ขุมทรัพย์ โรม 15

ภาพรวม

  • ในบทนี้กล่าวถึงการดำเนินชีวิตคริสเตียนโดยการคำนึงถึงพี่น้องที่อ่อนแอกว่าและระลึกถึงคนทั้งหลายที่ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# คนที่เข้มแข็งควรอดทนต่อคนที่อ่อนแอกว่า เพื่อเสริมสร้างพวกเขาให้จำเริญขึ้น

1.@ หากเราเห็นความบกพร่องของพี่น้อง เราควรอดทนต่อพวกเขา รักเขา ช่วยพวกเขาให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตน

2.# เมื่อเราบริ​บูรณ์​ด้วย​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี และ​สันติ​สุข​ใน​ความ​เชื่อแล้ว เราจะ​ได้​เปี่ยม​ด้วย​ความ​หวัง​โดย​ฤทธิ์​เดช​แห่ง​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์

2.@ โดยความเชื่อ ทำให้เราสามารถชื่นชมยินดีได้เสมอ และมีสันติสุขในพระเจ้าได้ตลอดเวลา
หากสูญเสียความเชื่อ จะทำให้เราขาดความชื่นชมยินดีและสันติสุข

และโดยความชื่นชมยินดีและสันติสุขที่เรามี จะทำให้เรามีความหวังเต็มเปี่ยม สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะนำความชื่นชมยินดีและสันติสุขมากยิ่งกว่าปัจจุบันที่ได้รับแล้วเสียอีก

3.# เปาโลตั้ง​เป้า​ไว้​ว่า​จะ​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​ใน​ที่​ซึ่ง​ไม่​เคย​รู้จักพระเยซูมาก่อน

3.@ วันนี้ มีบางคนที่ไม่มีเพื่อนคริสเตียนคนอื่นเลยที่ใกล้ชิดกับเขาเท่ากับเรา
ถ้าเราไม่ประกาศกับเขาแล้วใครเล่าจะไปประกาศกับเขา

4.# เปาโลขอให้พี่น้องที่โรม ให้​ร่วม​อธิษ​ฐาน​ต่อ​พระ​เจ้า​ด้วย​ใจ​กระ​ตือ​รือ​ร้น​เพื่อ​งานรับใช้ของเปาโล เป็นการทำให้พี่น้องเหล่านั้นเติบโตขึ้นและกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้า

4.@ วันนี้ เราสามารถมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าได้ ด้วยการอธิษฐานเผื่องานรับใช้ของคนที่กำลังรับใช้พระเจ้าในด้านต่างๆ

คำคม

“คนที่เข้มแข็งกว่า ควรช่วยคนที่อ่อนแอกว่า ไม่ใช่ตำหนิ”