ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 12

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล กล่าวถึงนิมิตที่ตนเองได้รับ และ ความห่วงใยที่เขามีต่อคริสตจักรโครินธ์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เรื่องชายที่ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ (ข้อ 2) อ.เปาโล น่าจะหมายถึงตัวของเขาเอง แต่เหตุที่เขาไม่ได้บอกอย่างเจาะจงว่าเป็นเขาเอง เพื่อไม่ให้เป็นการโอ้อวดเกินไป
เขาพูดถึง “สวรรค์ชั้น 3” ไม่ได้หมายความว่า สวรรค์มีหลายชั้น
แต่ชาวยิว​แบ่งสวรรค์​ออกเป็น​ชั้น ​
ชั้น​ที่ 1 หมายถึง ท้องฟ้าที่เรามองเห็น
ชั้นที่ 2 หมายถึง ย่านฟ้าอากาศ หรือ ย่านฝ่ายวิญญาณต่างๆ
ชั้นที่ 3 หมายถึง สวรรค์จริงๆ ที่เป็นที่ประทับของพระเจ้า

1.@ สิ่งดีที่พระเจ้าประทานแก่เรา ไม่ได้มีเอาไว้ยกตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าเราดี แต่มีเอาไว้อวดพระเจ้าว่า พระเจ้าทรงแสนดี

2.# แง่มุมหนึ่งของการถ่อมตน คือ การพยายาม​ไม่​มี​ใคร​ประ​เมิน​เราสูง​กว่า​สิ่ง​ที่​เราเป็นจริงๆ

2.@ การโอ้อวด ตรงข้ามกับการถ่อมตน เพราะการโอ้อวด จงใจให้คนอื่นคิดว่าเราเป็นมากกว่าที่เขาเห็นจริงๆ

3.# พระเจ้าปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตอย่างถ่อมใจ ดังนั้นในบางครั้งพระเจ้าจำเป็นต้องอนุญาตให้บางอย่างเกิดขึ้นกับเรา เพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เราถ่อมใจลงอย่างแท้จริงได้ (2คร. 12:7)

3.@ วันนี้ หากมีบางอย่างไม่น่าชื่นใจเกิดขึ้นกับเรา จงถ่อมใจลง พึ่งพาพระเจ้า เพื่อให้เราผ่านพ้นสถานการณ์นั้นไปได้

4.# 2คร. 12:9 “… การ​มี​พระ​คุณ​ของ​เรา​ก็​เพียง​พอ​กับ​เจ้า “
พระคุณของพระเจ้ามีมากเพียงพอ สำหรับอย่างแน่นอน
พระเจ้าทรงทราบดีว่า เราควรได้รับพระคุณในเรื่องใด อย่างไร จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา

4.@ เราผ่านพ้นเหตุการณ์วันนี้ไปได้แน่นอน เพราะพระคุณพระเจ้ามีมากเพียงพอสำหรับเราในครั้งนี้

5.# ​ความ​อ่อน​แอ​มี​ที่​ไหน ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​เรา​ก็​ปรา​กฏ​เต็ม​ที่​ที่​นั่น
ดังนั้น เมื่อบางอย่างทำให้เราอ่อนแอลง จงชื่นชมยินดีเถิด ​
เพราะเรากำลังจะได้เห็น​ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​เจ้า หากเราเผชิญความอ่อนแอนั้นโดยการพึ่งพาพระองค์

5.@ วันนี้ หากเรากำลังอ่อนแอ สิ่งที่เราควรทำมากกว่าสิ่งใด คือ รีบมาหาพระองค์พึ่งพาพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์เข้มแข็ง

6.# 2คร. 12:19 “ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ทำ​นั้น​ก็​เพื่อ​ความ​เจริญ​ของ​พวก​ท่าน”
ท่าทีของผู้เลี้ยงที่ดี คือ การกระทำทุกอย่างนั้น เขาจะทำเพื่อให้ลูกแกะของเขาเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ

6.@ วันนี้ ในการเลือกทำอะไร หรือ ไม่ทำอะไร ควรจะคำนึงคนอื่นที่กำลังมองเรา หรือกำลังตามเรา ว่า การกระทำนั้นมีผลทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณหรือไม่

7.#

7.@

8.#

8.@

9.#

9.@

คำคม

“ คนอ่อนแอที่พึ่งพาพระเจ้า เป็นคนเข้มแข็งที่แท้จริง ”