ขุมทรัพย์ เอเฟซัส 5

ภาพรวม

  • ในบทนี้พูดถึงการดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้า ว่าไม่ควรทำตามอย่างคนที่ไม่มีพระเจ้า และพูดถึงความสัมพันธ์ของสามีภรรยา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ในฐานะที่เราเป็นลูกที่รักของพระเจ้า เราสมควรเลียนแบบพระบิดาของเรา ในความรัก ในการให้อภัย(อฟ. 5:1)

1.@ วันนี้ เราเลียนแบบของพระเจ้า ในความรัก และ ในการอภัย บ้างแล้วหรือยัง?

2.# ในฐานะที่เราเป็นธรรมิกชน ไม่สมควรที่จะพูด หรือกระทำตามอย่างคนที่ดำเนินชีวิตในบาป เช่น ล่วงประเวณี ทำการโสโครกลามก ละโมบโลภมาก พูดลามก พูดเล่นไม่เป็นเรื่อง พูดหยาบคาย
แต่เราควรใช้ปากของเราขอบพระคุณพระเจ้าดีกว่า

2.@ วันนี้ เราใช้ปากของเรา ใช้ชีวิตของเรา แบบธรรมิกชน หรือ แบบคนอธรรม?

3.# ใน อฟ. 5:8 กล่าวว่า เมื่อ​ก่อน​เรา​เป็น​ความ​มืด แต่​บัด​นี้​เราเป็น​ความ​สว่าง​ในพระ​เจ้าแล้ว ดังนั้น เราควร​ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​คน​ของ​ความ​สว่าง ไม่ใช่อย่างคนของความมืด

วิถึของความสว่าง คือ การกระทำใดที่ส่งผลออกมาเป็น​​ความ​ดี ความ​ชอบ​ธรรม และ​ความ​จริง (อฟ. 5:9)

3.@ วันนี้ สิ่งที่เราทำ สะท้อนออกมาเป็น ความดี ความชอบธรรม ความจริง หรือไม่?
หรือสะท้อนออกมาเป็น ความเห็นแก่ตัว ความโลภ ความลามก ความเท็จ

4.# ใน อฟ. 5:10 กล่าวว่า ” จง​ค้น​ดู​ว่า​อะไร​เป็น​สิ่ง​ที่​พอ​พระทัย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า”
การที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่พอพระทัยของพระเจ้านั้น เป็นสิ่งที่เราสามารถรู้ได้ หากเราตั้งใจจะรู้จริงๆ

4.@ วันนี้ เราปรารถนาจริงๆ ที่จะรู้และทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยหรือไม่?

5.# อฟ. 5:15 เราควรระมัด​ระวัง​ใน​การ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ อย่า​งเหมือน​คน​มี​ปัญ​ญา ที่ใช้​ทุกโอ​กาส​ให้​เป็น​ประ​โยชน์ ​และแสวงหาเพื่อจะ​เข้า​ใจ​ว่า​อะไร​คือ​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระเจ้า

5.@ วันนี้ เรากำลังเลือกดำเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญา หรือ ไร้ปัญญา?

6.# อฟ. 5:18 “…อย่า​เมา​เหล้า​องุ่น​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เสีย​คน แต่​จง​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ”
อย่าให้เหล้าควบคุมชีวิตของเรา แต่จงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิตของเรา

6.@ เมื่อเหล้าคุมชีวิต จะกล้าทำสิ่งชั่ว
แต่ เมื่อพระวิญญาณควบคุมชีวิต จะกล้าทำสิ่งดี

7.# พระคำของพระเจ้า สอนหลักการให้ครอบครัวมีความสุขอย่างยั่งยืน คือ
สามีภรรยาควรรับฟังกันและกันอย่างให้เกียรติ
สามีควรรักภรรยายิ่งกว่ารักชีวิตของตัวเอง
ภรรยาควรเชื่อฟังสามีเหมือนเชื่อฟังพระเจ้า

7.@ ถ้าสามีไม่ยอมทำตัวเป็นสามีที่ดี ภรรยาจงเริ่มทำก่อน
ถ้าภรรยาไม่ยอมทำตัวเป็นภรรยาที่ดี สามีจงเริ่มทำก่อน
เพราะใครก็ตามที่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าจะได้รับพร และพระพรนั้นจะหลั่งไหลไปสู่ครอบครัว

8.# พระคริสต์จะทรงทะนุถนอมคริสตจักร กระทำแก่คริสตจักรอย่างดี เพราะพระคริสต์และคริสตจักรจะได้ผูกพันเป็นเนื้ออันเดียวกันแล้ว(ข้อ 29-32)
เราเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรนั้น

8.@ พระเยซูผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด จะดูแล ทะนุถนอม ปกป้อง เอาใจใส่ ชีวิตของเราอย่างแน่นอน

คำคม

“ ควรหรือที่ลูกของพระเจ้า จะเลียนแบบมาร ?”