ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 13

ภาพรวม

 • ในบทนี้ อ.เปาโลได้ตักเตือนคริสตจักรโครินธ์ให้ยึดความเชื่อไว้ให้มั่น และรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานแก่คริสตจักรเอาไว้ให้มั่น

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เพราะพระเยซูทรงยอมอ่อนแอ จึงถูกตรึงตายบนไม้กางเขน
บัดนี้พระเยซูทรงกลับสู่ฤทธานุภาพสูงสุด จึงมีชัยเหนือความตาย และทรงพระชนม์อยู่ (ข้อ 4)

1.@ พระเยซูทรงยอมอ่อนแอเพื่อจะสามารถเข้าส่วนในเรา
เพื่อพระองค์จะทรงรับโทษแทนเราและเพื่อเราจะเข้าส่วนในในฤทธานุภาพแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย ร่วมกันกับพระองค์ด้วย

พระเยซูทรงยอมอ่อนแอ เพื่อเราจะได้รับฤทธานุภาพ
จึงถือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยเหลือเกินหากเราจะถูก ดูถูก ดูหมิ่น เยาะเย้ย เพื่อพระองค์

2.# 2คร. 13:5 “จง​พิจาร​ณา​ตัว​เอง​ดู​ว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ดำ​รง​อยู่​ใน​ความ​เชื่อ​หรือ​ไม่”

2.@ นี่เป็นคำถามที่เราควรสอบถามตนเองอยู่เสมอ
ไม่ใช่คำถามว่า “เราคิดว่าเราเชื่อหรือไม่?”
แต่เป็นคำถามว่า “วันนี้ เรายังคงดำรงอยู่ในความเชื่อ จนสะท้อนออกมาเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่ออยู่หรือไม่?”

3.# เรายังคง​ตระ​หนัก​ว่า​ พระ​เยซู​คริสต์​สถิต​อยู่​ในเรา​หรือไม่?

3.@ หากเราตระหนักจริงๆ ว่าพระคริสต์สถิตกับเรา
เราจะไม่กลัว เราจะไม่เครียด เราจะไม่กังวล เราจะไม่หวั่นไหว เราจะไม่อยากดำเนินชีวิตในบาปต่อไป
หากลักษณะข้างต้นไม่ปรากฏชัดในเรา เป็นไปได้ว่า เราไม่ได้ตระหนักอย่างแท้จริงว่า พระคริสต์ทรงสถิตกับเรา

4.# ใน 2คร. 13:10 กล่าวว่า สิทธิ​อำ​นาจ​ที่​พระ​เจ้า​ประทาน​ให้​นั้น มีเอาไว้เพื่อ​การ​เสริม​สร้าง ไม่​ใช่​เพื่อ​การ​ทำ​ลาย
ดังนัน้ในการใช้สิทธิอำนาจของผู้มีอำนาจ จำเป็นต้องระมัดระวังในการใช้ ว่าเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างผู้อยู่ใต้สิทธิอำนาจ จริงหรือไม่
มิฉะนั้น ผู้นั้นต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าผู้ประทานสิทธิอำนาจนั้นแก่เขา

4.@ การใช้สิทธิอำนาจของเรา ทำให้ผู้อื่นจำเริญ เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณหรือไม่?

5.# โดย​พระ​คุณ​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​ ทำให้เราสัมผัสความ​รัก​แห่ง​พระ​เจ้า และ​เกิดความ​สนิท​สนม​กันโดยทาง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์

5.@ พระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้แก่เรานั้นก็เพื่อให้เราสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าได้ และสัมพันธ์สนิทซึ่งกันและกัน

อย่ายอมให้อะไรมาทำลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า และกับพี่น้องในพระคริสต์ได้เลย

คำคม

“การซาบซึ้งพระคุณของพระเจ้า ทำให้เรารักพระองค์และรักซึ่งกันและกัน”

ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 12

ภาพรวม

 • ในบทนี้ อ.เปาโล กล่าวถึงนิมิตที่ตนเองได้รับ และ ความห่วงใยที่เขามีต่อคริสตจักรโครินธ์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เรื่องชายที่ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ (ข้อ 2) อ.เปาโล น่าจะหมายถึงตัวของเขาเอง แต่เหตุที่เขาไม่ได้บอกอย่างเจาะจงว่าเป็นเขาเอง เพื่อไม่ให้เป็นการโอ้อวดเกินไป
เขาพูดถึง “สวรรค์ชั้น 3” ไม่ได้หมายความว่า สวรรค์มีหลายชั้น
แต่ชาวยิว​แบ่งสวรรค์​ออกเป็น​ชั้น ​
ชั้น​ที่ 1 หมายถึง ท้องฟ้าที่เรามองเห็น
ชั้นที่ 2 หมายถึง ย่านฟ้าอากาศ หรือ ย่านฝ่ายวิญญาณต่างๆ
ชั้นที่ 3 หมายถึง สวรรค์จริงๆ ที่เป็นที่ประทับของพระเจ้า

1.@ สิ่งดีที่พระเจ้าประทานแก่เรา ไม่ได้มีเอาไว้ยกตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าเราดี แต่มีเอาไว้อวดพระเจ้าว่า พระเจ้าทรงแสนดี

2.# แง่มุมหนึ่งของการถ่อมตน คือ การพยายาม​ไม่​มี​ใคร​ประ​เมิน​เราสูง​กว่า​สิ่ง​ที่​เราเป็นจริงๆ

2.@ การโอ้อวด ตรงข้ามกับการถ่อมตน เพราะการโอ้อวด จงใจให้คนอื่นคิดว่าเราเป็นมากกว่าที่เขาเห็นจริงๆ

3.# พระเจ้าปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตอย่างถ่อมใจ ดังนั้นในบางครั้งพระเจ้าจำเป็นต้องอนุญาตให้บางอย่างเกิดขึ้นกับเรา เพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เราถ่อมใจลงอย่างแท้จริงได้ (2คร. 12:7)

3.@ วันนี้ หากมีบางอย่างไม่น่าชื่นใจเกิดขึ้นกับเรา จงถ่อมใจลง พึ่งพาพระเจ้า เพื่อให้เราผ่านพ้นสถานการณ์นั้นไปได้

4.# 2คร. 12:9 “… การ​มี​พระ​คุณ​ของ​เรา​ก็​เพียง​พอ​กับ​เจ้า “
พระคุณของพระเจ้ามีมากเพียงพอ สำหรับอย่างแน่นอน
พระเจ้าทรงทราบดีว่า เราควรได้รับพระคุณในเรื่องใด อย่างไร จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา

4.@ เราผ่านพ้นเหตุการณ์วันนี้ไปได้แน่นอน เพราะพระคุณพระเจ้ามีมากเพียงพอสำหรับเราในครั้งนี้

5.# ​ความ​อ่อน​แอ​มี​ที่​ไหน ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​เรา​ก็​ปรา​กฏ​เต็ม​ที่​ที่​นั่น
ดังนั้น เมื่อบางอย่างทำให้เราอ่อนแอลง จงชื่นชมยินดีเถิด ​
เพราะเรากำลังจะได้เห็น​ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​เจ้า หากเราเผชิญความอ่อนแอนั้นโดยการพึ่งพาพระองค์

5.@ วันนี้ หากเรากำลังอ่อนแอ สิ่งที่เราควรทำมากกว่าสิ่งใด คือ รีบมาหาพระองค์พึ่งพาพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์เข้มแข็ง

6.# 2คร. 12:19 “ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ทำ​นั้น​ก็​เพื่อ​ความ​เจริญ​ของ​พวก​ท่าน”
ท่าทีของผู้เลี้ยงที่ดี คือ การกระทำทุกอย่างนั้น เขาจะทำเพื่อให้ลูกแกะของเขาเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ

6.@ วันนี้ ในการเลือกทำอะไร หรือ ไม่ทำอะไร ควรจะคำนึงคนอื่นที่กำลังมองเรา หรือกำลังตามเรา ว่า การกระทำนั้นมีผลทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณหรือไม่

คำคม

“ คนอ่อนแอที่พึ่งพาพระเจ้า เป็นคนเข้มแข็งที่แท้จริง ”

ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 11

ภาพรวม

 • ในบทนี้กล่าวถึง อ.เปาโล กล่าวถึงอัครทูตปลอมและการทนทุกข์ยากลำบากต่างๆของเขาในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เราถูก​หมั้น​ท่าน​ไว้​แล้วกับ​พระคริสต์ เพื่อรอเข้าร่วมครอบครองกับพระองค์
ดังนั้นเราสมควรดำเนินชีวิตดัง​พรหม​จารี​บริ​สุทธิ์​แด่​พระ​คริสต์ ไม่นอกใจพระคริสต์ไปเอาใจใส่พระอื่น หรือ สิ่งยั่วยวนแห่งโลกนี้

1.@ พระเจ้าทรงรักเราและทรงหวงแหนเรา ดังคู่หมั้นที่หวงแหนคู่หมั้นของตน
เราไม่สมควร เอาใจออกห่างจากพระเจ้า ไปรักหรือสนใจสิ่งอื่นมากกว่าพระองค์

2.# ใน 2คร. 11:15 กล่าว่ามีบางคนเป็นผู้ปรนนิบัติซาตาน แต่ปลอมตัวมาเป็นผู้ปรนนิบัติพระเจ้า ​ซึ่งเราจะสังเกตได้จากบั้น​ปลาย​ของ​พวก​เขา​ จะไม่จำเริญขึ้น จะไม่เกิดผล

2.@ เราควรสำรวจตัวเองอยู่เสมอว่า การรับใช้ของเราวันนี้ เราปรนนิบัติพระเจ้า หรือ กำลังทำเพื่อตนเอง หรือ กำลังปรนนิบัติค่านิยมของโลกนี้ หรือแม้กระทั่งกำลังปรนนิบัติซาตานโดยไม่รู้ตัว

3.# ใน 2คร. 11:21 กล่าวว่า การพูดโอ้อวด เป็นการ​พูด​อย่าง​คน​โง่​เขลา

3.@ วันนี้ หากเราเห็นคนที่กำลังโอ้อวดตนเองต่อผู้อื่น ไม่จำเป็นต้องไปหมั่นไส้หรือเดือดเนื้อร้อนใจ เพราะเขาก็แค่กำลังสำแดงความโง่เขลาของเขาให้คนอื่นดูเท่านั้นเอง

แต่ที่สำคัญคือ เราอย่าไปสำแดงความโง่เหมือนกับเขาก็แล้วกัน

4.# สิ่งที่ อ.เปาโล ประสบในการรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ ได้แก่
– ตราก​ตรำ​ลำบาก
– ​ติด​คุก​หลายครั้ง
– หวิด​ตาย​บ่อยๆ
– ถูกพวก​เดียวกันเองอย่างพวกยิว​เฆี่ยน​ 5 ​ครั้ง ครั้ง​ละ 39 ​ที รวมเป็น 195 ครั้ง
– ​ถูก​ตี​ด้วย​ไม้​ตะบอง ตามการลงโทษของทหารโรม 3 ครั้ง
– ถูก​ก้อน​หิน​ขว้าง​ 1 ครั้ง
– ​เรือ​แตก​ 3 ครั้ง
– ลอย​อยู่​ใน​ทะเล​ 1 วัน​ 1 ​คืน​
– เดิน​ทาง​บ่อยๆ
– เผชิญ​ภัย​ใน​แม่​น้ำ
– เผชิญ​โจร​ภัย
– เผชิญ​ภัย​จาก​ชน​ชาติตนเอง
– เผชิญ​ภัย​จาก​คน​ต่าง​ชาติ
– เผชิญ​ภัย​ใน​เมือง
– เผชิญ​ภัย​ใน​ป่า
– เผชิญ​ภัย​ใน​ทะเล
– เผชิญ​ภัย​จาก​พี่​น้อง​จอม​ปลอม
– ต้อง​ตราก​ตรำ​และ​ลำ​บาก
– ต้อง​อด​หลับ​อด​นอน​บ่อยๆ
– ต้อง​หิว​และ​กระ​หาย
– ต้อง​อด​ข้าว​บ่อยๆ
– ต้อง​ทน​หนาว​และ​เปลือย​กาย
ถึงกระนั้น อ.เปาโล ยังคงสัตยซื่อในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าจนวันตาย

4.@ การรับใช้พระเจ้า ไม่จำเป็นต้องพบแต่ความสะดวกสบาย ราบรื่น หรือความสุขสำราญเสมอไป
บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เรา พบกับความทุกข์ยาก ปัญหา อุปสรรค บางอย่าง เพื่อเป็นบทพิสูจน์ความรักและความสัตย์ซื่อที่เรามีต่อพระองค์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวงว่า “ฉันรักพระเยซูจริงๆ”

คำคม

“ รับใช้พระเจ้า หรือ รับใช้ตัวเอง แยกแยะได้
โดยดูจากแรงจูงใจในการรับใช้นั้น”

ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 10

ภาพรวม

 • บทนี้กล่าวถึงคนฝ่ายวิญญาณ ไม่ควรดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้ ไม่ควรใส่ใจคำยกย่องชมเชยจากโลกนี้ แต่ควรดำเนินชีวิตเพื่อให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# แม้​ว่า​เรา​ดำ​เนิน​ชีวิต​อยู่​ใน​ร่าง​กาย​มนุษย์ แต่​เรา​ก็​ไม่​ได้​สู้​รบ​ตาม​แบบ​มนุษย์​ทั่วๆ ไป
เราสู้รบด้วยอาวุธฝ่ายวิญญาณซึ่งสามารถทำลายป้อม​ปรา​การ​ของศัตรูได้

1.@ ในการเผชิญกับปัญหา หรือสถานการณ์ต่างๆ เมื่อเราเป็นฝ่ายวิญญาณ ก็ควรใช้อาวุธฝ่ายวิญญาณ มากกว่า อาวุธแบบมนุษย์ทั่วไป

อาวุธที่เป็นฝ่ายวิญญาณ ได้แก่ พระคำของพระเจ้า การอธิษฐาน ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นต้น
อาวุธแบบมนุษย์ทั่วไป ได้แก่ เล่ห์เหลี่ยมต่างๆ การพึ่งพาสติปัญญาความสามารถของตนเองโดยไม่พึ่งพระเจ้า เป็นต้น

2.# เหตุผลจอมปลอม และ​ความ​เย่อ​หยิ่ง​ ​ขัด​ขวางทำให้เราไม่อาจเข้าถึง​ความ​รู้​ของ​พระ​เจ้า

2.@ เราควรถ่อมใจลงและโยนเหตุผลต่างๆนานา ที่ทำให้เราสงสัยพระคำของพระเจ้าทิ้งไปเสีย แล้วเราจะมีประสบการณ์กับพระคำของพระเจ้า และพบว่าพระคำของพระเจ้าเป็นความจริงทุกคำ

3.# ​เมื่อ​ใคร​เอา​ตัว​เอง​เปรียบ​เทียบ​กัน​และ​กัน กับคนอื่น​แล้ว แสดงว่าพวก​เขา​​ปราศจาก​ความ​เข้า​ใจ
เพราะว่าพระเจ้าสร้างแต่ละคนมาไม่เหมือนกัน และมีวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตของเขาแต่ละคนไม่เหมือนกัน

3.@ เราอาจทำอะไรบางอย่างได้ไม่ดีเท่าคนอื่น แต่ก็ไม่เห็นจะสำคัญอะไร เพราะพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของเรา ไม่เหมือนกันกับของคนอื่นนี่นา

4.# 2คร. 10:17 “ถ้า​ใคร​จะ​อวด ก็​จง​อวด​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เถิด”

การโอ้อวดอย่างเดียวที่สมควรทำ คือ อวดว่าพระเจ้าทรงเมตตาเขาอย่างไรบ้าง

4.@ เป็นการดีที่เราจะเล่าให้คนอื่นฟัง ว่าพระเจ้าทรงกระทำสิ่งดีประการใดแก่ชีวิตของเราบ้าง

5.# 2คร. 10:18 “…​คน​ที่​ยก​ย่อง​ตัว​เอง​จะ​ไม่​ได้​รับ​การ​รับ​รอง แต่​คน​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ยก​ย่อง​ต่าง​หาก​จะ​ได้​รับ”

5.@ หากเราทำดีเอาหน้า ก็คือ เราแสวงหาการยกย่องจากมนุษย์
แต่หากเราทำดีเพราะเรารักพระเยซู แม้คนไม่เห็น คนไม่ชม ก็ไม่เป็นไร นั่นก็คือ เราแสวงหาการยกย่องจากพระเจ้า นั่นเอง

คำคม

“ การยกย่องที่คงอยู่อย่างแท้จริง ต้องมาจากสวรรค์เท่านั้น ”

ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 9

ภาพรวม

 • ในบทนี้ อ.เปาโล พูดถึงการบริจาคเพื่อพี่น้องที่กำลังทุกข์ยากนั้น จะทำให้เกิดพระพรหลั่งไหลมาสู่ผู้บริจาค และจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าแผ่กว้างออกไป

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ความกระตือรือร้นของคริสตจักรในแคว้น​อา​คา​ยา​ อย่างคริสตจักรโครินธ์ ได้ทำให้คริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนียกระตือรือร้นขึ้น (ข้อ1)
และ ความกระตือรือร้นของคริสตจักรในแคว้น​มาซิโดเนียที่เพิ่มขึ้นนั้น ได้ท้าทายให้คริสตจักรในแคว้นอาคายากระตือรือร้นยิ่งขึ้นอีก (2คร. 8:8 )

1.@ ความกระตือรือร้นในฝ่ายวิญญาณของเรา เมื่อถูกสำแดงออกอย่างถูกต้อง ในที่สุดจะวกกลับมา ทำให้เรากระตือรือร้นเพิ่มยิ่งขึ้นอีก

ตัวอย่างเช่น คนที่ทุ่มเทเอาใจใส่จิตวิญญาณของลูกแกะ ตนเองจะกลับมีความกระตือรือร้นฝ่ายวิญญาณเพิ่มมากยิ่งขึ้น

2.# 2คร. 9:5 “…การ​เตรียม​พร้อม​…​จะ​แสดง​ถึง​การ​ให้​ด้วย​ความ​สมัคร​ใจ ไม่​ใช่​ด้วย​ความ​ฝืน​ใจ”

การทำอย่างดี หรือเตรียมพร้อมอย่างดี ในการถวายแด่พระเจ้า สะท้อนให้เห็นถึงความเต็มใจของผู้นั้นในการถวายแด่พระองค์

2.@ วันนี้ เมื่อเรากำลังจะทำอะไรเพื่อพระเจ้า เราเตรียมพร้อมอย่างดี และทำอย่างดี มากเพียงใด?

3.# 2คร. 9:6 “นี่​แหละ​คน​ที่​หว่าน​เพียง​เล็ก​น้อย​ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​ได้​เพียง​เล็ก​น้อย คน​ที่​หว่าน​มาก​ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​ได้​มาก”

กฏเหล็กที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลง ของการหว่านและการเก็บเกี่ยว คือ
“หว่านมาก เก็บเกี่ยวมาก หว่านน้อย เก็บเกี่ยวน้อย”

3.@ คนที่แบ่งปันพระพรแก่ผู้อื่นเพียงเล็กน้อย ไม่คู่ควรที่จะเป็นผู้รับพระพรมากมาย

4.# 2คร. 9:7 “แต่​ละ​คน​จง​ให้​ตาม​ที่​เขา​คิด​หมาย​ไว้​ใน​ใจ ไม่​ใช่​ให้​ด้วย​ความ​เสีย​ดาย ไม่​ใช่​ให้​ด้วย​ความ​จำ​ใจ เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​คน​ที่​ให้​ด้วย​ใจ​ยินดี”

ในการถวายสิ่งใด หรือ ทำสิ่งใด แด่พระเจ้า
ดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ดูที่ปริมาณ แต่ดูที่ท่าทีในใจว่า ได้ทำอย่างเต็มที่ ทำอย่างเต็มใจ ทำอย่างไม่นึกเสียดาย หรือไม่?

4.@ เมื่อจะถวายสิ่งใดแด่พระเจ้า จงถวายอย่างเต็มกำลังเท่าที่เรายังไม่นึกเสียดายกับสิ่งที่ถวายไปนั้น

5.# 2คร. 9:8 “…​พระ​เจ้า​สา​มารถ​ประ​ทาน​พร​ทุก​อย่าง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​อย่าง​เหลือ​ล้น เพื่อ​ว่า​เมื่อ​มี​ทุก​อย่าง​เพียง​พอ​อยู่​เสมอ ท่าน​ยัง​จะ​มี​เหลือ​ล้น​สำหรับ​การ​ดี​ทุก​อย่าง​ด้วย”

5.@ พระเจ้าประทานสิ่งต่างๆแก่เราอย่างเพียงพอ เพื่อเราจะมีเหลือพอที่จะแบ่งปันสิ่งดีนั้นแก่ผู้อื่น

6.# 2คร. 9:11 “โดย​ทรง​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​มั่ง​คั่ง​ขึ้น​ใน​ทุก​สิ่ง เพื่อ​บริ​จาค​ด้วย​ใจ​กว้าง​ขวาง​อยู่​เสมอ และ​จะ​ทำ​ให้​เกิด​การ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า​ผ่าน​เรา”

เหตุผลที่พระเจ้าให้ใครมั่งคั่งขึ้น ความจริงแล้วก็เพื่อเขาจะบริจาคแก่ผู้อื่นด้วยใจกว้างอยู่เสมอ และทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้า

แต่มีคนมากมาย ที่ละเลยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนี้ไป

2คร. 9:12 “เพราะ​การ​ปรน​นิบัติ​ใน​งาน​รับ​ใช้​นี้ ไม่​เพียง​เป็น​การ​จัด​หา​ให้​กับ​ธรร​มิก​ชน​ที่​ขัด​สน​เท่า​นั้น แต่​ยัง​ทำ​ให้​มี​การ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า​อย่าง​มาก​มาย​เหลือ​ล้น​ด้วย”

6.@ พระเจ้าให้เรามี เพื่อเราจะได้ให้ออกไป เพื่อพระองค์จะอวยพรให้เรามีมากยิ่งขึ้นอีก เพื่อจะให้ออกไปมากยิ่งขึ้นอีก ซึ่งจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าขยายออกไปยิ่งๆขึ้น

คำคม

“ ยิ่งเก็บยิ่งหาย ยิ่งให้ยิ่งทวี ”

ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 8

ภาพรวม

 • ในบทนี้ อ.เปาโล กล่าวถึงความกระตือรือร้นของคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนีย ให้คริสตจักรโครินธ์ได้ฟัง เพื่อกระตุ้นพวกเขาให้กระตือรือร้นเพื่อช่วยพี่น้องที่ประสบความทุกข์ยากลำบาก

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน​ขณะ​ที่​​เผชิญ​​ความ​ยาก​ลำ​บาก​นั้น เป็นโอกาสทองที่จะสำแดงความรักของพระคริสต์แก่ผู้อื่น
เมื่อพบกับ​ความ​ยาก​จน​อย่าง​ที่​สุด ความ​ยินดี​ที่​จะทำเพื่อผู้อื่น ​ ​ล้น​ออก​มา​ได้ง่ายกว่าช่วงเวลาปกติ
ทั้งที่ตนเองยังยากลำบากบาง ก็ยัง​ใจ​กว้าง​ขวาง​ช่วยเหลือคนอื่นอีก

1.@ หากวันนี้เรากำลังพบกับความทุกข์อย่างหนึ่งอย่างใด เป็นโอกาสทองที่เราจะให้ความรักของเราที่มีต่อพี่น้อง ล้นออกมา เพราะช่วงนี้ขอบกำแพงต่ำ ล้นง่าย
โดยการช่วยเหลือพี่น้องทั้งที่เราเองก็กำลังยังมีความทุกข์ยากอยู่นั่นเอง

2.# 2คร. 8:5 “…พวก​เขา​ถวาย​ตัว​เอง​แด่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ก่อน แล้ว​จึง​มอบ​ตัว​ให้​กับ​เรา​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า”

2.@ ในการถวายเพื่องานของพระเจ้า หรือการทำสิ่งใดๆเพื่อพระเจ้า
ก่อนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือ การถวายตัวแด่พระเจ้า

ยอมจำนนต่อพระเจ้า ที่จะใช้ตัวของเรา ความสามารถของเรา และสิ่งที่เรามีนั้น ตามแผนการ ตามวิธีการ ตามพระประสงค์ ของพระองค์

3.# 2คร. 8:7 “ดัง​นั้น​เมื่อ​พวก​ท่าน​มี​ทุก​สิ่ง​อย่าง​เหลือ​ล้น คือ​ความ​เชื่อ ฝี​ปาก ความ​รู้ ความ​กระ​ตือ​รือ​ร้น และ​ความ​รัก​ที่​เรา​มี​ต่อ​พวก​ท่าน ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​จง​มี​คุณ​ความ​ดี​นี้​อย่าง​เหลือ​ล้น​ด้วย”

3.@ เป็นการดีที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมายหลากหลายด้าน แต่ทั้งหมดที่เราได้รับมา ก็เพื่อเราจะสามารถใช้สิ่งเหล่านั้น เพื่อเป็นพระพรแก่ผู้อื่นต่อไป ไม่ใช่เพื่อเก็บเอาไว้เพื่อตนเองคนเดียว

4.# 2คร. 8:8 “ข้าพ​เจ้า​…นำ​เรื่อง​ความ​กระ​ตือ​รือ​ร้น​ของ​คน​อื่นๆ มา​ทด​สอบ​ความ​รัก​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า​มี​ความ​จริง​ใจ​หรือ​ไม่”

ความกระตือรือร้นของคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนีย ในการสำแดงความรักด้วยการช่วยพี่น้องที่ทุกข์ยากนั้น
ได้กลายมาเป็นไม้บรรทัดเพื่อวัดว่า ความรักที่คริสตจักรโครินธ์ มีต่อพี่น้องที่ทุกข์ยากนั้น เป็นเพียงแค่คำพูดหรือเป็นความรักอย่างจริงใจที่จะสำแดงออกมาเป็นการกระทำเหมือนคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนีย

4.@ เมื่อเราเห็นใครบางคนกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้า ไม่ควรจะไปหมั่นไส้ หรืออิจฉาเขา
แต่ควรใช้ความกระตือรือร้นของเขานั้น เป็นตัวช่วยยกมาตรฐานของเราในการกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้า

5.# 2คร. 8:9 “..พระ​เยซู…แม้​พระ​องค์​ทรง​มั่งคั่ง ก็​ยัง​ทรง​ยอม​เป็น​คน​ยาก​จน​…เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เป็น​คน​มั่งคั่ง…”

5.@ พระเยซูยอมเสียทุกสิ่ง เพื่อเราจะได้ทุกสิ่งอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้
ดังนั้นสมควรเหลือเกินที่เราจะใช้ทุกสิ่งที่เราได้รับมาในวันนี้ เพื่อพระเยซู ผู้ยอมเสียทุกสิ่งเพื่อเรา

6.# 2คร. 8:12 “…พระ​เจ้า​ก็​จะ​ทรง​รับ​ตาม​ที่​เขา​มี​อยู่ ไม่​ใช่​ตาม​ที่​เขา​ไม่​มี”

6.@ สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราถวายแด่พระองค์ ไม่เคยเกินความสามารถหรือเกินกำลังที่เราจะทำได้เลย

7.# 2คร. 8:14 “คือ​ที่​พวก​ท่าน​มี​อยู่​อย่าง​เหลือ​ล้น​ใน​เวลา​นี้ ก็​เพื่อ​ช่วย​เขา​ทั้ง​หลาย​ที่​ขัด​สน และ​ใน​ยาม​ที่​เขา​ทั้ง​หลาย​มี​อย่าง​เหลือ​ล้น เขา​ก็​จะ​ได้​ช่วย​พวก​ท่าน​เมื่อ​ขัด​สน ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​มี​ความ​เสมอ​ภาค​กัน”

7.@ การช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเราในเวลานี้ เป็นการสะสมความช่วยเหลือสำหรับตัวเราเองในอนาคต

8.# 2คร. 8:21 “เพราะ​เรา​มุ่ง​จะ​เป็น​คน​ซื่อ​สัตย์ ไม่​เฉพาะ​ใน​สาย​พระ​เนตร​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เท่า​นั้น แต่​ใน​สาย​ตา​ของ​คน​ทั้ง​หลาย​ด้วย”

อ.เปาโล พยายามจัดการเรื่องเงินบริจาคอย่างรอบคอบ และหลีกเลี่ยงคำครหา หรือความเข้าใจผิด โดยให้มีบางคนที่คริสตจักรทั้งหลายนับถือ ไปร่วมในการรับบริจาคเพื่อพี่น้องที่ลำบาก

8.@ สำหรับบางคนที่กล่าวว่า “ฉันไม่แคร์ว่าคนอื่นจะคิดว่าฉันซื่อสัตย์หรือไม่ พระเจ้ารู้ก็เพียงพอแล้ว”
คำกล่าวแบบนี้ ในบางบริบทอาจจะไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ตอนนี้

เราควรทำอย่างรอบคอบและโปร่งใส ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อน
จากนั้น หากยังจะมีคนเข้าใจผิด หรือสงสัยเรา ค่อยมาพูดประโยคข้างต้นก็ยังไม่สาย

คำคม

“ เพียงแค่เราใช้เฉพาะสิ่งที่เราได้รับมาจากพระเจ้า
เพื่อปรนนิบัติพระองค์ นั่นก็เพียงพอแล้ว ”

ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 7

ภาพรวม

 • ในบทนี้ความน่ายินดีที่คริสตจักรได้กลับใจใหม่ แม้จะเสียใจในตอนต้น แต่ได้นำความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งมาถึงในที่สุด

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# พระเจ้าทรงสัญญาว่า หากเราแยกตัวออกจากวิถีบาปแห่งโลกนี้ พระเจ้า​จะ​เป็น​ดัง​บิดา ของเรา เรา​จะ​เป็น บุตร​ชาย บุตร​หญิงของพระองค์ (2คร. 6:17 -18)

ใน 2คร. 7:1 จึงกล่าว่า ใน​เมื่อ​เรา​มี​พระ​สัญ​ญา​เช่น​นี้ ​เรา​ก็ควรชำระ​ตัว​เอง​ให้​ปราศ​จาก​มล​ทิน​ทุก​อย่าง​ของ​เนื้อ​หนัง​และ​วิญ​ญาณ

ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรา​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า

1.@ โดยการช่วยเหลือและการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทำให้เรายำเกรงพระเจ้า
ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่แยกตัวออกจากมลทินของโลกนี้ แยกตัวออกจากบาปที่ใครๆเขาก็ทำกัน

2.# 2คร. 7:6 “…​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​หนุน​ใจ​คน​ที่​ท้อ​ใจ…”

2.@ หากเรากำลังท้อ ผู้ที่จะหนุนใจเราได้ดีที่สุด ไม่ใช่มนุษย์คนใด แต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราและทรงรู้ทุกสิ่ง

3.# ​ใครก็ตามที่​เสีย​ใจ​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้านั้น จะไม่มีผลร้ายใดๆเลย แต่จะ​เกิด​การ​กลับ​ใจ นำไปสู่การเอาจริงเอาจัง ความกระตือรือร้น
แต่คนที่​เสีย​ใจ​อย่าง​โลก​ ​ย่อม​นำ​สู่ความท้อแท้ สิ้นหวัง หมดกำลังใจ และนำไปสู่​ความ​ตาย

3.@ ความเสียใจในสิ่งที่ได้ทำลงไป แล้วปรารถนาที่จะกลับใจ จะนำไปสู่ชีวิตที่จำเริญขึ้น
แต่ ความเสียใจในสิ่งที่ได้ทำลงไป แล้ว ท้อแท้ สิ้นหวัง กล่าวโทษตัวเอง กล่าวโทษคนอื่น จะนำไปสู่การตกต่ำลงและหายนะ

คำคม

“การกลับใจ ไม่ใช่แค่การเสียใจ
แต่เป็นการเสียใจ แล้วลุกขึ้นมาดำเนินชีวิตใหม่อีกครั้ง”

ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 6

ภาพรวม

 • ในบทนี้พูดถึงการดำเนินชีวิตให้สมกับผู้ที่ได้รับพระคุณของพระเจ้า คือดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าและไม่เกี่ยวข้องกับการกราบไหว้รูปเคารพ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# “อย่า​รับ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​โดย​ไม่​เกิด​ประ​โยชน์”

เมื่อได้รับพระคุณจากพระเจ้า ได้​คืน​ดี​กับ​พระ​เจ้าแล้ว
เราก็ควรใช้พระคุณนั้นเป้นแรงผลักดันให้เรา แสดง​ตัว​เป็น​คน​ปรน​นิบัติ​ของ​พระ​เจ้า​ใน​ทุก​ทาง

แม้จะต้องใช้ความ​ทรหด​อด​ทน​เป็น​อย่าง​มาก ​ในการเผชิญกับ​ความ​ยาก​ลำ​บาก หรือ ​การข่มเหงต่างๆก็ตาม
ซึ่งการแสดงตัวนี้เกิดขึ้นได้ โดยสำแดงออกมาเป็น​ความ​บริ​สุทธิ์ ความ​รู้ ความ​อดทน และ​ความ​กรุณา

ซึ่งหากจะให้เกิดขึ้น เราต้องอาศัย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ ผู้ซึ่งจะทำให้เรามี​ความ​รัก​อย่าง​จริง​ใจ มี​ถ้อย​คำ​สัตย์​จริง มี​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระ​เจ้า และสามารถ​ดำเนินชีวิตอย่าง​ชอบ​ธรรมอย่างชำนาญ

การสำแดงออกนี้จะเกิดขึ้น ในทุกสถานการณ์ของชีวิต ทั้ง​ใน​ขณะ​มี​เกียรติ​และ​ขณะ​ไร้​เกียรติ ขณะ​ถูก​ดู​หมิ่น​และ​ขณะ​ได้​รับ​การ​ยก​ย่อง

1.@ พระเยซูประทานพระคุณเหลือล้นให้แก่เรา เราสมควรอย่างยิ่งที่จะสำแดงชีวิตของเราให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ ในทุกการกระทำของชีวิต

2.# 2คร. 6:14 “อย่า​เข้า​เทียม​แอก​กับ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ เพราะ​ว่า​ความ​ชอบ​ธรรม​จะ​มี​ส่วน​อะไร​กับ​ความ​อธรรม? และ​ความ​สว่าง​จะ​มีส่วน​กับ​ความ​มืด​ได้​อย่าง​ไร?”

ในข้อนี้ตามบริบทหมายถึง ไม่​ควร​เข้า​ไป​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​พิธีกรรม​ทางศาสนาของคนไม่เชื่อ ​เพื่อ​จะไม่​​ให้​ตนเอง​ตก​อยู่​ภายใต้​อิทธิพล​ของ​การกราบไหว้รูป​เคารพ

2.@ เราไม่ควรเข้าร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกราบไหว้รูปเคารพใดๆ

ประยุกต์สำหรับชีวิตแต่งงาน คือ ไม่ควรแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะเมื่อเอาม้ากับโค มาเทียมแอกกัน จะเป็นผลเสียต่อทั้งสองฝ่ายมากกว่าผลดี
เนื่องจากความแตกต่างกันของความเชื่อ จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี

คำคม

“ อย่าสักแต่รับพระคุณ แต่จงให้พระคุณนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ”

ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 5

ภาพรวม

 • บทนี้กล่าวถึงชีวิตในโลกนี้ว่าเป็นเพียงชั่วคราว แต่ชีวิตหน้าถาวรนิรันดร์ ดังนั้นเราควรใช้ชีวิตในโลกนี้ให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า โดยที่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยที่สุด คือให้มนุษย์กลับมาคืนดีกับพระเจ้า เราจึงสมควรประกาศเรื่องนี้ออกไปให้คนทั้งหลายได้รับรู้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# สำหรับผู้เชื่อ เราแน่ใจว่า จิตวิญญาณของวันในวันนี้อาศัยอยู่ในร่างกาย ที่สักวันหนึ่งต้องถูกทำลายไป
แต่ถึงกระนั้น จิตวิญญาณของเราก็จะมีที่อาศัยใหม่ คือกายใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานให้ ซึ่งจะคงอยู่ถาวรชั่วนิรันดร์
เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว เราจึงไม่ควรจะทุ่มเททั้งหมดของชีวิตอันแสนสั้นนี้ เพื่อสิ่งที่ต้องถูกทำลายไป
แต่ควรทุ่มเทเพื่อสิ่งซึ่งดำรงอยู่นิรันดร์

1.@ วันนี้ ชีวิตของเราอยู่เพื่อตระเตรียมสำหรับร่างายในโลกนี้ หรือในโลกหน้า มากกว่ากัน

2.# เมื่อเราอยู่ในโลกนี้ เราไม่อาจเห็นพระเจ้า แต่เราามารถดำเนินไปกับพระเจ้าด้วยความเชื่อทั้งที่ยังมองไม่เห็น
และเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ เพื่อจะรับรางวัลตามการกระทำของเรา
ดังนั้นเราควรใช้ชีวิตขณะที่อยู่ในโลกนี้เพื่อให้เป็นที่พระพระทัยของพระเจ้า ไม่ใช่ตามความพอใจของตัวเราเอง

2.@ ชีวิตคริสเตียนดำเนินอย่างมั่นใจไปกับพระเจ้าทั้งที่มองไม่เห็นพระเจ้า เพราะเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ
วันนี้ เราใช้ความเชื่อในการดำเนินชีวิตมากเพียงใด
เราเชื่อจริงๆหรือไม่ว่า “เราต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์”
วิธีสังเกตว่าเราเชื่อแบบนี้มากแค่ไหน สังเกตได้จากการใช้ชีวิตของเราในวันนี้

3.# พระเยซูคริสต์สิ้นชีวิต เพื่อเราจะได้มีชีวิต
ดังนั้น เราก็สมควรที่จะมีชีวิตเพื่อพระเยซู ผู้ทรงสิ้นชีวิตเพื่อเรา

3.@ ในการตัดสินใจ ทำหรือไม่ทำอะไรต่างๆในชีวิตของเรา เราเห็นแก่ประโยชน์ของใครมากกว่ากัน พระคริสต์ หรือ ตัวเราเอง?

4.# 2คร. 5:17 “ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆ ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น”

4.@ เมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ เข้าส่วนร่วมในพระคริสต์แล้ว
ลักษณะชีวิตแบบเก่าก็ล่วงไป กลายเป็นลักษณะชีวิตแบบใหม่ในพระเยซูคริสต์

วันนี้ ลักษณะชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ไปจากเดิมแล้วหรือยัง?

5.# พระเจ้าได้เชิญชวนมนุษย์ทั้งหลายให้กลับคืนดีกับพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้กลับสู่สภาพดี พระเจ้าไม่ทรงถือโทษพวกเขาแล้วให้พวกเขากลับมาหาพระองค์เถิด
พระเจ้าทรงมอบหมายเรื่องนี้ ให้เราประกาศออกไปให้มนุษย์ทั้งหลายได้รับทราบโดยทั่วกัน
เราจึงทูตของพระเจ้าที่จะนำข่าวดีนี้ไปสู่ผู้คน

5.@ วันนี้ เราเป็นทูตที่สัตย์ซื่อ หรือ เป็นทูตที่เกียจคร้าน เป็นทูตที่ไม่ได้เรื่องเอาเสียเลย?

หากวันนี้เราผิดพลาดไป เริ่มต้นใหม่ยังไม่สาย จงลุกขึ้นทำหน้าที่ทูตที่สัตย์ซื่อเถิด

คำคม

“จงยอมสละความสุขชั่วคราวในโลกนี้ เพื่อจะมีความสุขในโลกหน้าชั่วนิรันดร์”

ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 4

ภาพรวม

 • ในบทนี้พูดถึงความล้ำค่าของข่าวประเสริฐที่เราได้รับมา สมควรเหลือเกินที่เราจะแบ่งปันข่าวประเสริฐนี้แก่ผู้อื่น ถึงแม้จะต้องพบกับความยากลำบากมากเพียงใดก็ตาม

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ในการประกาศข่าวประเสริฐ เรา​ไม่ควร​ใช้​อุบายหรือบิด​เบือน​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า แต่​ควร​เปิด​เผย​ความ​จริง ตามเนื้อหาของข่าวประเสริฐ

1.@ การประกาศข่าวประเสริฐนั้น การสื่อสารข่าวให้ครบสำคัญยิ่งกว่าการใช้เทคนิคใดๆเพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดช และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในจิตใจของผู้ได้ยินข่าวประเสริฐนั้น

2.# 2คร. 4:4 “…พระ​ของ​ยุค​นี้​ได้​ทำ​ให้​ความ​คิด​ของ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​มืด​มน​ไป เพื่อ​ไม่​ให้​เห็น​ความ​สว่าง​ของ​ข่าว​ประ​เสริฐ คือ​เรื่อง​พระ​สิริ​ของ​พระ​คริสต์​…”

2.@ ค่านิยมต่างๆของโลก และวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศ ได้ปิดบังตาใจของผู้คน ไม่ให้เห็นความสว่างแห่งข่าวประเสริฐ

ดังนั้นในการประกาศข่าวประเสริฐจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่เราประกาศแก่เขา เพื่อเปิดตาใจของเขาให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ

3.# 2คร. 4:7 “…เรา​มี​ของ​ล้ำ​ค่า​นี้​อยู่​ใน​ภา​ชนะ​ดิน …”
ของล้ำค่า คือ ข่าวประเสริฐ
ภาชนะดิน คือ ชีวิตของเรา
ตัวเราไม่มีได้ล้ำค่า แต่เพราะเรามีข่าวประเสริฐ เราจึงเป็นภาชนะที่ล้ำค่า

3.@ เราไม่ควรเก็บสิ่งล้ำค่าไว้แต่เพียงลำพัง
แต่ควรแจกจ่ายออกไปแก่ทุกคน ด้วยการประกาศข่าวประเสริฐให้พวกเขาได้รับรู้

4.# 2คร. 4:10 “เรา​แบก​ความ​ตาย​ของ​พระ​เยซู​ไว้​ใน​ร่าง​กาย​เสมอ เพื่อ​ว่า​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​จะ​ปรา​กฏ​ใน​ร่าง​กาย​ของ​เรา​ด้วย”
อ.เปาโล ได้ทนความ​ทุกข์​ยากลำบาก ​ใน​การ​ถูก​ข่ม​เหง​ ใน​การ​เสี่ยง​ตาย เพราะการประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ ​
​เพื่อ​ชีวิต​ของ​พระเยซู​คริสต์​จะ​สำแดง​ออก​ใน​ชีวิต​ของอ.เปาโล

4.@ เมื่อเราทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ ในการถูกดูถูก ในการถูกข่มเหง ในความทุกข์ยากใดๆ นั่นเป็นการสำแดงลักษณะของพระคริสต์ให้ปรากฏชัดเขนยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา

5.# 2คร. 4:16 “ฉะนั้น​เรา​จึง​ไม่​ย่อ​ท้อ ถึง​แม้​ว่า​สภาพ​ภาย​นอก​ของ​เรา​กำ​ลัง​ทรุด​โทรม​ไป แต่​สภาพ​ภาย​ใน​นั้น​ก็​ได้​รับ​การ​เปลี่ยน​ใหม่​ทุกๆ วัน”

พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขึ้นเสมอทุกวัน โดยผ่านเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา

5.@ วันนี้ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรา พระเจ้ากำลังทรงใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อพัฒนาชีวิตภายในของเรา

6.# 2คร. 4:17 “..​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ชั่ว​คราว​และ​เล็ก​น้อย​ของ​เรา จะ​ทำ​ให้​เรา​มี​ศักดิ์​ศรี​นิรันดร์​มาก​มาย​อย่าง​ไม่​มี​ที่​เปรียบ”

ความทุกข์ของเราวันนี้ กำลังพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา ให้เต็มไปด้วยสง่าราศีในอนาคต

6.@ เมื่อพบความทุกข์ หากเรามองถึงอนาคตในสวรรคสถาน ไม่จดจ่อกับสิ่งของชั่วคราวในโลกนี้ จะทำให้เราเข้าใจว่า ความทุกข์วันนี้ มันเล็กน้อยเหลือเกิน และไม่สำคัญเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่กำลังจะได้รับ

คำคม

“ทุกข์ชั่วคราว เพื่อได้ศักดิ์ศรีชั่วนิรันดร์ คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม”

ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 3

ภาพรวม

 • บทนี้กล่าวถึงความน่าภาคภูมิใจของข่าวประเสริฐ ซึ่งนำสง่าราศีมาสู่ชีวิตของผู้เชื่อยิ่งกว่าสง่าราศีเมื่อโมเสสได้รับธรรมบัญญัติจากพระเจ้าเสียอีก

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ผู้เชื่อ เป็น ​จด​หมาย​ของ​พระ​คริสต์
ซึ่งจดหมายนี้ถูก​เขียนบนแผ่นดวงใจของผู้เชื่อ โดย​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระเจ้า

ดังนั้นคนทั้งหลายจะรู้ได้ว่าพระคริสต์อยากจะสื่อสารอะไรกับพวกเขา ก็ดูได้จากจิตใจของผู้เชื่อ ซึ่งส่งผลออกมาเป็นการกระทำ

1.@ คนจะรู้ว่าพระเยซูทรงรักเขา เมื่อผู้เชื่อได้สำแดงความรักของพระเยซูไปสู่เขา
คนจะรู้ว่าพระเยซูทรงฤทธานุภาพมากเพียงใด เมื่อผู้เชื่ออธิษฐานต่อพระเยซูเพื่อพวกเขา

2.# ความสามารถในการรับใช้พระเจ้า ไม่ใช่ความสามารถของเราเอง แต่พระเจ้าทรงโปรดประทานความสามารถนั้นให้แก่เรา

2.@ เมื่อเรารับใช้เกิดผล เราควรถ่อมใจลง แล้วขอบพระคุณพระเจ้า
เมื่อเราผิดพลาดในการรับใช้พระเจ้า เราควรถ่อมใจลง ขอพระเจ้าทรงสอน ทรงนำเรามากขึ้นอีก

3.# เมื่อโมเสสรับธรรมบัญญัติจากพระเจ้าแล้วลงมาจากภูเขายังเต็มไปด้วยสง่าราศี ทั้งที่ราศีนั้นชั่วคราว และไม่สามารถนำให้มนุษย์รอดพ้นความตายได้

แต่บัดนี้เรานำข่าวประเสริฐจากพระเจ้า มายังคนทั้งหลายจะยิ่งเต็มไปด้วยสง่าราศียิ่งกว่านั้นสักเท่าใด เพราะว่าเป็นสง่าราศีที่จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์และสามารถนำมนุษย์ให้รอดพ้นความตาย ได้รับชีวิตนิรันดร์

3.@ เราควรภาคภูมิใจในข่าวประเสริฐ เพราะข่าวประเสริฐสามารถนำความรอด ชีวิต และสง่าราศีมาสู่มนุษย์ทุกคนที่เชื่อได้

4.# พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระเจ้า​ทรง​อยู่​ที่​ไหน เสรี​ภาพ​ก็​มี​อยู่​ที่​นั่น

4.@ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตในเรา
เราจึงสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพ ไม่ได้อยู่ใต้กฏของธรรมบัญญัติ
แต่อยู่ใต้พระวิญญาณ ตามการทรงนำของพระองค์

5.# เรา​เมื่อ​มอง​ดู​พระ​รัศมี​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า แล้ว​เรา​ก็​ได้​รับ​การ​เปลี่ยน​แปลง​ให้​เป็น​เหมือน​พระ​ฉายา​ของ​พระ​องค์​โดย​มี​ศักดิ์​ศรี​เป็น​ลำ​ดับ​ขึ้น​ไป

นั่นคือ ยิ่งเราใกล้ชิดกับพระเจ้า ติดสนิทกับพระเจ้า จดจ่ออยู่กับพระองค์
เราก็จะยิ่งเปลี่ยนไปเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์มากยิ่งขึ้น

5.@ การใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า เป็นกุญแจที่จะนำเราไปสู่สง่าราศีของพระองค์

คำคม

“คนที่เชื่อในข่าวประเสริฐจริงๆ จะภาคภูมิใจในข่าวประเสริฐ”

ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 2

ภาพรวม

 • ในบทนี้ อ.เปาโลพูดถึงเหตุที่ต้องเขียนจดหมายมาตำหนิคริสตจักรโครินธ์อย่างรุนแรงใน 1 โครินธ์ และแนะนำให้คริสตจักรยกโทษให้แก่ผู้ที่ทำผิดที่ได้กลับใจใหม่แล้ว
 • และกล่าวถึงข่าวประเสริฐว่าเป็นพระพรสำหรับคนที่เชื่อ และเป็นคำพิพากษาสำหรับคนที่ไม่เชื่อ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# อ.เปาโลกล่าวว่า เขาไม่อยากทำให้คริสตจักรโครินธ์เป็นทุกข์ เพราะว่าคนที่จะทำให้อ.เปาโลมีความสุขคือคริสตจักรโครินธ์

อ.เปาโลจำเป็นต้องเตือนพวกเขาอย่างรุนแรง
แม้คำเตือนนั้นจะทำให้พวกเขาเกิดความทุกข์ชั่วขณะ
แต่เมื่อพวกเขากลับใจแล้ว พวกเขาจะพบกับความชื่นชมยินดี

และนั่นเองจะทำให้อ.เปาโลพบกับความชื่นชมยินดีด้วย

1.@ เมื่อเราพบพี่น้องที่ทำผิดต่อพระเจ้า เราควรเตือนเขา
ไม่ใช่เพราะไม่รักเราจึงอยากซ้ำเติมเขา แต่เพราะรักมากจึงอยากจะช่วยเขา

คำเตือนด้วยความรัก แตกต่างจาก คำเตือนด้วยความสะใจ
ผู้รับคำเตือนจะสัมผัสได้
แม้สำหรับบางคนต้องใช้เวลานานสักหน่อยจึงจะสัมผัสได้
แต่ในที่สุดเขาจะสัมผัสได้ ถ้าเรายังคงรักเขาต่อไป

2.# อ.เปาโลกล่าวถึงคนที่ทำผิดล่วงประเวณี ที่อ.เปาโลพูดไว้ใน 1คร. 5:1 โดยอ.เปาโลแนะนำคริสตจักรโครินธ์ให้ยกโทษให้คนนั้นและปลอบประโลมเขา ด้วยการ​ยืนยัน​ความ​รัก​ต่อ​คน​นั้น​ใหม่ เพราะคริสตจักรลงโทษเขามากพอแล้ว

ทั้งนี้เพื่อ​ไม่​ให้​ซา​ตาน​ได้​เปรียบคริสตจักร
เพราะ​เรา​รู้​กล​อุบาย​ของ​มัน​แล้ว
มันอยากทำลายชีวิตของคน
ดังนั้น เราจะไม่ยอม เราจะช่วยชีวิตคนให้กลับเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ได้

2.@ เมื่อมีพี่น้องที่ทำผิด คริสตจักรสมควรลงวินัยคนนั้น ด้วยความรัก ด้วยความปรารถนาให้เขากลับใจเสียใหม่
และเมื่อเขากลับใจแล้ว คริสตจักรควรช่วยเขา ให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ และไม่หลงกลับไปในทางเก่าอีก

3.# ใน 2คร. 2:14-16 อ.เปาโลใช้ภาพของขบวน​ฉลอง​ชัย​ของโรมในการเปรียบเทียบ ในสมัยนั้นเมื่อกองทัพโรมมีชัยชนะแล้วเดินทางกลับเข้าเมือง จะมีขบวนทหารนำหน้า แล้วมีเชลยที่จับตัวมาเพื่อประหาร เดินตามหลัง และจะมีการจุดเครื่องหอมรอบล้อมรล้อมรอบขบวนเหล่านี้
กลิ่นหอมนี้สำหรับทหารที่ชนะจึงเป็นกลิ่นแห่งชีวิต กลิ่นแห่งชัยชนะ อีกไม่นานเขากำลังจะได้รับรางวัล
แต่สำหรับพวกเชลยเป็นกลิ่นแห่งความตาย อีกไม่นานเขากำลังจะพบกับความตาย

3.@ สำหรับเราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ได้รู้จักกับพระเจ้า กลิ่นหอมแห่งข่าวประเสริฐเป็นกลิ่นที่ประกาศว่า อีกไม่นานเราจะได้ครอบครองร่วมกันกับพระคริสต์
แต่สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นั้น กลิ่นหอมของข่าวประเสริฐเป็นกลิ่นที่ประกาศว่า อีกไม่นานพวกเขาจะพบกับการพิพากษาอันเข้มงวดของพระเจ้า

คำคม

“ คนที่กำลังจะพินาศ รอดพ้นได้โดยการวางใจในพระเยซู”

ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 1

ภาพรวม

 • หลังจากที่ อ.เปาโลได้เขียนพระธรรม 1โครินธ์ ส่งไป ให้คริสตจักรโครินธ์แล้ว อ.เปาโลก็ได้ออกจากเมืองเอเฟซัส ไปยังแคว้นมาซิโดเนีย (กจ.20:1)
 • พอทิตัสกลับมาหาท่านพร้อมกับแจ้งข่าวดี ว่าจดหมายฝากฉบับแรกของท่านได้บังเกิดผลเป็นอันมาก ท่านจึงรีบเขียนจดหมาย 2โครินธ์ฉบับที่สองนี้ขึ้น แล้วมอบให้ทิตัสนำไปส่งแก่คริสตจักรในเมืองนั้นอีกครั้งหนึ่ง
 • ในบทที่ 1 นี้ พูดถึงการเผชิญความทุกข์ยาก สามารถเปลี่ยนเป็นพระพรได้เมื่อได้รับการหนุนใจจากพระเจ้า และพูดถึงการเลื่อนกำหนดการมาเยี่ยมคริสตจักรโครินธ์ ของอ.เปาโล

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เมื่อเราประสบความยากลำบาก ​พระเจ้าจะทรง​หนุนใจ​เรา​ เพื่อต่อไปภายในหน้า ​เรา​จะ​สา​มารถ​หนุน​ใจ​คน​อื่นๆที่​มี​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ได้​ด้วย​

การหนุนใจจากพระเจ้า เกิดจากการที่เราซาบซึิ้งในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา (ข้อ 5) ยิ่งซาบซึ้งมากก็ยิ่งรับการหนุนใจมาก

1.@ ความทุกข์ที่เรากำลังพบอยู่ในวันนี้ เราสามารถผ่านมันไปได้ ด้วยการระลึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา แล้วเราจะไม่กลัว เราจะมีความเชื่อมากพอที่จะผ่านพ้นมันไปได้อย่างสง่างาม
และเมื่อเราผ่านพ้นไปได้แล้ว เราก็จะสามารถหนุนใจคนอื่นๆ ให้ทำแบบเดียวกับเราได้ด้วย
ดังนั้นความทุกข์ที่เรากำลังพบในวันนี้ สามารถนำไปสู่พระพรต่อตัวเราและผู้อื่นได้ เมื่อเราเผชิญมันด้วยการซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์

2.# อ.เปาโล กล่าวว่า พระ​เจ้า​ทรง​ช่วย​เขา​ให้​พ้น​จาก​มรณ​ภัย​มา​แล้ว และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ช่วย​เขา​อีก เขา​หวัง​ใน​พระ​องค์​ว่า ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ช่วย​เขา​ต่อ​ไป​อีก (2คร. 1:10)

2.@ ในอดีตพระเจ้าเคยช่วยเราผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากๆในชีวิตของเรามาแล้วอย่างไร
พระองค์ก็จะทรงช่วยเราอีกเป็นแน่ในวันนี้
และต่อไปภายหน้า เราก็ยังคงสามารถหวังใจในพระองค์ได้ว่า พระองค์ก็จะทรงช่วยเราอีก
อาเมน

3.# ใน 2คร. 1:11 ชี้ให้เห็นหลักการสำคัญในฝ่ายวิญญาณ ว่า
เมื่อคนจำนวนมากอธิษฐานเผื่อเรา
เราก็จะได้รับพระคุณ(ได้รับในสิ่งที่ไม่สมควรได้รับ)มากยิ่งขึ้น
ซึ่งนั่นจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าของคนจำนวนมากยิ่งขึ้นไปอีก

3.@ เราควรอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อพระเจ้าจะประทานพระคุณของพระเจ้าแก่เขามากยิ่งขึ้นอีก แล้วนั่นจะเป็นการเพิ่มพูนความเชื่อของเราเพิ่มขึ้นอีก

“ขอขอบคุณทุกท่านที่อธิษฐานเผื่อผม ที่ผ่านมาพระคุณของพระเจ้าจึงมีมากล้นสำหรับชีวิตของผม ผมได้รับในสิ่งที่ไม่สมควรจะได้รับมากมาย ขอบคุณพระเจ้า”

4.# 2คร. 1:20 “…พระ​สัญ​ญา​ต่างๆ ของ​พระ​เจ้า​ล้วน​แต่​เป็น​จริง​โดย​พระ​เยซู “

4.@ คำสัญญาที่พระเจ้าเคยสัญญาไว้ เกิดขึ้นเป็นจริงทุกข้อ โดยทางการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ โดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ พระสัญญาของพระเจ้าก็สำเร็จเป็นจริงแล้วสำหรับมนุษย์ทุกคนที่เชื่อพระสัญญานั้น
พระเจ้าจะทรงรักษาสัญญาอย่างแน่นอน

5.# พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตภายในเรา เป็นดั่งตราประทับว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว และพระองค์ทรงเป็นดั่งมัดจำว่าเราจะรอดพ้นการพิพากษา เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์อย่างแน่นอน (2คร. 1:22)

5.@ วันนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเราแล้ว
เราจึงมั่นใจได้ว่า เราเป็นบุตรแท้ของพระเจ้า
และเราจะได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์อย่างแน่นอน

คนที่มีการเตือนสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจของเขา
เมื่อเขากำลังเดินผิดจากน้ำพระทัยของพระเจ้า
แสดงว่า คนนั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ในใจของเขาแล้ว

คำคม

“การเผชิญความทุกข์แบบมีพระเจ้าทรงสถิต
มีความสุขยิ่งกว่า
การเริงสำราญในบาปโดยปราศจากพระองค์”