ขุมทรัพย์ ฟิลิปปี 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล พูดกับคริสเตีนฟิลิปปี ให้พวกเขามีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่เสมอ แม้ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากจากการถูกข่มเหง ให้พึ่งพาพระเจ้าในทุกสิ่ง แล้วพระเจ้าจะประทานทางออกให้แก่พวกเขา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# จาก ฟป. 4:1 เราเห็นแบบอย่างของ ท่าทีของอ.เปาโลที่มีต่อลูกแกะ ว่า เขารักลูกแกะ ​เขาคิดถึง​อย่าง​ยิ่ง ลูกแกะเป็น​ที่​ยินดีของเขา และ​เป็น​มง​กุฎแห่งความภาคภูมิใจ​ของเขา ต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า

1.@ หนึ่งในเคล็ดลับสำคัญของการรับใช้ที่เกิดผลของอ.เปาโล หัวใจรักที่เขามีต่อลูกแกะ และการเห็นความสำคัญของลูกแกะต่อบำเหน็จในอนาคต
วันนี้ เรารัก ห่วงใย เอาใจใส่ ลูกแกะของเรามากเพียงใด

2.# ใน ฟป. 4:2 กล่าวเตือน นาง​ยู​โอ​เดีย​และนาง​สิน​ทิเค​ ว่าให้​ปรองดอง​กัน​

เป็นได้ที่บางช่วงอาจผิดใจกันกับเพื่อนร่วมรับใช้บางคน ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้
แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่ควรปล่อยไว้เนิ่นนาน ควรรีบคืนดีกันโดยเร็ว

และคนอื่นในคริสตจักรที่ทราบเรื่องความขัดแย็งนั้น ควรจะช่วยกันอย่าเต็มที่ให้เกิดการคินดีกัน(ข้อ 3)

2.@ วันนี้ หากเรามีเรื่องขัดเคืองใจกับพี่น้องคนใดควรรีบหาทางคืนดีกันโดยด่วน
และ หากเราเห็นพี่น้องคนใดที่ขัดเคืองกัน เราควรใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยให้พวกเขากลับคืนดีกัน

3.# ใน ฟป. 4:4 กล่าวว่า จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา
ใน ฟป. 4:5 กล่าวว่า จง​ให้​ความ​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประ​จักษ์​แก่​ทุก​คน
ใน ฟป. 4:6 กล่าวว่า อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง​

รวม 3 ข้อ เป็น ชื่นชนยินดีเข้าไว้ อย่าเครียด แล้วคนอื่นจะสัมผัสชีวิตในพระเยซูคริสต์ว่าน่าชื่นใจมากเพียงใด

3.@ เป็นคริสเตียน ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ ด้วยการไม่เครียดมีอะไรก็อธิษฐานทูลต่อพระเจ้าให้หมด แล้วสันติสุขของพระเจ้าจะครองใจเรา

4.# ใน ฟป. 4:8 อ.เปาโล แนะนำให้คริสเตียนฟิลิปปี ให้​ใคร่​ครวญ​ สิ่ง​ที่​เป็น​จริง สิ่ง​ที่​น่า​นับ​ถือ สิ่ง​ที่​ยุติ​ธรรม สิ่ง​ที่​บริ​สุทธิ์ สิ่ง​ที่​น่า​รัก สิ่ง​ที่​ควร​แก่​การ​สรร​เสริญ ​สิ่ง​ใด​ที่​ยอด​เยี่ยม สิ่ง​ใด​ที่​น่า​ยก​ย่อง

นั่นคือ ใคร่ครวญสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นของฝ่ายวิญญาณ แทน ใคร่ครวญสิ่งสารพัดที่ทำให้เครียด ทำให้วิตกกังวล

4.@ วันนี้ เราใช้เวลาคิดถึงสารพัดปัญหา มากกว่า คิดสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นพระพร รวมทั้งพระคำของพระเจ้า หรือเปล่า?

5.# อ.เปาโล บอกเคล็ดลับในการเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์และความอดอยาก ไว้ใน ฟป. 4:13 ว่า “ข้าพ​เจ้า​เผชิญ​ได้​ทุก​อย่าง​โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำ​ลัง​ข้าพ​เจ้า”

นั่นคือ ไม่ว่าจะเผชิญอะไร ก็เผชิญโดยการพึ่งพาพระเจ้า แล้วทุกอย่างจะเป็นพระพร

5.@ วันนี้ เราพึ่งพาพระเจ้าในการกระทำสิ่งต่างๆในชีวิตของเรามากเพียงใด?

6.# อ.เปาโล กล่าวใน ฟป. 4:17 ว่า เขาไม่​ได้​เสาะ​หา​เงินหรือของฝากจากคริสเตียนฟิลิปปี แต่​เขาดีใจที่คริสเตียนฟิลิปปีสนับสนุนเขา ก็เพราะว่าเขาดีใจที่คริสเตียนฟิลิปปีได้รับ​ผล​กำ​ไร​ใน​บัญชี​ของ​พวกเขา​ในสวรรค์​ทวี​มาก​ขึ้น

6.@ วันนี้ เมื่อเรามีโอกาสสนับสนุนงานรับใช้พระเจ้าใดๆ ไม่ว่าด้วยทางหนึ่งทางใด เช่น โดยคำอธิษฐาน การช่วยเหลือ หรือการถวาย
ดูเหมือนเราได้ให้แก่คนทำงานให้งานรับใช้เหล่านั้น แต่ความความจริงแล้ว พวกเขากำลังให้โอกาสแก่เรา ได้มีโอกาสสะสมบำเหน็จถาวรไว้ในสวรรคสถาน
และ​พระ​เจ้า​​จะ​ประ​ทาน​ทุก​สิ่ง​ที่​จำเป็น​แก่​เรา​จาก​ทรัพย์​อัน​รุ่ง​โรจน์​ของ​พระ​องค์​ (ฟป. 4:19)

คำคม

“ การได้เป็นส่วนหนึ่งของการรับใช้
เป็นโอกาสยิ่งใหญ่สำหรับการสะสมบำเหน็จในสวรรค์ ”

ขุมทรัพย์ ฟิลิปปี 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล สอนให้คริสเตียนฟิลิปปี ยึดมั่นในข่าวประเสริฐ และทำตัวให้สมกับข่าวประเสริฐ ด้วยการมีส่วนร่วมในการทนทุกข์ร่วมกับพระคริสต์ และปรารถนาที่จะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งๆขึ้นทุกวัน

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฟป. 3:2 อ.เปาโลเตือนว่า “จง​ระวัง​พวก​สุนัข จง​ระวัง​พวก​ที่​ทำ​ชั่ว จง​ระวัง​พวก​เชือด​เนื้อ​เถือ​หนัง”
ซึ่งหมายถึงคนยิวที่สอนว่าจะรอดได้นอกจากเชื่อวางใจในพระเยซูแล้ว ยังต้องทำตามธรรมบัญญัติด้วย

พวกสุนัข หมายถึง คนยิวที่บิดเบือนข่าวประเสริฐ ตามปกติคนยิวมักเรียกตนต่างชาติว่า สุนัข แต่ในข้อนี้ อ.เปาโล พูดกับคนต่างชาติโดยเรียกพวกยิวเหล่านั้นว่า สุนัข

พวกที่ทำชั่ว หมายถึง พวกที่สอนเท็จ พวกต่อต้านความจริงแห่งข่าวประเสริฐ พวกที่ทำตัวเป็นศัตรูต่อกางเขนของพระคริสต์ (ฟป. 3:18)

พวกเชือดเนื้อเถือหนัง หมายถึง พวกสอนเท็จที่เน้นการเข้าสุหนัต แต่ละทิ้งความหมายฝ่ายวิญญาณของการเข้าสุหนัตเสีย

1.@ ใครก็ตามที่บิดเบือนข่าวประเสริฐ ถือว่ากำลังทำสิ่งชั่วร้าย เราไม่สมควรไปร่วมกับพวกเขา หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำของพวกเขา
เราควรรังเกียจ และ ไม่สมาคม กับพวกลัทธิเทียมเท็จทั้งหลายในปัจจุบัน

2.# ใน ฟป. 3:7 อ.เปาโลกล่าวว่า ​อะไร​ที่​เคย​เป็น​ประโยชน์หรือเป็นความภาคภูมิใจ​ของ​เขา
บัดนี้เพราะเห็นแก่พระคริสต์ เขา​ได้​ถือ​ว่า​สิ่ง​นั้น​เป็น​ไร้ประโยชน์และไม่ใช่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจอีกต่อไป

เพราะการได้รู้จักพระคริสต์มีค่ามากเหลือเกิน
ดังนั้นต่อให้ต้องสูญเสียอะไรก็ตามเพื่อจะได้รู้จักพระองค์ ก็ไม่น่าเสียดายเลย ถือเสมือนว่า ก็แค่สูญเสียเศษขยะไปเท่านั้นเอง (ข้อ 8)

2.@ วันนี้ เราเสียอะไรบ้าง เพื่อจะได้รู้จักพระคริสต์มากขึ้น?
สำหรับเราแล้วการยอมสูญเสียสิ่งเหล่านั้น เพื่อได้รู้จักพระคริสต์มากขึ้น มันคุ้มหรือไม่?

3.# ใน ฟป. 3:10 อ.เปาโล กล่าวว่า เขา​ต้อง​การ​จะ​รู้​จัก​พระ​เยซูมากยิ่งขึ้น 2 ด้าน คือ​
1. รู้​จัก​ฤทธิ์​เดช​แห่ง​การ​คืน​พระ​ชนม์​ของ​พระ​องค์​
2. รู้จัก​การ​มีส่วน​ร่วม​ใน​ความ​ทุกข์​ของ​พระ​องค์
เพื่อเขาจะได้ เป็น​เหมือน​กับ​พระ​องค์​ใน​ความ​ตาย​นั้น
และ จะ​ได้​เป็น​ขึ้น​จาก​ความ​ตายเหมือนกับพระองค์​ด้วย

นั่นคือ อยากรู้จักฤทธิ์เดช และอยากได้ทนทุกข์เพื่อพระองค์
เพื่อจะได้ตายเพราะเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนพระองค์ และจะได้เป็นขึ้นมาเหมือนพระองค์

3.@ การรู้จักพระเจ้า ไม่ใช่สนใจแต่ฤทธิ์เดช แต่ ควรแสวงหาที่จะได้ทนทุกข์เพื่อพระองค์ด้วย

วันนี้ เมื่อเรายอมทำอะไร หรือยอมไม่ทำอะไรเพื่อพระองค์ เราก็จะยิ่งเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้น

4.# ใน ฟป. 3:12-13 อ.เปาโล กล่าวว่า เพราะว่าพระเยซูได้ทรงฉวยเขาเข้ามาอยู่ในพระองค์แล้ว ดังนั้น เขาจึงทุ่มเท บากบั่น ไม่หยุดหย่อน เพื่อจะฉวยการ​ได้​รับการรู้จักกับพระองค์มากยิ่งๆขึ้นไปอีก ตราบเท่าที่เขายังมีลมหายใจอยู่

4.@ วันนี้ เรายังคงหิวกระหายที่อยากจะรู้จักพระเยซู มากยิ่งขึ้น อยู่หรือไม่?

5.# ฟป. 3:15 ชี้ให้เห็นว่า ​ผู้​ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ จะปรารถนาที่จะรู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้นเสมอ ไม่คิดว่าตนเองรู้จักมากเพียงพอแล้ว
แต่เด็กฝ่ายวิญญาณจะสนใจอย่างอื่น มากกว่า การจะได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น

5.@ วันนี้ ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณของเรา มีมากเพียงใด?

6.# ฟป. 3:19-20 กล่าวว่า ​พล​เมือง​แห่ง​สวรรค์จะเอาใจใส่และอวด พระเยซูคริสต์
ส่วนพลเมืองของโลกนี้ จะอวดของในโลกนี้ จะอวดสิ่งอนิจจังในโลกนี้ จะอวดเก่ง จะอวดยศศักดิ์ จะอวดเงินทอง จะอวดความสำเร็จอย่างโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอาย

6.@ เราผู้เป็นพลเมืองของสวรรค์ วันนี้ เราทำตัวสมกับเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ หรือกำลังทำตัวแบบพลเมืองของโลกนี้

คำคม

“ ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ
ดูได้จากความสนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณในแต่ละวันของชีวิต ”

ขุมทรัพย์ ฟิลิปปี 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้พูดถึงการดำเนินชีวิตคริสเตียนว่าควรดำเนินตามแบบอย่างของพระคริสต์ในความถ่อมใจและการเสียสละ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฟป.2:1-2 กล่าวว่า ในเมื่อเราได้รับความชูใจ ได้รับกำลังใจ เมื่อมีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ เราก็ควรมีความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องด้วย เพื่อให้ความชูใจและกำลังใจนั้นหลั่งไหลไปสู่กันและกัน ด้วยความรักในพระคริสต์

1.@ การสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐ
ขณะเดียวกันการสัมพันธ์กับพี่น้อง ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เรากระทำด้วย
เป็นการไม่ถูกต้อง หากใครที่คิดว่าจะสัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้น ไม่ต้องการสัมพันธ์กับพี่น้อง

2.# ใน ฟป. 2:3 สอนว่า คนที่ถ่อมใจนั้น จะไม่​ชิง​ดีชิงเด่นกับคนอื่น แต่​จง​ถือ​ว่า​คน​อื่น​ดี​กว่า​ตัว​

2.@ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราและเตือนเรา ให้ถ่อมใจ ในทุกวัน

3.# เราผู้อยู่ในพระคริสต์ สมควรที่จะมีจิตใจเหมือนพระคริสต์ คือไม่เห็นแก่ตัว แต่เสียสละเพื่อประโยชน์ของคนอื่น (ข้อ4-5)

3.@ ทุกวันนี้้ เมื่อเราเสียประโยชน์ เราเดือดเนื้อร้อนใจ มากกว่า เมื่อคนอื่นเสียประโยชน์ มากมายสักเพียงใด?

4.# พระเยซูเสียสละ ถ่อมพระทัยลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความตายที่กางเขน
จึงเป็นเหตุให้ พระองค์ได้รับการยกขึ้นสูงสุด (ข้อ 8-9)

4.@ เมื่อเราถ่อมใจลง ยอมเชื่อฟังพระเจ้า ไม่ทำตามใจปรารถนาของตนเอง แล้ว พระเจ้าจะยกเราขึ้นในเวลาของพระองค์

5.# ใน ฟป. 2:13 กล่าวว่า พระ​เจ้า​เป็น​ผู้​ทำให้เรา​มี​ความ​ประ​สงค์​และ​มี​ความ​สา​มารถ​ทำ​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์ได้

5.@ หากอยากจะทำตามประสงค์ของพระเจ้า อย่างเต็มใจ เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเรา

6.# ฟป. 2:14 “จง​ทำ​ทุกสิ่ง​โดย​ปราศ​จาก​การ​บ่น​และ​การ​ทุ่ม​เถียง​กัน”

6.@ พระเจ้าไม่ชอบให้ เราบ่น แต่ชอบให้ขอบพระคุณ
วันนี้ จำนวนการบ่น และ จำนวนการขอบพระคุณของเรา มีปริมาณเท่าใด?

7.# ใน ฟป. 2:16 บอกเคล็ดลับว่า หากต้องการจะรักษาความเชื่อจนวันสุดท้าย จง​ยึด​มั่น​ใน​พระ​วจนะ​ของพระเจ้า

7.@ วันนี้ เราให้ความสำคัญและให้เวลา กับพระวจนะของพระเจ้ามากเพียงใด?
การยึดพระวจนะไว้มั่น นำมาใช้ในชีวิตเสมอ จะเป็นหลักประกันว่า เราจะสามารถยึดความเชื่อไปได้ตลอดรอดฝั่ง จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

8.# ใน ฟป. 2:29 สอนว่า เราควร ดูแลเอาใจใส่ และ ​นับ​ถือ​คนที่ทุ่มเท เสียสละเพื่อข่าวประเสริฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องพบกับความเสี่ยงตายเพื่อข่าวประเสริฐ

8.@ เป็นการดีที่เราจะ ระลึกถึง อธิษฐานเผื่อ และถวายสนับสนุน บรรดามิชชันนารีทั้งหลาย ผู้เสียสละเพื่อนำข่าวประเสริฐไปยังผู้คนในดินแดนที่ห่างไกล

คำคม

“ ยิ่งถ่อมลงมากเท่าใด ก็จะยิ่งถูกยกสูงขึ้นเท่านั้น ”

ขุมทรัพย์ ฟิลิปปี 1

ภาพรวม

  • พระธรรมฟิลิปปี เป็นจดหมายที่อ.เปาโล เขียนถึงคริสตจักรในเมืองฟิลิปปี ในขณะที่ อ.เปาโลกำลังติดคุกอยู่ในกรุงโรม
  • เปาโลขอบ​คุณคริสตจักร​ฟีลิปปี​ที่ได้​ส่ง​สิ่ง​ของ​ไป​ช่วย และ​ส่ง​เอปาโฟรดิทัส​ไป​เยี่ยม​และ​ช่วยเหลือ​อ.เปาโล​ อยู่​หลาย​เดือน ต่อ​เอปาโฟรดิทัส​ป่วย​หนักทำ​ให้​พี่น้อง​ชาว​ฟีลิปปี​เป็น​ห่วง อ.เปาโลจึง​เขียนมาบอกว่า ​เอปาโฟรดิทัส​หาย​ดี​แล้ว​ไม่​ต้อง​เป็น​ห่วง (2:25-30)
  • ในจดหมายฉบับนี้ อ.เปาโล​ได้ตัก​เตือน​​ให้​ระวัง​พวก​ที่​สอน​ผิดและ​​เตือน​พวกเขา​ไม่​ให้​เสีย​กำลังใจ ​ที่ อ.​เปาโล​ถูก​ขัง​คุก​มาเกือบ 2 ปี​แล้ว เพราะว่า​ท่าน​มี​ความสุข เนื่องจากได้โอกาสการ​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ​แก่​ชาวโรมันเป็น​จำนวน​มาก​
  • ในบทที่ 1 นี้ อ.เปาโลกล่าวขอบคุณพี่น้องฟิลิปปีที่มีส่วนช่วยเหลืออ.เปาโลในยามที่ทุกข์ยากลำบาก อ.เปาโลหนุนใจให้พวกเขายึดมั่นในข่าวประเสริฐไว้ตลอดไป

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# อ.เปาโล กล่าวหนุนคริสตจักรฟิลิปปี ใน ฟป. 1:6 ว่า พระเจ้า​ผู้​ทรง​เริ่ม​ต้น​การ​ดี​ไว้​ใน​พวก​เขา จะ​ทรง​ทำ​ให้​สำ​เร็จ​จน​ถึง​วัน​แห่ง​พระ​เยซู​คริสต์
พระเจ้าผู้ทรงนำให้พวกเขามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า พระองค์จะทรงทำให้พวกเขามั่นคงจนถึงวันที่พระองค์เสด็จมา
ที่อ.เปาโลมั่นใจเช่นนั้น ก็เพราะรู้ว่าพวกเขาเชื่อจริงๆ จนแสดงออกมาเป็นการเต็มใจมีส่วนร่วมกับอ.เปาโลในการปกป้องข่าวประเสริฐ(ข้อ7)

1.@ การที่เรามาเชื่อพระเจ้า ก็เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่ม เป็นผู้เรียกเรา ให้มาเข้าส่วนในพระองค์ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงทำทุกวิถีทางที่จะช่วยเราให้เดินในทางของพระองค์ได้อย่างตลอดรอดฝั่ง จนถึงวันสุดท้าย

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้ อยู่ในการควบคุมของพระองค์เพื่อช่วยเรา เพื่อปกป้องเรา และเพื่อพัฒนาชีวิตของเราให้จำเริญขึ้นในทางของพระองค์

2.# ใน ฟป. 1:9 อ.เปาโล อธิษ​ฐาน​ว่า​ ขอ​ให้​ความ​รัก​ของคริสเตียนฟิลิปปี​ทวี​ยิ่งๆ ขึ้น​พร้อม​กับ​ความ​รู้​และ​วิจารณ​ญาณ​ทุก​ด้าน
โดยความรู้และวิจารณญาณนี้ พวกเขา​จะ​สัง​เกต​เห็น​ได้​ว่า​สิ่ง​ใด​ประ​เสริฐ​ที่​สุด และสามารถเป็น​คน​บริ​สุทธิ์ เป็น​คน​ไม่​มี​ที่​ติ​ได้​ใน​วัน​แห่ง​พระ​คริสต์ โดยการช่วยเหลือจากพระเจ้า

2.@ ความรู้ จำเป็น แต่ความรัก ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
โดยการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถรู้ได้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งประเสริฐที่เราสมควรทำ และเมื่อเราเชื่อฟังทำตามการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะรับการเปลี่ยนแปลงให้ไร้ที่ติขึ้นเรื่อยๆทุกๆวัน

จงรับการสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และตอบสนองด้วยการเชื่อฟังพระองค์เถิด

3.# ใน ฟป. 1:12 อ.เปาโล ชี้ให้พี่​น้อง​ฟิลิปปี เห็นว่า การที่อ.เปาโลถูกจับขังคุกนั้น ได้ทำ​ให้​ข่าว​ประ​เสริฐ​แผ่​ขยาย​ออก​ไปยิ่งขึ้นอีก และ ​พี่​น้อง​ส่วน​มาก​ก็​เกิด​ความ​กล้า​มาก​ขึ้น​ที่​จะ​กล่าว​พระ​วจนะ​โดย​ปราศ​จาก​ความ​กลัว

3.@ สิ่งที่ดูเหมือนไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเรา พระเจ้าทรงสามารถใช้ให้กลายเป็นพระพรแก่ผู้คนมากมายได้
หากเราเผชิญเหตุการณ์นั้นด้วยความยำเกรงพระเจ้า

4.# ใน ฟป. 1:20 อ.เปาโล กล่าวว่า ไม่ว่าเขาจะรอดชีวิต หรือ ต้องถูกฆ่าตาย พระ​คริสต์​จะ​ทรง​ได้​รับ​การ​ยกย่อง​สรร​เสริญ​ใน​ร่าง​กาย​ของ​เขาอยู่ดี

4.@ หากเรามอบให้เป็นสิทธิขาดของพระเจ้า ที่จะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ตาม สิ่งนั้นจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า ทั้งสิ้น
วันนี้ จงยอมจำนนต่อพระเจ้า ในทุกเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเรา

5.# ใน ฟป. 1:21 ท่าทีของอ.เปาโล ต่อการมีชีวิต คือ หาก​มี​ชีวิต​อยู่​ก็​ขออยู่เพื่อ​พระ​คริสต์ และ​หากต้อง​ตาย​ก็ยินดี เพราะรู้ว่าจะ​ได้​กำ​ไรในสวรรค์

5.@ ไม่ว่าจะเป็น หรือ จะตาย จงใช้มันเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
อยู่อย่างถวายเกียรติ หากต้องตายขอตายอย่างถวายเกียรติ

6.# ใน ฟป. 1:27 อ.เปาโล หนุนใจให้ พี่น้องฟิลิปปีให้​ดำ​เนิน​ชีวิต​สม​กับ​ข่าว​ประ​เสริฐ​ของ​พระ​คริสต์ โดยยืนหยัดต่อ​สู้​เพื่อ​ความ​เชื่อ​ที่​มา​จาก​ข่าว​ประ​เสริฐ
ไม่ว่าจะถูกข่มเหง ถูกดูถูกดูหมิ่น ถูกเยาะเย้ยถากถาง ก็จงยึดมั่นในข่าวประเสริฐต่อไป

6.@ วันนี้ เราดำเนินชีวิตสมกับที่เราเชื่อในข่าวประเสริฐแล้วหรือยัง โดยการไม่อายที่จะบอกข่าวประเสริฐนี้แก่ผู้อื่น แม้จะต้องถูกเยาะเย้ยหรือถูกข่มเหงก็ตาม

คำคม

“ อย่าอยู่แบบหวังกำไรในโลกนี้ แต่จงอยู่แบบหวังกำไรในสวรรค์ ”