ขุมทรัพย์ 1โครินธ์ 14

ภาพรวม

  • ในบทนี้ กล่าวถึงการใช้ของประทานในคริสตจักรว่า ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกโดยรวมของคริสตจักรจะได้รับ และคำนึงถึงความเป็นระเบียบในคริสตจักร

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# อ.เปาโล ชี้ให้เห็นว่า การใช้ของประทานในคริสตจักรนั้น สิ่งสำคัญคือใช้เพื่อทำให้คริสตจักรจำเริญขึ้น
ในคริสตจักร อ.เปาโลจึงอยากให้ใช้ของประทานการเผยพระวจนะ มากกว่าการใช้ของประทานการพูดภาษาแปลกๆแบบไม่มีการแปล

1.@ การใช้ของประทานที่เรามี จงใช้เพื่อทำให้พี่น้องในคริสตจักรจำเริญขึ้น

2.# อ.เปาโล กล่าวว่า ใน 1คร. 14:4 ว่า “คน​ที่​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ นั้น​ก็​ทำ​ให้​ตัว​เอง​เจริญ​ขึ้น” และ ใน 1คร. 14:18 ว่า “…ข้าพ​เจ้า​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ มาก​กว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​อีก”

อ.เปาโล ชี้ให้เห็นว่า การพูดภาษาแปลกๆเป็นประโยชน์มากต่อจิตวิญญาณของตนเอง และตัวอ.เปาโลเอง ก็ทำเช่นนั้นอย่างมากด้วย

2.@ การพูดภาษาแปลกๆเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณ ดังนั้นคนที่พูดภาษาแปลกๆได้ ควรใช้การอธิษฐานภาษาแปลกๆเป็นประจำอยู่เสมอ

3.# ในการใช้ของประทานในคริสตจักร ควรใช้อย่างเป็นระเบียบ เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ใช่​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​วุ่น​วาย แต่​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​แห่ง​สันติ

3.@ พระเจ้าของเรามีระเบียบแบบแผนในการทรงสร้างสิ่งต่างๆ ด้วยเหตุนี้การสำแดงของพระเจ้า ผ่านของประทานในคริสตจักร ควรสะท้อนถึงพระลักษณะของพระองค์เสมอ

4.# อ.เปาโล ห้ามไม่ให้ผู้หญิงสอนหรือถามในคริสตจักร เนื่องจากในสมัยนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือ ไม่มีความรู้ในพระคำของพระเจ้า จึงไม่เหมาะที่จะเป็นผู้สอนในคริสตจักร และเนื่องจากผู้หญิงเหล่านั้นไม่มีความรู้ในพระคัมภีร์คำถามของพวกเธอจึงมักจะชักใบให้เรือเสียมากกว่า จะถามคำถามที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นถ้ามีอะไรอยากจะถาม อ.เปาโล จึงบอกให้พวกเธอไปถามสามีที่บ้าน แทนที่จะถามผู้ที่กำลังสอนในคริสตจักร

4.@ เราไม่ควรให้ผู้ไม่มีความรู้ในพระคำของพระเจ้า สอนพระคำของพระเจ้า ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร มีตำแหน่งใหญ่โตเพียงใดในสังคมภายนอกก็ตาม

คำคม

“พระเจ้าประทานความสามารถให้แก่เรา เพื่อเราจะปรนนิบัติผู้อื่น”