ขุมทรัพย์ กาลาเทีย 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้ กล่าวถึง ข่าวประเสริฐแท้ที่เน้นย้ำว่า การเป็นคนชอบธรรมได้นั้น ไม่ใช่โดยการกระทำแต่โดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้น

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน กท. 2:2 อ.เปาโล กล่าวว่า อ.เปาโล ไม่ได้อวดเรื่องการรับใช้ของตนให้คนอื่นฟัง เพื่อ​จะได้ไม่ดูเหมือนเป็นการรับใช้แข่งกัน ​หรือรับใช้เพื่ออวด อันเป็นการรับใช้​อย่าง​ไร้​ประ​โยชน์

1.@ หากใครรับใช้เพื่อแข่งกับคนอื่น หรือ เพื่ออวดคนอื่น การรับใช้เช่นนั้น ไร้ประโยชน์ เพราะจะไม่ได้รับบำเหน็จ
พระเยซูพูดถึงคนเช่นนี้ว่า ” พวก​เขา​ได้​รับ​บำ​เหน็จ​ของ​พวก​เขา​แล้ว ” มธ. 6:2 “

2.# อ.เปาโล​ไม่​ได้​ยอม​อ่อน​ข้อ​ให้​กับ​พวกที่พยายามบิดเบือนข่าวประเสริฐ (ข้อ 5) ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเคยเป็นใครมาก่อน จะมีตำแหน่งใหญ่โตเพียงใดก็ตาม (ข้อ 6)
เพื่อผู้เชื่อที่ติดตาม อ.เปาโล จะสามารถตั้งมั่นคง อยู่บน​ความ​จริง​ของ​ข่าว​ประ​เสริฐ​​แท้เท่านั้น

2.@ หากใครก็ตามพยายามสอนลูกแกะของเรา ด้วยเนื้อหาที่บิดเบือนจากข่าวประเสริฐ
เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ปกป้องลูกแกะของเรา โดยยืนยันบนจุดยืนของข่าวประเสริฐแท้

3.# ใน กท. 2:9 พูดถึงเปโตรว่า เป็นที่​นับ​ถือ​ว่า​เป็น​เสา​หลักของคริสตจักรในเยรูซาเล็ม
ต่อมาในข้อที่ 11 เมื่อเปโตรทำสิ่งที่ขัดแย้งกับข่าวประเสริฐ อ.เปาโล ก็ไม่เกรงใจเปโตรเลย แต่กล้าต่อว่าเปโตรซึ่งๆหน้า
เป็นแบบอย่างให้แก่เรา ในการกล้ายืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐที่ถูกต้อง

3.@ จงกล้ายืนกราน ยืนหยัด ในข่าวประเสริฐแท้ คือ เรารอดได้โดยความเชื่อวางใจในพระเยซู
ซึ่งความเชื่อแท้ จะสะท้อนออกมาเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นเสมอ

4.# ไม่​มี​ใคร​ถูก​ชำระ​ให้​ชอบ​ธรรม​ได้ โดย​การ​ประ​พฤติ​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ
แต่​โดย​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​เท่า​นั้น
เมื่อเรา​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์แล้ว เราก็จะถูก​นับ​ว่า​ชอบ​ธรรม​โดย​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​คริสต์

4.@ วันนี้ เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จริงๆ เราได้ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว
ด้วยความมั่นใจนี้ จะทำให้เราปรารถนาดำเนินชีวิตอย่างที่คนชอบธรรมเขาดำเนินกัน
แต่หาก ใครที่ไม่ได้ปรารถนาเช่นนั้น พอเดาได้ว่า เขายังไม่ได้เชื่ออย่างแท้จริงว่า เขาเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์

5.# เราได้​ตาย​ต่อ​ธรรม​บัญ​ญัติ​แล้ว เพื่อ​จะ​ได้​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​พระ​เจ้า
เราได้ตายแล้ว เพราะพระคริสต์ถูกตรึงแทนเรา ก็กล่าวได้ว่า เราได้​ถูก​ตรึง​ร่วม​กับ​พระ​คริสต์​แล้ว
ด้วยเหตุนี้ คนตายอย่างพวกเราจึงพ้นจากกฏเกณฑ์แห่งธรรมบัญญัติแล้ว

5.@ วันนี้ เราได้พ้นจากกฏของการลงโทษ เมื่อทำผิดธรรมบัญญัติแล้ว
จิตวิญญาณของเราจะไม่ต้องถูกลงโทษในวันพิพากษา เพราะว่า เรารับการพิพากษาเรียบร้อยแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์

6.# เรา​ไม่​มี​ชีวิต​ของตัวเองอีกต่อ​ไปเพราะเราได้ตายแล้วร่วมกับพระคริสต์บนไม้กางเขนนั้น
แต่​เนื่องจากพระ​คริสต์ได้เป็นขึ้นมาจากความตาย
ดังนั้นชีวิตของเราในวันนี้ ​พระคริสต์ต่าง​หาก​ที่​ทรง​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​เรา ไม่ใช่ตัวเราเอง
ชีวิตที่เราดำ​เนิน​อยู่​ใน​ร่าง​กาย​ขณะ​นี้ เราจึงควรดำ​เนิน​อยู่​โดย​ความ​เชื่อ​ว่าพระเยซูรักเรา และพระองค์ตายเพื่อเรา เราขอวางใจในพระองค์ในการดำเนินชีวิตและในการอดพ้นบาปทั้งสิ้น

6.@ ผู้ที่เชื่อจริงๆว่า พระเยซูรักเขาอย่างที่สุด และพระองค์ได้ตายแทนความผิดบาปของเขาแล้ว
จะดำเนินชีวิตในโลกนี้ อย่างปราศจากความกังวล เพราะเขารู้ว่า พระเยซูจะทรงช่วยเขาแน่
และจะดำเนินชีวิตในโลกนี้ อย่างปราศจากการฟ้องผิด เพราะเขารู้ว่า พระเยซูทรงรับโทษแทนความผิดบาปของเขาทั้งหมดแล้ว
วันนี้ คุณเชื่อจริงๆ แล้วหรือยัง?

คำคม

“ เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์
พระคริสต์เป็นตัวแทนเรา ตายเพื่อเรา
เราเป็นตัวแทนพระองค์ อยู่เพื่อพระองค์ ”