ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 6

ภาพรวม

  • ในบทนี้พูดถึงการดำเนินชีวิตให้สมกับผู้ที่ได้รับพระคุณของพระเจ้า คือดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าและไม่เกี่ยวข้องกับการกราบไหว้รูปเคารพ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# “อย่า​รับ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​โดย​ไม่​เกิด​ประ​โยชน์”

เมื่อได้รับพระคุณจากพระเจ้า ได้​คืน​ดี​กับ​พระ​เจ้าแล้ว
เราก็ควรใช้พระคุณนั้นเป้นแรงผลักดันให้เรา แสดง​ตัว​เป็น​คน​ปรน​นิบัติ​ของ​พระ​เจ้า​ใน​ทุก​ทาง

แม้จะต้องใช้ความ​ทรหด​อด​ทน​เป็น​อย่าง​มาก ​ในการเผชิญกับ​ความ​ยาก​ลำ​บาก หรือ ​การข่มเหงต่างๆก็ตาม
ซึ่งการแสดงตัวนี้เกิดขึ้นได้ โดยสำแดงออกมาเป็น​ความ​บริ​สุทธิ์ ความ​รู้ ความ​อดทน และ​ความ​กรุณา

ซึ่งหากจะให้เกิดขึ้น เราต้องอาศัย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ ผู้ซึ่งจะทำให้เรามี​ความ​รัก​อย่าง​จริง​ใจ มี​ถ้อย​คำ​สัตย์​จริง มี​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระ​เจ้า และสามารถ​ดำเนินชีวิตอย่าง​ชอบ​ธรรมอย่างชำนาญ

การสำแดงออกนี้จะเกิดขึ้น ในทุกสถานการณ์ของชีวิต ทั้ง​ใน​ขณะ​มี​เกียรติ​และ​ขณะ​ไร้​เกียรติ ขณะ​ถูก​ดู​หมิ่น​และ​ขณะ​ได้​รับ​การ​ยก​ย่อง

1.@ พระเยซูประทานพระคุณเหลือล้นให้แก่เรา เราสมควรอย่างยิ่งที่จะสำแดงชีวิตของเราให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ ในทุกการกระทำของชีวิต

2.# 2คร. 6:14 “อย่า​เข้า​เทียม​แอก​กับ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ เพราะ​ว่า​ความ​ชอบ​ธรรม​จะ​มี​ส่วน​อะไร​กับ​ความ​อธรรม? และ​ความ​สว่าง​จะ​มีส่วน​กับ​ความ​มืด​ได้​อย่าง​ไร?”

ในข้อนี้ตามบริบทหมายถึง ไม่​ควร​เข้า​ไป​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​พิธีกรรม​ทางศาสนาของคนไม่เชื่อ ​เพื่อ​จะไม่​​ให้​ตนเอง​ตก​อยู่​ภายใต้​อิทธิพล​ของ​การกราบไหว้รูป​เคารพ

2.@ เราไม่ควรเข้าร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกราบไหว้รูปเคารพใดๆ

ประยุกต์สำหรับชีวิตแต่งงาน คือ ไม่ควรแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะเมื่อเอาม้ากับโค มาเทียมแอกกัน จะเป็นผลเสียต่อทั้งสองฝ่ายมากกว่าผลดี
เนื่องจากความแตกต่างกันของความเชื่อ จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี

คำคม

“ อย่าสักแต่รับพระคุณ แต่จงให้พระคุณนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ”