ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 1

ภาพรวม

  • หลังจากที่ อ.เปาโลได้เขียนพระธรรม 1โครินธ์ ส่งไป ให้คริสตจักรโครินธ์แล้ว อ.เปาโลก็ได้ออกจากเมืองเอเฟซัส ไปยังแคว้นมาซิโดเนีย (กจ.20:1)
  • พอทิตัสกลับมาหาท่านพร้อมกับแจ้งข่าวดี ว่าจดหมายฝากฉบับแรกของท่านได้บังเกิดผลเป็นอันมาก ท่านจึงรีบเขียนจดหมาย 2โครินธ์ฉบับที่สองนี้ขึ้น แล้วมอบให้ทิตัสนำไปส่งแก่คริสตจักรในเมืองนั้นอีกครั้งหนึ่ง
  • ในบทที่ 1 นี้ พูดถึงการเผชิญความทุกข์ยาก สามารถเปลี่ยนเป็นพระพรได้เมื่อได้รับการหนุนใจจากพระเจ้า และพูดถึงการเลื่อนกำหนดการมาเยี่ยมคริสตจักรโครินธ์ ของอ.เปาโล

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เมื่อเราประสบความยากลำบาก ​พระเจ้าจะทรง​หนุนใจ​เรา​ เพื่อต่อไปภายในหน้า ​เรา​จะ​สา​มารถ​หนุน​ใจ​คน​อื่นๆที่​มี​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ได้​ด้วย​

การหนุนใจจากพระเจ้า เกิดจากการที่เราซาบซึิ้งในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา (ข้อ 5) ยิ่งซาบซึ้งมากก็ยิ่งรับการหนุนใจมาก

1.@ ความทุกข์ที่เรากำลังพบอยู่ในวันนี้ เราสามารถผ่านมันไปได้ ด้วยการระลึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา แล้วเราจะไม่กลัว เราจะมีความเชื่อมากพอที่จะผ่านพ้นมันไปได้อย่างสง่างาม
และเมื่อเราผ่านพ้นไปได้แล้ว เราก็จะสามารถหนุนใจคนอื่นๆ ให้ทำแบบเดียวกับเราได้ด้วย
ดังนั้นความทุกข์ที่เรากำลังพบในวันนี้ สามารถนำไปสู่พระพรต่อตัวเราและผู้อื่นได้ เมื่อเราเผชิญมันด้วยการซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์

2.# อ.เปาโล กล่าวว่า พระ​เจ้า​ทรง​ช่วย​เขา​ให้​พ้น​จาก​มรณ​ภัย​มา​แล้ว และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ช่วย​เขา​อีก เขา​หวัง​ใน​พระ​องค์​ว่า ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ช่วย​เขา​ต่อ​ไป​อีก (2คร. 1:10)

2.@ ในอดีตพระเจ้าเคยช่วยเราผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากๆในชีวิตของเรามาแล้วอย่างไร
พระองค์ก็จะทรงช่วยเราอีกเป็นแน่ในวันนี้
และต่อไปภายหน้า เราก็ยังคงสามารถหวังใจในพระองค์ได้ว่า พระองค์ก็จะทรงช่วยเราอีก
อาเมน

3.# ใน 2คร. 1:11 ชี้ให้เห็นหลักการสำคัญในฝ่ายวิญญาณ ว่า
เมื่อคนจำนวนมากอธิษฐานเผื่อเรา
เราก็จะได้รับพระคุณ(ได้รับในสิ่งที่ไม่สมควรได้รับ)มากยิ่งขึ้น
ซึ่งนั่นจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าของคนจำนวนมากยิ่งขึ้นไปอีก

3.@ เราควรอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อพระเจ้าจะประทานพระคุณของพระเจ้าแก่เขามากยิ่งขึ้นอีก แล้วนั่นจะเป็นการเพิ่มพูนความเชื่อของเราเพิ่มขึ้นอีก

“ขอขอบคุณทุกท่านที่อธิษฐานเผื่อผม ที่ผ่านมาพระคุณของพระเจ้าจึงมีมากล้นสำหรับชีวิตของผม ผมได้รับในสิ่งที่ไม่สมควรจะได้รับมากมาย ขอบคุณพระเจ้า”

4.# 2คร. 1:20 “…พระ​สัญ​ญา​ต่างๆ ของ​พระ​เจ้า​ล้วน​แต่​เป็น​จริง​โดย​พระ​เยซู “

4.@ คำสัญญาที่พระเจ้าเคยสัญญาไว้ เกิดขึ้นเป็นจริงทุกข้อ โดยทางการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ โดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ พระสัญญาของพระเจ้าก็สำเร็จเป็นจริงแล้วสำหรับมนุษย์ทุกคนที่เชื่อพระสัญญานั้น
พระเจ้าจะทรงรักษาสัญญาอย่างแน่นอน

5.# พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตภายในเรา เป็นดั่งตราประทับว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว และพระองค์ทรงเป็นดั่งมัดจำว่าเราจะรอดพ้นการพิพากษา เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์อย่างแน่นอน (2คร. 1:22)

5.@ วันนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเราแล้ว
เราจึงมั่นใจได้ว่า เราเป็นบุตรแท้ของพระเจ้า
และเราจะได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์อย่างแน่นอน

คนที่มีการเตือนสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจของเขา
เมื่อเขากำลังเดินผิดจากน้ำพระทัยของพระเจ้า
แสดงว่า คนนั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ในใจของเขาแล้ว

คำคม

“การเผชิญความทุกข์แบบมีพระเจ้าทรงสถิต
มีความสุขยิ่งกว่า
การเริงสำราญในบาปโดยปราศจากพระองค์”