ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 5

ภาพรวม

  • บทนี้กล่าวถึงชีวิตในโลกนี้ว่าเป็นเพียงชั่วคราว แต่ชีวิตหน้าถาวรนิรันดร์ ดังนั้นเราควรใช้ชีวิตในโลกนี้ให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า โดยที่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยที่สุด คือให้มนุษย์กลับมาคืนดีกับพระเจ้า เราจึงสมควรประกาศเรื่องนี้ออกไปให้คนทั้งหลายได้รับรู้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# สำหรับผู้เชื่อ เราแน่ใจว่า จิตวิญญาณของวันในวันนี้อาศัยอยู่ในร่างกาย ที่สักวันหนึ่งต้องถูกทำลายไป
แต่ถึงกระนั้น จิตวิญญาณของเราก็จะมีที่อาศัยใหม่ คือกายใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานให้ ซึ่งจะคงอยู่ถาวรชั่วนิรันดร์
เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว เราจึงไม่ควรจะทุ่มเททั้งหมดของชีวิตอันแสนสั้นนี้ เพื่อสิ่งที่ต้องถูกทำลายไป
แต่ควรทุ่มเทเพื่อสิ่งซึ่งดำรงอยู่นิรันดร์

1.@ วันนี้ ชีวิตของเราอยู่เพื่อตระเตรียมสำหรับร่างายในโลกนี้ หรือในโลกหน้า มากกว่ากัน

2.# เมื่อเราอยู่ในโลกนี้ เราไม่อาจเห็นพระเจ้า แต่เราามารถดำเนินไปกับพระเจ้าด้วยความเชื่อทั้งที่ยังมองไม่เห็น
และเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ เพื่อจะรับรางวัลตามการกระทำของเรา
ดังนั้นเราควรใช้ชีวิตขณะที่อยู่ในโลกนี้เพื่อให้เป็นที่พระพระทัยของพระเจ้า ไม่ใช่ตามความพอใจของตัวเราเอง

2.@ ชีวิตคริสเตียนดำเนินอย่างมั่นใจไปกับพระเจ้าทั้งที่มองไม่เห็นพระเจ้า เพราะเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ
วันนี้ เราใช้ความเชื่อในการดำเนินชีวิตมากเพียงใด
เราเชื่อจริงๆหรือไม่ว่า “เราต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์”
วิธีสังเกตว่าเราเชื่อแบบนี้มากแค่ไหน สังเกตได้จากการใช้ชีวิตของเราในวันนี้

3.# พระเยซูคริสต์สิ้นชีวิต เพื่อเราจะได้มีชีวิต
ดังนั้น เราก็สมควรที่จะมีชีวิตเพื่อพระเยซู ผู้ทรงสิ้นชีวิตเพื่อเรา

3.@ ในการตัดสินใจ ทำหรือไม่ทำอะไรต่างๆในชีวิตของเรา เราเห็นแก่ประโยชน์ของใครมากกว่ากัน พระคริสต์ หรือ ตัวเราเอง?

4.# 2คร. 5:17 “ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆ ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น”

4.@ เมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ เข้าส่วนร่วมในพระคริสต์แล้ว
ลักษณะชีวิตแบบเก่าก็ล่วงไป กลายเป็นลักษณะชีวิตแบบใหม่ในพระเยซูคริสต์

วันนี้ ลักษณะชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ไปจากเดิมแล้วหรือยัง?

5.# พระเจ้าได้เชิญชวนมนุษย์ทั้งหลายให้กลับคืนดีกับพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้กลับสู่สภาพดี พระเจ้าไม่ทรงถือโทษพวกเขาแล้วให้พวกเขากลับมาหาพระองค์เถิด
พระเจ้าทรงมอบหมายเรื่องนี้ ให้เราประกาศออกไปให้มนุษย์ทั้งหลายได้รับทราบโดยทั่วกัน
เราจึงทูตของพระเจ้าที่จะนำข่าวดีนี้ไปสู่ผู้คน

5.@ วันนี้ เราเป็นทูตที่สัตย์ซื่อ หรือ เป็นทูตที่เกียจคร้าน เป็นทูตที่ไม่ได้เรื่องเอาเสียเลย?

หากวันนี้เราผิดพลาดไป เริ่มต้นใหม่ยังไม่สาย จงลุกขึ้นทำหน้าที่ทูตที่สัตย์ซื่อเถิด

คำคม

“จงยอมสละความสุขชั่วคราวในโลกนี้ เพื่อจะมีความสุขในโลกหน้าชั่วนิรันดร์”