ขุมทรัพย์ โคโลสี 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล แนะนำคริสเตียนโคโลสี ให้ดำเนินชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและนำคนมาหาพระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน คส. 4:1 สอนว่า ผู้เป็นหัวหน้าควรปฏิบัติต่อลูกน้องอย่างเป็นธรรม​และ​สม่ำเสมอ​กัน เพราะ​เราทุกคนมีเจ้านายองค์เดียวกัน

1.@ พระเจ้าชอบให้เรา รักษาความเป็นธรรม อย่างเท่าเทียม

2.# ใน คส. 4:2 สอนว่า จง​ขะมักเขม้น​อธิษฐาน และขอบ​พระ​คุณ​พระเจ้าอยู่เสมอ

2.@ วันนี้เราขอบคุณพระเจ้าแล้วหรือยัง?

3.# ใน คส. 4:5-6 สอนเราให้ ​ปฏิ​บัติ​ต่อ​คน​ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าอย่างฉลาด ​ใช้​โอ​กาส​ให้​เป็น​ประ​โยชน์ และเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อจะนำคนเหล่านั้นให้มีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา

3.@ วันนี้ เราใช้ความพยายามมากแค่ไหน เพื่อนำคนให้มาถึงความรอดในพระเจ้า?

4.# ใน คส. 4:12 อ.เปาโลบอกคริสเตียนโคโลสี ว่า เอปา​ฟรัส (ผู้ก่อตั้งคริสตจักรใคโลสี) ได้อธิษ​ฐาน​เผื่อ​พวกเขาอยู่​เสมอ เพื่อ​ขอให้พวกเขา​มั่น​คง เป็น​ผู้​ใหญ่​และ​มี​ความ​มั่นใจ​ใน​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า​

4.@ เราควรอธิษฐานเผื่อน้องเลี้ยงของเรา รวมทั้งตัวเราเองด้วย ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า

5.# ใน คส. 4:17 มีบทเรียนว่า งาน​ปรน​นิบัติ​รับใช้พระเจ้าใดๆ ที่​​เรารับ​ไว้​แล้วนั้น เราควร​ทำ​ให้​สำ​เร็จ

5.@ วันนี้ งานรับใช้ที่พระเจ้าได้มอบให้เรารับผิดชอบนั้น เราทำให้สำเร็จแล้วหรือยัง?

คำคม

“ โอกาสที่จะช่วยคนที่เรารักพ้นนรกยังพอมีเหลืออยู่บ้าง จงรีบฉวยไว้ ”

ขุมทรัพย์ โคโลสี 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล สอนคริสเตียนโคโลสีให้ดำเนินชีวิตใหม่ในพระเจ้า และทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดโดยเห็นแก่พระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน คส. 3:1-2 ในเมื่อเราเป็นขึ้นมามีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์แล้ว เราก็ควรดำเนินชีวิตแบบคนใหม่ โดย​​แสวงหาและเอาใจใส่ ​สิ่ง​ซึ่ง​อยู่​เบื้อง​บน​ ไม่ใช่​สิ่ง​ซึ่ง​อยู่​ที่​แผ่นดิน​โลก​

1.@ วันนี้ เราใช้เวลาและพลังงาน ในการแสวงหาและเอาใจใส่ กับสิ่งของในโลกนี้มากเพียงใด?
เราเหลือเศษเวลากี่นาทีต่อวัน ในการแสวงหาและเอาใจใส่ สิ่งซึ่งอยู่เบื้องบน?
ได้เวลาแล้วที่ คนที่เป็นขึ้นมาจากความตายอย่างเรา จะดำเนินชีวิตให้สมกับที่ได้เป็นขึ้นมาแล้ว

2.# ใน คส. 3:5 กล่าวว่า การ​ล่วง​ประเวณี การ​โสโครก ราคะ​ตัณหา ความ​ปรารถนา​ชั่ว และ​ความ​โลภซึ่ง​เป็น​การ​นับ​ถือ​รูป​เคารพ​นั้น จะนำพระ​อาชญา​ของ​พระ​เจ้า​ก็​จะ​ลง​มา

เมื่อก่อนเราเคยดำเนินชีวิต แบบนำการลงโทษของพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิต
บัดนี้เรามีชีวิตใหม่แล้ว จึงควรละทิ้งความคิดที่อยากจะทำเช่นนั้นเสีย

รวมทั้งทิ้งนิสัยเก่าๆ ได้แก่ ​การโกรธ ​การโมโหร้าย การ​คิด​ปอง​ร้าย การ​พูด​ให้​ร้าย การสาปแช่ง การพูดคำ​หยาบ(ข้อ8) และการพูดโกหก​ (ข้อ9)

แต่​รับนิสัยใหม่ ที่พระเจ้า​กำลัง​ทรง​สร้าง​ขึ้น​ใหม่ในเรา โดยเมื่อเรา​รู้จัก​พระ​เจ้า​มากขึ้น นิสัยใหม่ก็ยิ่งพัฒนาขึ้น(ข้อ10)
เพราะยิ่งรู้จักพระเจ้า เราก็ยังยิ่งรู้ตัวว่า เรา​เป็นผู้ที่พระ​เจ้า​ทรง​เลือก​ไว้ เป็น​ผู้​ที่​บริสุทธิ์​และ​เป็น​ผู้ที่​ทรง​รัก

แล้วโดยการรู้จักพระเจ้า เราก็จะได้รับการ​สวม​ใจ​เมตตา ใจ​ปรานี ใจ​ถ่อม ใจ​อ่อน​สุภาพ ใจ​อดทน​นาน​(ข้อ12)

2.@ วันนี้ เราเป็นคนใหม่แล้ว เราควรดำเนินชีวิตใหม่ เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว เราสมควรดำเนินชีวิตอย่างลูกของพระเจ้า ไม่ใช่อย่างลูกของมาร
ยิ่งเราใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้า เราก็จะยิ่งรู้จักพระองค์ และรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในของเราให้จำเริญขึ้นมากขึ้นทุกที

น่าเสียดายที่มีคริสเตียนมากมาย พยายามอย่างสุดกำลังที่จะเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้า แต่พวกเขาละเลยที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์
พวกเขาลืมไปว่า ไม่มีใครสามารถทำตัวถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ โดยปราศจากการช่วยเหลือจากพระเจ้า

“… ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​จะ​เกิดผล​ไม่ได้ นอก​จาก​จะ​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​เรา​…” ยน. 15:4

3.# ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้า สมควรทำตัวแบบเดียวกับพระเจ้า คือ ​อด​ทน​ต่อ​ผู้ทำผิด และ​​ให้​อภัย​แก่เขาเหมือนที่พระเจ้าทรง​ให้​อภัย​เรา (ข้อ13)

3.@ พระเจ้าชอบให้เรา อดทนและให้อภัยผู้อื่น
วันนี้ เราได้ทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยแล้วหรือยัง?

4.# คส.3:14 “…ความ​รัก​ผูก​พัน​ทุก​สิ่ง​ไว้​อย่าง​สม​บูรณ์…”
การกระทำใดๆก็ตามที่มีความรักแท้เป็นแรงบันดาลใจ จะได้ผลออกมาอย่างดี
แม้ผลออกมาไม่สมบูรณ์ แต่ด้วยท่าทีแห่งความรักที่ทำนั้น ทำให้สิ่งที่ทำมีค่าอย่างยิ่ง
และโดยความรักนั้นจะนำการพัฒนาไปสู่การกระทำที่สมบูรณ์

4.@ สิ่งที่เราทำในวันนี้ เราทำด้วยความรักที่มีต่อใคร?
ต่อตัวเอง หรือ ต่อพระเจ้า ?
จงทำทุกสิ่งด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้า ซึ่งจะไหลล้นออกมาเป็นการกระทำด้วยความรักต่อพี่น้อง และคนอื่นๆ

5.# ใน คส. 3:15-17 สอนเราว่า เราควรจะ
– ​ให้​สันติ​สุข​ของ​พระ​คริสต์​ครองใจของเราอยู่เสมอ
– ​มี​ใจ​ขอบ​พระ​คุณทุกเวลา
– ​ให้​พระ​วจนะ​ของ​พระ​คริสต์​อยู่​ใน​พวก​ท่าน​อย่าง​บริ​บูรณ์
– ​สั่ง​สอน​และ​เตือน​สติ​กัน​และกัน
– ร้อง​นมัส​การและ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้าบ่อยๆ
– ​ทำ​ทุกสิ่ง ทั้งทาง​วา​จา​และ​การ​ประ​พฤติ โดยเห็นแก่พระ​เยซู​ เป็นหลัก
– ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า​พระ​บิดา โดย​ทาง​พระเยซู อยู่เรื่อยไป

5.@ เราควรให้พระคริสต์ทรงครองจิตใจ ทรงควบคุมคำพูด และทรงนำการกระทำของเราอยู่ตลอดเวลา เสมอไป

6.# พระคัมภีร์ สอนท่าทีในการดำเนินชีวิตดังนี้
– ​ภรรยา ​จง​ยอม​ฟัง​สามี​ของ​ตน
– ​สามี​ จง​รัก​ภรรยา​ของ​ตน และ​อย่า​มี​ใจ​ขม​ขื่น​ต่อ​นาง​
– บุตร​ จง​เชื่อ​ฟัง​บิดา​มารดา​ของ​ตน​ทุก​อย่าง
– ​บิดา ​​อย่า​ยั่ว​บุตร​ของ​ตน​ให้​ขัด​เคือง​ใจ
– ทาส จง​เชื่อ​ฟัง​ผู้​ที่​เป็น​นาย​ของ​ตน​ทุก​อย่าง ​ด้วย​น้ำ​ใส​ใจ​จริง ด้วย​ความ​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า​

นั่นคือ
ไม่​ว่า​​จะ​ทำ​อะไร ​จงทำเหมือนทำ​ถวายพระเจ้า ทำอย่างเต็มใจ
แล้วทุกอย่างที่ทำก็จะได้รับบำเหน็จจาก​​พระ​​เจ้า​ เพราะสิ่งเหล่านั้นจะถูกนับว่าเป็นการ​ปรนนิบัติ​พระ​คริสต์

6.@ วันนี้ ไม่ว่าเราเป็นใคร อยู่ในฐานะใด หรือกำลังทำอะไร เราสามารถรับใช้พระเจ้าได้ทั้งสิ้น
ด้วยการทำสิ่งที่เราต้องทำนั้นๆ อย่างเต็มใจ เพราะเห็นแก่พระเยซู

คำคม

“ ทุกอย่างที่เราทำ เพราะเห็นแก่พระเยซู เป็นการรับใช้พระเยซู ”

ขุมทรัพย์ โคโลสี 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล อธิบายเพื่อต่อต้านคำสอนเท็จที่บิดเบือนข่าวประเสริฐ โดยอ.เปาโลเน้นย้ำว่า เราได้รับความรอดอย่างสมบูรณ์แล้วโดยทางพระเยซูคริสต์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน คส. 2:1-2 ชี้ให้เห็นว่า ​อ.เปาโลทุ่มเทอย่างสุดกำลังเพื่อเสริมสร้างผู้เชื่อ
– ให้​หนุน​ใจ​กันและ​ผูกพัน​กัน​ใน​ความ​รัก ​
– ​ให้​มีความ​เข้า​ใจในฝ่ายวิญญาณ
– ให้​​รู้​จักพระ​คริสต์ ผู้เป็นความ​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เจ้า

1.@ เป้าหมายของการพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา และของลูกแกะของเรา ควรจะเป็น การพัฒนาตนเองในทุกๆวันให้
– รักพี่น้องมากขึ้น
– มองเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นฝ่ายวิญญาณมากขึ้น
– รู้จักกับพระเยซูมากยิ่งขึ้น

2.# คส. 2:3 “…​คลัง​สติ​ปัญ​ญา​และ​ความ​รู้​ทุก​อย่าง​ซ่อน​อยู่​ใน​พระ​องค์”
คนที่มีพระคริสต์ ฟังพระคริสต์ ทำตามพระคริสต์ จะมีสติปัญญาที่แท้จริงและจะมีความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณที่ตามองไม่เห็น

2.@ วันนี้ เราติดสนิทกับพระคริสต์ มากน้อยเพียงใด?
เราเห็นความสำคัญของการมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระคริสต์จริงๆหรือเปล่า?

3.# ใน คส. 2:6-7 กล่าวว่า ​เมื่อเราต้อน​รับ​พระ​เยซู​คริสต์เข้ามาเป็นเจ้านายในชีวิตแล้ว เราก็ควร
– ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ใน​พระ​องค์​
– ​หยั่ง​ราก​และ​ก่อ​ร่าง​สร้าง​ขึ้น​ใน​พระ​องค์
– มั่น​คง​ใน​ความ​เชื่อ​ในข่าวประเสริฐของพระองค์
– ​ขอบ​พระ​คุณ​อยู่เสมอ

3.@ เมื่อเรารับเชื่อพระเยซูแล้ว ควรยอมให้พระเยซูนำในการตัดสินใจต่างๆ ยอมให้พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ยึดมั่นในข่าวประเสริฐ และขอบคุณพระเยซูในทุกกรณี

4.# ใน คส. 2:11-13 อธิบายว่า เมื่อเราเชื่อในพระเยซู ก็เป็นการบัพติศมาเข้าในพระเยซู
ดังนั้นเราจึงตายร่วมกับพระองค์ไปแล้ว รับโทษบาปเรียบร้อยไปแล้ว โดยความเชื่อ
และเราก็เป็น​ขึ้น​มา​ร่วม​กับ​พระ​องค์​ด้วย โดย​ความ​เชื่อ​

ด้วยเหตุนี้ คำแช่งสาปที่เป็นผลของบาปต่างๆของเรานั้น จึงไม่มีผลต่อชีวิตของเราอีกต่อไป(ข้อ14) และโดยพระเยซูคริสต์นั้นวิญญาณชั่วไม่สามารถเอาชนะเราได้(ข้อ15)

4.@ วันนี้ เราเชื่ออย่างแท้จริงหรือยังว่า บาปของเราได้รับการอภัยแล้ว และเราไม่ต้องรับผลคำแช่งสาปของบาปนั้นอีกต่อไป?
วันนี้ เราเชื่อจริงๆหรือไม่ว่า เราเป็นขึ้นมาจากความตายในฝ่ายวิญญาณแล้ว เราเป็นคนใหม่แล้ว เราไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตเหมือนในอดีตอีกต่อไป?
หากเชื่อจริงๆ จงดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเชื่อนั้นเถิด

5.# พวกผู้สอนเท็จ พยายามสอนบิดเบือนข่าวประเสริฐว่า คริสเตียนโคโลสี ต้องทำโน่นทำนี่เพิ่มจึงจะได้รับความรอดอย่างสมบูรณ์ เช่น ต้องกราบไหว้ทูตสวรรค์ ต้องไม่ชิมโน่น ต้องไม่แตะนี่
อ.เปาโล จึงเขียนมาบอกคริสเตียนโคโลสีว่า คนเหล่านั้นสอนผิด เพราะว่าโดยพระเยซ฿คริสต์นั้นพระองค์ทำทุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว สำหรับความรอดของเรา

5.@ วันนี้ เราได้รับความรอดแล้ว โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระองค์ประทานความรอดมาให้เราอย่างสมบูรณ์แล้ว ขอบคุณพระเยซู

คำคม

“ พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งแห่งปัญญา
ผู้ที่ถอยห่างจากพระองค์กำลังวิ่งเข้าหาความเขลา ”

ขุมทรัพย์ โคโลสี 1

ภาพรวม

  • เมือง​โคโลสี​ตั้ง​อยู่​ในเอเชียน้อย (ประเทศตุรกี​ปัจจุบัน) ห่าง​จาก​เมือง​เอเฟซัส​ประมาณ 175 กม. อ.เปาโล​ไม่​เคย​เดิน​ทาง​ไป​เมือง​โคโลสี​ แต่เอปาฟรัส เพื่อน​ร่วมงาน​​ของ​อ.เปาโล​ ซึ่ง​อาจเป็น​ผู้​ก่อ​ตั้ง​คริสตจักร​นี้​ขึ้น เขาได้​เล่า​เรื่อง​ที่​เกิดขึ้น​ใน​คริสตจักร​โคโลสี​ให้อ.​เปาโล​ฟัง ซึ่ง​มี​ทั้ง​เรื่อง​ดี และ​​ปัญหาต่างๆ
  • อ.เปาโลจึงเขียนจดหมายถึงคริสตจักรโคโลสีเพื่อหนุนใจและเตือนให้ระวังคำสอนเท็จ
  • ในบทนี้ อ.เปาโลชี้ให้เห็นความดีเลิศของการเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ด้วยเหตุนี้คริสเตียนโคโลสีควรยึดความเชื่อนี้เอาไว้ให้มั่นตลอดไป

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน คส. 1:4-5 ชี้ให้เห็นว่า เมื่อคริสเตียนโคโลสี ได้ยินข่าวประเสริฐ แล้วพวกเขาก็เชื่อ และโดยความเชื่อนั้นพวกเขาจึงมีความหวังว่าจะได้เข้าสวรรค์ รับบำเหน็จที่นั่น ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นการกระทำด้วยความรักต่อพี่น้องคริสเตียนทั้งหลาย

1.@ เมื่อเราเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเยซูอย่างแท้จริง จะสะท้อนออกมาเป็นการกระทำที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรัก
เราตรวจสอบความเชื่อในข่าวประเสริฐของเราได้จาก ผลของการกระทำสิ่งต่างของเราในวันนี้

2.# อ.เปาโล อธิษฐานให้คริสเตียนโคโลสี ดังนี้
– ขอ​ให้พวกเขา​ ​มีปัญ​ญา​และ​ความ​เข้า​ใจ​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ เพื่อจะรู้​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระเจ้า​ (ข้อ9)
– ขอให้พวกเขา​ดำ​เนิน​ชีวิต​เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า คือ​​เกิด​ผล​ใน​การ​ดี​ทุก​อย่าง และ​เจริญ​ขึ้น​ใน​การรู้จัก​พระ​เจ้า(ข้อ10)
– ขอให้​พวก​ท่าน​มี​กำ​ลังขึ้น เพื่อ​จะ​มี​ความ​ทร​หด​อด​ทนใน​ทุก​สิ่ง ด้วยความชื่นชมยินดีได้(ข้อ11)
– ขอ​ให้​พวกเขา​ขอบ​พระ​คุณ​พระเจ้าอยู่เสมอ ในสารพัดที่พระองค์ประทานให้(ข้อ12)​

2.@ เราควรอธิษฐานเผื่อตัวเราเอง และลูกแกะของเราในหัวข้อเช่นนี้เหมือนกัน

3.# ใน คส. 1:13 กล่าวว่า พระเจ้า​ทรง​ช่วย​เรา​ให้​พ้น​จาก​อำ​นาจ​ของ​ความ​มืด และ​ทรง​ย้าย​เรา​เข้ามา​ไว้​ใน​อา​ณา​จักร​ของ​พระ​บุตร​ที่​รัก​ของ​พระ​องค์

3.@ วันนี้ เราไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของความมืดแล้ว เราไม่จำเป็นต้องพ่ายแพ้ต่อบาปอีกต่อไป ขอเพียงเราไม่ยอมแพ้มันแล้วหันมาพึ่งพาการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพราะเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าแล้ว พระเจ้าทรงสถิตกับเรา และคอยช่วยเราตลอดเวลา
ดังบิดาที่รักอาทรบุตรของตน

4.# ใน คส. 1:14 กล่าวว่า โดยพระเยซู​คริสต์ เรา​ได้​รับ​การ​ไถ่ คือ​การ​ยก​โทษ​จาก​บาป​ทั้ง​หลาย
ผู้รับการไถ่ คือ ผู้ได้รับการยกโทษบาปแล้ว

4.@ สรรเสริญพระเจ้า เรารับการไถ่แล้วโดยพระเยซูคริสต์
นั่นคือ เราได้รับการอภัยบาปทั้งสิ้นหมดแล้ว

5.# คส. 1:16 “…ทุก​สิ่ง​ถูก​สร้าง​ขึ้น​โดย​พระ​องค์​และ​เพื่อ​พระ​องค์”
คส. 1:19 “…พระ​เจ้า​พอ​พระ​ทัย​ที่​จะ​ให้​ความ​บริ​บูรณ์​ทั้ง​หมด​ดำรง​อยู่​ใน​พระ​องค์”
คส. 1:20 “…​โดย​พระ​องค์ พระเจ้า​ทรง​ให้​ทุก​สิ่ง​คืน​ดี​กับ​พระ​องค์​เอง …โดย​พระ​โลหิต​แห่ง​กาง​เขน​…”

5.@ พระเยซูทรงสร้างทุกสิ่ง รวมทั้งเหล่าทูตสวรรค์ทั้งดีและชั่ว ทั้งหมดถูกสร้างเพื่อพระองค์
เพื่อให้แผนการอันสมบูรณ์ของพระองค์สำเร็จ ซึ่งแผนนั้นกำหนดโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราสุดหัวใจ
แผนนั้น ก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าและเข้าส่วนในพระสิริของพระองค์ โดยทางพระเยซู

6.# ใน คส. 1:21-23 เตือนว่า เมื่อก่อนเราถูกตัดขาดจากพระเจ้า แต่เดี๋ยวนี้ได้คืนดีกับพระเจ้าแล้ว โดยทางพระเยซูคริสต์
ดังนั้น สิ่งที่เราจำเป็นต้องยึดไว้ให้มั่น คือ ​ความ​เชื่อ​อย่าง​แน่ว​แน่ มั่น​คง​ ใน​ข่าว​ประ​เสริฐ

6.@ วันนี้ เราได้รับสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกรวมกันเสียอีก โดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เราจึงควรระมัดระวังตัวอย่างสุดความสามารถที่จะยึดมั่นความเชื่อนี้ไว้จนวันตาย ไม่ยอมให้อะไรมาแยกไปจากเราได้

7.# ใน คส. 1:26-27 ได้พูดถึง ความ​ล้ำ​ลึก​อันมี​ศักดิ์​ศรี​อุดม​ ที่​ซ่อน​ไว้​หลาย​ยุค​และ​หลาย​ชั่ว​อายุ​คน นั่นก็​คือ​ “พระ​คริสต์​สถิต​ใน​พวก​ท่าน”
พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด ผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง มาสถิตในมนุษย์ผู้เป็นเพียงแต่ผงคลี ช่างเป็นความสุดมหัศจรรย์ และล้ำลึกอย่างยิ่ง

7.@ วันนี้ โดยทางการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ความมหัศจรรย์นี้ได้เกิดขึ้นกับเรา คือ พระเจ้าได้เข้ามาสถิตอยู่ในเราและจะอยู่ตลอดไป

คำคม

“ ต่อให้ต้องเสียทุกสิ่ง ก็อย่ายอมเสียความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ”