ขุมทรัพย์ โคโลสี 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล อธิบายเพื่อต่อต้านคำสอนเท็จที่บิดเบือนข่าวประเสริฐ โดยอ.เปาโลเน้นย้ำว่า เราได้รับความรอดอย่างสมบูรณ์แล้วโดยทางพระเยซูคริสต์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน คส. 2:1-2 ชี้ให้เห็นว่า ​อ.เปาโลทุ่มเทอย่างสุดกำลังเพื่อเสริมสร้างผู้เชื่อ
– ให้​หนุน​ใจ​กันและ​ผูกพัน​กัน​ใน​ความ​รัก ​
– ​ให้​มีความ​เข้า​ใจในฝ่ายวิญญาณ
– ให้​​รู้​จักพระ​คริสต์ ผู้เป็นความ​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เจ้า

1.@ เป้าหมายของการพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา และของลูกแกะของเรา ควรจะเป็น การพัฒนาตนเองในทุกๆวันให้
– รักพี่น้องมากขึ้น
– มองเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นฝ่ายวิญญาณมากขึ้น
– รู้จักกับพระเยซูมากยิ่งขึ้น

2.# คส. 2:3 “…​คลัง​สติ​ปัญ​ญา​และ​ความ​รู้​ทุก​อย่าง​ซ่อน​อยู่​ใน​พระ​องค์”
คนที่มีพระคริสต์ ฟังพระคริสต์ ทำตามพระคริสต์ จะมีสติปัญญาที่แท้จริงและจะมีความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณที่ตามองไม่เห็น

2.@ วันนี้ เราติดสนิทกับพระคริสต์ มากน้อยเพียงใด?
เราเห็นความสำคัญของการมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระคริสต์จริงๆหรือเปล่า?

3.# ใน คส. 2:6-7 กล่าวว่า ​เมื่อเราต้อน​รับ​พระ​เยซู​คริสต์เข้ามาเป็นเจ้านายในชีวิตแล้ว เราก็ควร
– ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ใน​พระ​องค์​
– ​หยั่ง​ราก​และ​ก่อ​ร่าง​สร้าง​ขึ้น​ใน​พระ​องค์
– มั่น​คง​ใน​ความ​เชื่อ​ในข่าวประเสริฐของพระองค์
– ​ขอบ​พระ​คุณ​อยู่เสมอ

3.@ เมื่อเรารับเชื่อพระเยซูแล้ว ควรยอมให้พระเยซูนำในการตัดสินใจต่างๆ ยอมให้พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ยึดมั่นในข่าวประเสริฐ และขอบคุณพระเยซูในทุกกรณี

4.# ใน คส. 2:11-13 อธิบายว่า เมื่อเราเชื่อในพระเยซู ก็เป็นการบัพติศมาเข้าในพระเยซู
ดังนั้นเราจึงตายร่วมกับพระองค์ไปแล้ว รับโทษบาปเรียบร้อยไปแล้ว โดยความเชื่อ
และเราก็เป็น​ขึ้น​มา​ร่วม​กับ​พระ​องค์​ด้วย โดย​ความ​เชื่อ​

ด้วยเหตุนี้ คำแช่งสาปที่เป็นผลของบาปต่างๆของเรานั้น จึงไม่มีผลต่อชีวิตของเราอีกต่อไป(ข้อ14) และโดยพระเยซูคริสต์นั้นวิญญาณชั่วไม่สามารถเอาชนะเราได้(ข้อ15)

4.@ วันนี้ เราเชื่ออย่างแท้จริงหรือยังว่า บาปของเราได้รับการอภัยแล้ว และเราไม่ต้องรับผลคำแช่งสาปของบาปนั้นอีกต่อไป?
วันนี้ เราเชื่อจริงๆหรือไม่ว่า เราเป็นขึ้นมาจากความตายในฝ่ายวิญญาณแล้ว เราเป็นคนใหม่แล้ว เราไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตเหมือนในอดีตอีกต่อไป?
หากเชื่อจริงๆ จงดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเชื่อนั้นเถิด

5.# พวกผู้สอนเท็จ พยายามสอนบิดเบือนข่าวประเสริฐว่า คริสเตียนโคโลสี ต้องทำโน่นทำนี่เพิ่มจึงจะได้รับความรอดอย่างสมบูรณ์ เช่น ต้องกราบไหว้ทูตสวรรค์ ต้องไม่ชิมโน่น ต้องไม่แตะนี่
อ.เปาโล จึงเขียนมาบอกคริสเตียนโคโลสีว่า คนเหล่านั้นสอนผิด เพราะว่าโดยพระเยซ฿คริสต์นั้นพระองค์ทำทุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว สำหรับความรอดของเรา

5.@ วันนี้ เราได้รับความรอดแล้ว โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระองค์ประทานความรอดมาให้เราอย่างสมบูรณ์แล้ว ขอบคุณพระเยซู

คำคม

“ พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งแห่งปัญญา
ผู้ที่ถอยห่างจากพระองค์กำลังวิ่งเข้าหาความเขลา ”