ขุมทรัพย์ 1โครินธ์ 2

ภาพรวม

  • บทนี้กล่าวถึงความล้ำลึกของพระเจ้าว่า ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยปัญญาของมนุษย์ ต้องอาศัยการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าใจไ้ด้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# การประกาศข้อล้ำลึกของพระเจ้านั้น ไม่อาจใช้สติปัญญาของมนุษย์
เพราะสติปัญญาของมนุษย์มีไม่มากพอที่จะสื่อสารความล้ำลึกของพระเจ้าได้
ดังนั้นจึงต้องอาศัยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในจิตใจของผู้เชื่อ
เพื่อทำให้เขาสามารถเข้าใจความล้ำลึกนั้นได้ ผ่านทางความเชื่อ

1.@ ความล้ำลึกของพระเจ้า ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยปัญญาของมนุษย์ แต่เข้าใจได้โดยความเชื่อ
ยิ่งเราเชื่อในพระคำของพระเจ้ามากเท่าใด พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะยิ่งเปิดเผยให้เราเข้าใจพระคำของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น

2.# 1คร. 2:9 “สิ่ง​ที่​ตา​ไม่​เห็น หู​ไม่​ได้​ยิน และ​สิ่ง​ที่​ใจ​มนุษย์​คิด​ไม่​ถึง
คือ​สิ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​จัด​เตรียม​ไว้​สำ​หรับ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​รัก​พระ​องค์”

พระเจ้าทรงจัดเตรียมศักดิ์ศรีไว้ในแก่เรา ตั้งแต่ในปฐมกาลแล้ว(ข้อ7) แต่ในเวลาต่อมาเราเพิ่งจะมองเห็นแล้วเข้าใจ

2.@ พระเจ้าผู้ทรงรักเรา ได้จัดเตรียมสิ่งดีทุกอย่างไว้สำหรับเราแล้ว เพียงแต่วันนี้ในหลายอย่างเราอาจจะมองไม่เห็น ยังไม่ได้ยิน หรือยังไม่เข้าใจ
แต่โดยความเชื่อ เราจึงมั่นใจว่า สิ่งที่เรากำลังประสบอยู่นี้จะนำเกียรติ ศักดิ์ศรี และพระพรมากมาย มาสู่ชีวิตของเราอย่างแน่นอน

3.# 1คร. 2:11 “อัน​ความ​คิด​ของ​มนุษย์​นั้น จะ​มี​ใคร​หยั่ง​รู้​ได้​
ถ้า​ไม่​ใช่​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​มนุษย์​คน​นั้น​เอง
พระ​ดำริ​ของ​พระ​เจ้า​ก็​ไม่​มี​ใคร​หยั่ง​รู้​ได้
​เว้น​แต่​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​เจ้า​เช่น​กัน”

เราไม่มีทางหยั่งรู้พระทัยของพระบิดาได้ด้วยสติปัญญา แต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตในเรา
พระองค์ทรงเปิดเผยพระทัยของพระเจ้า ให้เรารับรู้ได้

ดังนั้น ​คน​ทั่ว​ไปเมื่อรับฟังเรื่องฝ่ายวิญญาณ พวกเขาจะไม่สามารถเข้าใจได้และเห็น​ว่า​เป็น​เรื่อง​โง่เขลา (ข้อ14)
แต่สำหรับผู้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความเข้าใจให้ จะเข้าใจและเห็นว่าเป็นความล้ำลึกของพระเจ้า

3.@ พระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมที่จะสอนเราเพื่อให้เข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณ
ดังนั้นในการอ่านพระคัมภีร์และการมองสถานการณ์ต่างๆ ให้เข้าใจความล้ำลึกในฝ่ายวิญญาณนั้น เราต้องคอยถามและรับฟังการสอนจากพระวิญญาณบริสทธิ์อยู่เสมอ

คำคม

“ความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ จะเกิดขึ้นได้
ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณเท่านั้น”