ขุมทรัพย์ 1โครินธ์ 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล ตำหนิ คริสตจักรที่โครินธ์ในเรื่องการแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวก เหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง ทั้งที่พวกเขาได้เป็นคนฝ่ายวิญญาณแล้ว

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# อ.เปาโลพูดกับคริสตจักรที่โครินธ์ว่า พวกเขามีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยสามารถเข้าใจความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณได้(1คร.2:10)
แต่พวกเขากลับไม่สามารถเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณได้ เพราะพวกเขาทำตัวเป็นทารกฝ่ายวิญญาณ ด้วยการดำเนินชีวิตอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง สนใจแต่เรื่องกายภาพ ไม่สนใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณ

1.@ วันนี้ เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราแล้ว
หากเราสนใจจอจ่อแต่ของในโลกนี้ เราจะไม่เข้าใจสิ่งฝ่ายวิญญาณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พยายามสื่อสารกับเราได้

วันนี้ ไม่ว่าเรากำลังเผชิญกับสิ่งใด จงทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยแก่เราว่า ในสถานการณ์นี้ เราจะมองด้วยมุมมองฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร

2.# 1คร. 3:7 “​คน​ที่​ปลูก​และ​คน​ที่​รด​น้ำ​ไม่​สำ​คัญ​อะไร แต่​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ให้​เติบ​โต​นั้น​ต่าง​หาก​ที่​สำ​คัญ”

ในการรับใช้พระเจ้า การเกิดผลมาจากพระเจ้า
หากพระจ้าประสงค์ให้เกิดผล ยังไงมันก็จะเกิดผล แต่ถ้าไม่ ยังไงมันก็จะไม่

ดังนั้นความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้า จึงไม่ได้วัดที่เกิดผลมากมายเพียงใด
แต่วัดที่เราได้สัตย์ซื่อในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นเพียงใด

2.@ วันนี้ เราสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำมากน่้อยเพียงใด?
เราได้ใช้ เวลา ความสามารถ เงินทอง และสิ่งที่เรามี มกาเพียงใด เพื่อทำให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ ที่พระองค์ทรงสั่งเราไว้นั้น สำเร็จ?

3.# ในวันสุดท้าย การ​งาน​ของ​แต่​ละ​คน​​จะ​ถูก​เผย​ให้​เห็น​ด้วย​ไฟ การงานของใครทนอยู่ได้ก็จะได้รับบำเหน็จ

ในเมื่อพระเจ้าไม่ได้ดูที่ความสำเร็จ แต่ดูที่ความสัตย์ซื่อ
ดังนั้นการงานที่ทนไฟได้นั้น จึงไม่ได้ดูที่ความยิ่งใหญ่ของงาน
แต่ดูที่ท่าทีในใจของเรา ในการทำงานนั้นๆว่า
เราได้ทำอย่างสัตย์ซื่อ ด้วยความรักที่มีต่อพระองค์ มากน้อยเพียงใด

3.@ วันนี้ ไม่สำคัญว่า สิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้านั้นจะใหญ่โต หรือเล็กน้อย
สิ่งสำคัญที่แท้จริงคือ แรงจูงใจที่เราทำนั้น เราทำเพราะอะไร?
เราทำเพราะความรักที่มีต่อพระเยซู หรือ เพราะเหตุผลอื่นๆ

4.# เราเป็น​วิ​หาร​ของพระ​วิญ​ญาณบริสุทธิ์
ดังนั้นเราควรดูแล เอาใจใส่ วิหารนี้ ให้บริสุทธิ์ สง่างาม ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่เสมอ
ทุกครั้งที่ทำเปื้อน ควรรีบล้างใหม่ให้สะอาดโดยพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์

4.@ วันนี้ เราทำตัวให้สมกับเป็นพระวิหารที่พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดทรงสถิตอยู่ด้วย มากเพียงใด?

5.# ปัญ​ญา​ของ​โลก​นี้ เป็น​ความ​โง่​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​เจ้า เพราะ​ปัญญาแห่งโลกนี้ มองแค่มิติที่มองเห็น ไม่อาจเข้าใจมิติในฝ่ายวิญญาณได้
ดังนั้น เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างคนฝ่ายวิญญาณ เมื่อวัดด้วยมาตรฐานปัญญาของโลกแล้ว เราจะถูกนับว่าเป็นคนโง่เขลา
ซึ่งความจริงแล้ว คนที่ดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณ เป็นคนมีปัญญาที่แท้จริงในสายพระเนตรของพระเจ้า

5.@ การเชื่อฟังพระเจ้า อาจถูกคนอื่นมองว่า โง่เขลา
แต่สำหรับพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง และผู้จะทรงพิพากษาทุกคนนั้น พระองค์มองว่ามีปัญญายิ่งนัก

คำคม

“ มนุษย์ดูที่ผลงานภายนอก แต่พระเจ้าดูที่ท่าทีในจิตใจ”