ขุมทรัพย์ กาลาเทีย 6

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล ลักษณะการดำเนินชีวิตคริสเตียน ว่า ควรทำสิ่งดีแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะกับพี่น้องคริสเตียนด้วยกัน และเน้นย้ำว่า สิ่งที่เราควรภาคภูมิใจคือข่าวประเสริฐ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การถูกสร้างใหม่โดยพระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# กท. 6:1 กล่าวว่า ถ้า​จับ​คนที่ทำผิด​ประ​การ​ใด​ได้ ไม่ควรซ้ำเติม แต่ควร​ช่วย​คน​นั้นอย่างอ่อนสุภาพ ให้สามารถกลับตัวกลับใจ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ​
แต่ขณะเดียวกันก็ต้องคอยระวังตัวเอง ไม่ให้ถูกชักจูงเข้าไปสู่ความผิดนั้นเสียเอง​ด้วย

1.@ เมื่อพบคนทำผิด ควรให้โอกาสเขา พยายามช่วยเขาให้กลับใจ
แต่ก็ต้องระวังไม่ให้ตนเองตกเข้าไปในการทดลอง

2.# กท. 6:2 บอกให้ “จง​ช่วย​รับ​ภาระ​ของ​กัน​และ​กัน” แต่ขณะเดียวกัน กท. 6:5 กล่าว่า “…​แต่​ละ​คน​ต้อง​รับ​ภาระ​ของ​ตัว​เอง”

2.@ เราสมควรช่วยแบกภาระของพี่น้องตามสมควร
แต่ในขณะเดียวกันต้องให้เขาเรียนรู้ที่จะต้องแบกภาระของตนเองด้วย

เราช่วยเท่าที่ช่วยได้ ที่เหลือ เขาต้องรับผิดชอบตัวเอง

3.# คนที่หลงตัวเอง คือ คนที่คิดว่าตนเองสำคัญกว่าที่เป็นจริงๆ
บางคนอาจจะเก่งหรือดีกว่าผู้อื่นในบางด้าน
พอเอาตัวเองไปเปรียบกับผู้อื่นจึงเข้าใจผิดคิดว่าตนดีเลิศแล้ว
ความจริงแล้ว เราไม่ควรเอาตัวเองไปเปรียบกับผู้อื่น เพราะแต่ละคนถูกสร้างมาไม่เหมือนกัน
แต่ควร​สำ​รวจ​การ​กระ​ทำ​ของ​ตน​เอง ว่าได้ทำอย่างสัตย์ซื่อ ได้ทำอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง และมีสิ่งใดที่ต้องพัฒนาขึ้นไปอีก

3.@ คนที่ชอบเอาตัวไปเปรียบกับคนอื่น จะประเมินการกระทำของตนผิดพลาดไป
เราควรสำรวจการกระทำของตัวเอง ว่า เราควรจะทำอย่างไรเพื่อให้ทำได้ดียิ่งกว่าปัจจุบันนี้

4.# กท. 6:6 “ส่วน​คน​ที่​รับ​การ​สอน​พระ​วจนะ จง​แบ่ง​สิ่ง​ดี​ทุก​อย่าง​ให้​แก่​คน​ที่​สอน​ตน​เถิด”

พระเจ้าชอบให้เรากตัญญู ดังนั้นเราสมควรทำสิ่งดี มอบสิ่งดี แก่ผู้ที่สอนเรา หรือดูแลเอาใจใส่จิตวิญญาณของเรา เช่น ศิษยาภิบาลของเรา

4.@ วันนี้ เราทำอะไรให้แก่ศิษยาภิบาลของเรา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณพวกเขาแล้วหรือยัง?

5.# ใน กท. 6:7 กล่าวว่า “…ใคร​หว่าน​อะไร​ลง ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​สิ่ง​นั้น”
พระเจ้าผู้ทรงทราบทุกสิ่ง จะเป็นผู้ประทานแก่เรา ตามที่เราได้หว่านลงไปนั้น

คนที่ทุ่มเทเวลา พลัง ลงไปกับบาปหรือการทำตามใจปรารถนาของตนเอง จะพบความสูญเปล่า ไร้ค่า
คนที่ทุ่มเทเวลา พลัง ลงไปกับเรื่องฝ่ายวิญญาณ และการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า จะพบกับชีวิตนิรันดร์ และบำเหน็จนิรันดร์

5.@ วันนี้ เรากำลังใช้เวลา พลัง ความสามารถ และสิ่งที่เรามี ทุ่มเทให้กับสิ่งใด?
สิ่งนั้นจะมั่นคง ถาวรมากแค่ไหน?

6.# กท. 6:9 “อย่า​ให้​เรา​เมื่อย​ล้า​ใน​การ​ทำ​ดี เพราะ​ว่า​ถ้า​เรา​ไม่​ท้อ​ใจ​แล้ว เรา​ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​ใน​เวลา​อัน​สม​ควร”

ในการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ให้เรารู้ว่าในเวลาอันสมควร พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อจะประทานการเกิดผลดีอย่างน่าชื่นใจเพราะการกระทำนั้น แก่เรา อย่างแน่นอน

6.@ สัตย์ซื่อต่อไป อย่ายอมแพ้ รางวัลกำลังออกเดินทางมาแล้ว

7.# กท. 6:10 “…​เมื่อ​เรา​มี​โอ​กาส ให้​เรา​ทำ​ดี​ต่อ​ทุก​คน และ​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง ต่อ​คน​ที่​เป็น​สมา​ชิก​ของ​ครอบ​ครัว​แห่ง​ความ​เชื่อ”

พระเจ้าประสงค์ให้เราทำการดีอยู่เสมอ และพระองค์ชื่นใจเป็นพิเศษเมื่อเราทำการดีต่อลูกของพระองค์

7.@ จงทำสิ่งดี แก่ทุกคน และขยันทำดีต่อลูกของพระองค์

8.# ใน กท. 6:14 อ.เปาโล กล่าวว่า เรื่องเดียวที่เขาปรารถนาจะอวด คือ
เรื่อง​กาง​เขน​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ ซึ่งโดยกางเขนนั้นทำให้ อ.เปาโล ตัดสัมพันธ์กับค่านิยมของโลก เข้ามาสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า

8.@ เรื่องข่าวประเสริฐ เรื่องไม้กางเขน เป็นเรื่องที่คริสเตียนทุกคนควรภาคภูมิใจ ควรประกาศออกไป
คนอื่นจะคิดอย่างไรก็ช่างก็ฉันเชื่อแบบนี้ และภูมิใจที่ได้เชื่อในข่าวประเสริฐนี้

9.# ใน กท. 6:15 อ.เปาโล กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตคริสเตียน ไม่ใช่การได้รับความยอมรับจากมนุษย์เนื่องจากการทำศาสนพิธีใดๆ แต่เป็นการ​ที่​เราได้รับการ​สร้าง​ใหม่​

9.@ วันนี้ เราเป็นคริสเตียนที่ถูกสร้างใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วหรือยัง?

คำคม

“ในพระคริสต์ ถ้าเราไม่ยอมแพ้เสียก่อน เราจะรับชัยชนะแน่นอน”