ขุมทรัพย์ 1โครินธ์ 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้กล่าวถึงการรับใช้ของอ.เปาโลว่า ท่านทำโดยเห็นแก่น้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นหลัก แม้จะทำให้มนุษย์ไม่พอใจก็ตามเ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เรา​รู้ตัวว่าเราเป็น​ผู้​รับ​มอบ​ภารกิจ​ให้​ดู​แล​สิ่ง​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เจ้า นั่นคือ เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้มีหน้าที่ดูแลข่าวประเสริฐนั่นเอง

บ่าวที่ดี เมื่อนายมอบเงินให้บริหารให้รับผิดชอบ ย่อมนำเงินนั้นไปลงทุนที่มั่นใจว่าจะเกิดผลทวีมากยิ่งขึ้น ไม่นำเอาเงินนั้นไปฝังดิน

เราได้รับข่าวประเสริฐมาแล้ว ไม่ควรเก็บเงียบไว้คนเดียว ควรบอกต่อไป เพื่อความรอดทางพระเยซูคริสต์ จะได้ไปถึงผู้คนมากมาย

1.@ วันนี้ เรากำลังเป็นบ่าวที่สัตย์ซื่อ อยู่หรือเปล่า?

พระเจ้าทรงไว้ใจเรา จึงมอบข่าวประเสริฐให้แก่เราก่อนคนอื่น เพื่อเราจะไปบอกคนอื่นต่อๆไป

2.# อ.เปาโลกล่าวว่า สำ​หรับเขาแล้ว การ​ที่​​มนุษย์​คน​ใด​จะ​วิพากษ์วิจารณ์หรือตำหนิติเตียนเขา เขาถือ​ว่า​เป็น​เรื่อง​เล็ก​น้อย​ที่​สุด
เพราะคนที่เขาแคร์ คือพระเจ้า
ถ้าพระเจ้าพอพระทัย คนจะพอใจหรือไม่ ก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรเลย

2.@ วันนี้ เราแคร์พระเจ้า หรือ แคร์มนุษย์มากกว่ากัน?
หากการทำตามพระทัยของพระเจ้า จะทำให้มนุษย์บางคนไม่พอใจ เรายังคงเต็มใจทำหรือไม่?

3.# “อย่า​ตัด​สิน​สิ่ง​ใด​ก่อน​ถึง​เวลา” จง​คอยพระเจ้าเป็นผู้ตัดสิน เพราะว่าเราเห็นไม่หมด เราเข้าใจได้แค่บางส่วน แต่พระเจ้าทรงทราบ​ความ​มุ่ง​หมาย​ของ​จิต​ใจของทุกคน

3.@ วันนี้ เมื่อเห็นบางคนทำสิ่งที่ขัดใจเรา แต่ก็ไม่ได้ขัดกับพระคำของพระเจ้า
อย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่า เขาทำผิด
เพราะเราไม่รู้เรื่องราวของเขาทั้งหมด
พระเจ้าเองจะเป็นผู้ตัดสิน อย่างยุติธรรม ในเวลาของพระองค์

4.# 1คร. 4:6 …“อย่า​ออก​นอก​ขอบ​เขต​ของ​พระ​คัม​ภีร์”…
พระคัมภีร์เป็นแนวทางแก่เรา ในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆในชีวิต
แต่การใช้พระคัมภีร์เป็นแนวทางนี้ เราต้องทำความเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนั้น โดยดูบริบทรอบข้างของตอนนั้นด้วยว่า พระคัมภีร์กำลังกล่าวถึงเรื่องอะไร

4.@ การใช้พระคัมภีร์ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆเป็นสิ่งที่ดีเลิศ
แต่การใช้พระคัมภีร์อย่างไม่ดูบริบท เป็นการบิดเบือนออกนอกขอบเขตของพระคัมภีร์ ซึ่งจะนำปัญหามาสู่ผู้ที่กระทำเช่นนั้น

5.# 1คร. 4:7 “…ท่าน​มี​อะไร​ที่​ไม่​ได้​รับ​มา? ถ้า​ท่านได้​รับ​มา ทำไม​จึง​โอ้​อวด​เหมือน​กับ​ว่า​ท่าน​ไม่​ได้​รับ​มา?”

ทุกอย่างที่เรามีพระเจ้าทรงโปรดประทานให้ เราไม่ได้ดีกว่าคนอื่นๆเลย เพราะทุกคนเป็นคนบาปเหมือนกัน ทุกคนไม่ต่างกัน

5.@ เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ประทานสิ่งที่เรามีแก่เรา ดังนั้นเราไม่ควรโอ้อวดในสิ่งที่เรามีหรือเราเป็น แต่ควรถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็น

6.# 1คร. 4:20 “เพราะ​ว่า​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า​ไม่​ใช่​เรื่อง​ของ​ถ้อย​คำ แต่​เป็น​เรื่อง​ฤทธิ์​เดช”

เรื่องของพระเจ้า ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรู แต่เป็นฤทธานุภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้จริงๆ

6.@ บางคนพูดเรื่องของพระเจ้าอย่างคล่องแคล่วแต่ชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งตนเองและผู้ที่ฟังตน

สิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้าจะนำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมาสู่ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง

คำคม

“พระเจ้าทรงรู้สึกกับเราอย่างไร ย่อมสำคัญกว่า มนุษย์รู้สึกกับเราเช่นไร”