินชีวิตถวายเกียรติพระเจ้า ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า และด้วยการปรนนิบัติรับใช้พระองค์

5.@ วันนี้ เราตื่นหรือยัง?

คำคม

“ ความรักที่มีต่อพระเจ้า สะท้อนออกมาเป็นการให้เกียรติพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเสมอ”