ขุมทรัพย์ กาลาเทีย 1

ภาพรวม

  • อ.เปาโลได้ประกาศข่าวประเสริฐและก่อตั้งคริสตจักรในแคว้นกาลาเทียขึ้น ต่อมามีบางคนมาสอนบิดเบือนข่าวประเสริฐนั้น โดยสอนว่า หากจะได้รับความรอด นอกจากเชื่อวางใจในพระเยซูแล้ว ต้องทำตามธรรมบัญญัติของพวกยิวด้วย
    อ.เปาโล จึงเขียนจดหมายพระธรรมกาลาเทียนี้ ส่งมาเพื่ออธิบายให้คริสตจักรในกาลาเทีย ถึงความเชื่อที่ถูกต้องในข่าวประเสริฐ
  • ในบทนี้ อ.เปาโลกล่าวย้ำแก่คริสตจักรกาลาเทียว่า ไม่มีข่าวประเสริฐอื่น นอกเหนือจากข่าวประเสริฐที่เคยประกาศแก่พวกเขาไปแล้ว

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ​กท. 1:4 ​​กล่าวว่า พระ​เยซู​ทรง​สละ​พระ​องค์​เอง​ เพื่อ​ช่วย​เรา​ให้​พ้น​จาก​ยุค​ปัจจุบัน​อัน​ชั่ว​ร้าย

1.@ พระเยซูจ่ายราคาแสนแพง คือชีวิตของพระองค์เองเพื่อให้เราพ้นจากความชั่ว
บัดนี้เราพ้นจากอิทธิพลของบาปแล้ว อย่าให้เราสมัครเข้าไปเป็นทาสของบาปอีกต่อไปเลย

2.# ข่าวประเสริฐมีข่าวประเสริฐเดียว ไม่มีข่าวประเสริฐอื่น
คือ พระเยซูทรงเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษย์ รับบาปแทนเรา โดยการตายบนไม้กางเขน และในวันที่3 ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย คนที่เชื่อวางใจในพระองค์จะได้รับการอภัยบาปทั้งหมดและมีชีวิตใหม่ในพระยซู และจะเป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาอีกครั้ง

2.@ โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง เท่านั้นก็เพียงพอที่จะให้เรารอดพ้นบาป ได้เป็นคนชอบธรรม แล้ว
และโดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง การดำเนินชีวิตของเราจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

3.# คนที่พูด​เอา​ใจ​มนุษย์​ โดยไม่สนใจว่าพระเจ้าจะพอ​พระ​ทัย​ หรือไม่ ​ไม่ใช่​ผู้รับ​ใช้​ของ​พระ​คริสต์ที่แท้จริง

3.@ เราต้องเกรงใจพระเจ้า มากกว่า เกรงใจมนุษย์

4.# เนื่องจาก เปาโลเคยกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการข่มเหงคริสตจักร
ดังนั้นเมื่อเขากลับใจมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ และการเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูนั้น จึงทำให้เกิดการสรรเสริญพระเจ้าอย่างมาก

4.@ เหตุการณ์ไม่น่าชื่นใจ หรือนิสัยไม่ดีของใครบางคน รอบๆเรา พระเจ้ามีวัตถุประสงค์พิเศษสำหรับสิ่งเหล่านี้ เพื่อในที่สุดแล้วจะถวายเกียรติแก่พระเจ้า
จงอดทน รอคอย เวลาของพระเจ้าเถิด

คำคม

“ โดยพระโลหิตของพระคริสต์ เท่านั้น
ก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์จริงๆ ไปสวรรค์ได้ ”