ขุมทรัพย์ 1โครินธ์ 7

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล สอนคริสตจักรโครินธ์เกี่ยวกับเรื่องการสมรส การอยู่เป็นโสดและการหย่าร้าง ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกการกระทำและทุกสถานะของเรา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# สามี​มี​อำนาจ​เหนือ​ร่างกาย​ของ​ภรรยา และภรรยา​มี​อำนาจ​เหนือ​ร่างกาย​ของ​สามี​ ดังนั้นทั้งสองจึงควรปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม
ให้เกียรติกัน ทะนุถนอมกัน ดูแลอีกฝ่ายหนึ่งดังดูแลเอาใจใส่ตัวเอง

1.@ พระเจ้าได้วางแนวทางของครอบครัวไว้อย่างสวยงาม
เพียงแต่เราจะเชื่อฟังและทำตาม เราก็พบกับครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุขและพระพรมากมาย

2.# ทุก​คน​ก็​ได้รับ​ของ​ประทาน​จาก​พระ​เจ้า​เหมาะ​กับ​ตัว ซึ่งไม่เหมือนกัน
การอยู่เป็นโสดก็เช่นกัน สำหรับบางคนสามารถทำได้ แต่บางคนก็ทำไม่ได้

2.@ คนที่อยู่เป็นโสดไม่ได้นั้น พระเจ้าทรงรู้จักเขาดี
พระองค์จะทรงเตรียมคู่พระพรที่เหมาะสมไว้สำหรับเขาอย่างแน่นอน

3.# พระคัมภีร์ ห้ามการหย่าร้างอย่างชัดเจน
ยกเว้น คู่สมรสที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ต้องการหย่าเพราะเหตุผลว่าอีกฝ่ายมาเป็นคริสเตียน ก็สามารถหย่าได้ แต่ห้ามแต่งงานใหม่
จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นแต่งงานใหม่หรือจากโลกนี้ไป

3.@ จงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรักษาครอบครัวเอาไว้ ไม่ให้เกิดการหย่าร้าง

4.# 1คร. 7:24 “… ท่าน​ทุก​คน​ดำรง​อยู่​ใน​ฐานะ​อัน​ใด เมื่อ​พระ​เจ้า​ทรง​เรียก ​ก็​ให้​ผู้​นั้น​อยู่​กับ​พระ​เจ้า​ใน​ฐานะ​นั้น​”
ไม่ว่าเป็นทาส หรือไม่ใช่ทาส ไม่ว่าเข้าสุหนัตแล้ว หรือไม่ได้เข้าสุหนัต
สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่สำคัญ เพราะสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงคือ ในฐานะที่เราเป็นอยู่นี้ เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไร?

4.@ วันนี้ ไม่ว่าเราอยู่ในฐานะเช่นใดก็ตาม ร่ำรวยหรือยากจน มีการศึกษาสูงหรือไม่มีการศึกษา มีความสามารถมากมายหรือแทบจะไม่เก่งอะไรเลย โสดหรือแต่งงานแล้ว
เราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ ในฐานะที่เราเป็นอยู่นั้น ด้วยการเชื่อฟังทำตามพระคำของพระเจ้า

คำคม

“ไม่ว่าเราอยู่ในสถานะใด
เราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เสมอ ถ้าเราต้องการ”