ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 13

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโลได้ตักเตือนคริสตจักรโครินธ์ให้ยึดความเชื่อไว้ให้มั่น และรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานแก่คริสตจักรเอาไว้ให้มั่น

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เพราะพระเยซูทรงยอมอ่อนแอ จึงถูกตรึงตายบนไม้กางเขน
บัดนี้พระเยซูทรงกลับสู่ฤทธานุภาพสูงสุด จึงมีชัยเหนือความตาย และทรงพระชนม์อยู่ (ข้อ 4)

1.@ พระเยซูทรงยอมอ่อนแอเพื่อจะสามารถเข้าส่วนในเรา
เพื่อพระองค์จะทรงรับโทษแทนเราและเพื่อเราจะเข้าส่วนในในฤทธานุภาพแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย ร่วมกันกับพระองค์ด้วย

พระเยซูทรงยอมอ่อนแอ เพื่อเราจะได้รับฤทธานุภาพ
จึงถือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยเหลือเกินหากเราจะถูก ดูถูก ดูหมิ่น เยาะเย้ย เพื่อพระองค์

2.# 2คร. 13:5 “จง​พิจาร​ณา​ตัว​เอง​ดู​ว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ดำ​รง​อยู่​ใน​ความ​เชื่อ​หรือ​ไม่”

2.@ นี่เป็นคำถามที่เราควรสอบถามตนเองอยู่เสมอ
ไม่ใช่คำถามว่า “เราคิดว่าเราเชื่อหรือไม่?”
แต่เป็นคำถามว่า “วันนี้ เรายังคงดำรงอยู่ในความเชื่อ จนสะท้อนออกมาเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่ออยู่หรือไม่?”

3.# เรายังคง​ตระ​หนัก​ว่า​ พระ​เยซู​คริสต์​สถิต​อยู่​ในเรา​หรือไม่?

3.@ หากเราตระหนักจริงๆ ว่าพระคริสต์สถิตกับเรา
เราจะไม่กลัว เราจะไม่เครียด เราจะไม่กังวล เราจะไม่หวั่นไหว เราจะไม่อยากดำเนินชีวิตในบาปต่อไป
หากลักษณะข้างต้นไม่ปรากฏชัดในเรา เป็นไปได้ว่า เราไม่ได้ตระหนักอย่างแท้จริงว่า พระคริสต์ทรงสถิตกับเรา

4.# ใน 2คร. 13:10 กล่าวว่า สิทธิ​อำ​นาจ​ที่​พระ​เจ้า​ประทาน​ให้​นั้น มีเอาไว้เพื่อ​การ​เสริม​สร้าง ไม่​ใช่​เพื่อ​การ​ทำ​ลาย
ดังนัน้ในการใช้สิทธิอำนาจของผู้มีอำนาจ จำเป็นต้องระมัดระวังในการใช้ ว่าเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างผู้อยู่ใต้สิทธิอำนาจ จริงหรือไม่
มิฉะนั้น ผู้นั้นต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าผู้ประทานสิทธิอำนาจนั้นแก่เขา

4.@ การใช้สิทธิอำนาจของเรา ทำให้ผู้อื่นจำเริญ เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณหรือไม่?

5.# โดย​พระ​คุณ​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​ ทำให้เราสัมผัสความ​รัก​แห่ง​พระ​เจ้า และ​เกิดความ​สนิท​สนม​กันโดยทาง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์

5.@ พระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้แก่เรานั้นก็เพื่อให้เราสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าได้ และสัมพันธ์สนิทซึ่งกันและกัน

อย่ายอมให้อะไรมาทำลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า และกับพี่น้องในพระคริสต์ได้เลย

คำคม

“การซาบซึ้งพระคุณของพระเจ้า ทำให้เรารักพระองค์และรักซึ่งกันและกัน”