ขุมทรัพย์ 2เธสะโลนิกา 1

ภาพรวม

  • 2 เธสะโลนิกาเป็นจดหมายฉบับที่สอง ที่อ.เปาโล เขียนมาถึงคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิกา เนื่องจากพวกเขายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ อ.เปาโลจึงเขียนมาอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมแก่พวกเขา
  • ในบทนี้อ.เปาโล อธิบายให้ฟังถึงเรื่องการพิพากษาของพระเจ้า เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# จาก 2ธส. 1:3-4 ชี้ให้เห็นว่า เมื่อมี​ความ​เชื่อ​​จำ​เริญ​ขึ้น และ​มีความ​รัก​ต่อ​กัน​ทวี​ขึ้น​ แล้ว จะมีความทรหดอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากได้มากยิ่งขึ้น

1.@ ความเชื่อในพระคำของพระเจ้า และความรักต่อกันและกัน จะช่วยให้เราผ่านพ้นการข่มเหง หรือความทุกข์ยากต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้
เราควรพัฒนาความเชื่อและความรักพี่น้อง ให้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ทุกๆวัน

2.# ใน 2ธส. 1:5 สอนว่า คนที่ดำเนินชีวิต​สม​ควร​กับ​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า ได้แก่คนเหล่านั้นที่ยินดีทน​ทุกข์​ ​เพราะ​เห็น​แก่​แผ่น​ดิน​ของพระเจ้า

2.@ วันนี้ หากเราต้องพบกับปัญหาหรือความทุกข์ยาก เพราะเหตุเชื่อฟังพระเจ้า
จงภูมิใจเถิดเพราะเรากำลังดำเนินชีวิตเป็นผู้สมกับแผ่นดินของพระเจ้า

3.# ใน 2ธส. 1:7-8 สอนว่า เมื่อ​พระ​เยซู​เสด็จกลับมา พระ​องค์​จะ​ลง​โทษ​ คน 2 ประเภท คือ 1. ​คน​ที่​ไม่​รู้จัก​พระ​เจ้า 2.คน​ที่​รู้จักพระเจ้าแต่ไม่​ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​ข่าว​ประ​เสริฐ​เรื่อง​ของ​พระ​เยซู​คริสต์
คนประเภทแรก ถูกพิพากษาเพราะไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซู
คนประเภทที่สอง ถูกพิพากษาเพราะพูดว่าเชื่อวางใจในพระเยซู แต่ไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูจริงๆ ดังนั้นการกระทำของเขาจึงไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดว่าเขาเชื่อ

3.@ วันนี้ หากเราเชื่อจริงๆว่า โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ บาปของเราได้รับการอภัยแล้ว เราเป็นคนบริสุทธิ์และชอบธรรมแล้ว เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว
การดำเนินชีวิตของเรา ย่อมสอดคล้องกับความเชื่อนั้นอย่างแน่นอน
เราจะทำตัวเป็นดังลูกของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้ชอบธรรม
ไม่ใช่ทำตัวเป็นลูกมารที่ดำเนินในบาปและความชั่วร้ายทั้งหลายต่อไป โดยไม่คิดจะกลับใจ

4.# ใน 2ธส. 1:9 อธิบายว่า ​ผู้ที่พบกับความ​พินาศ​นิรันดร์นั้น ​พวกเขาจะพราก​จาก​พระ​พักตร์​และพระสิริของ​พระเ​เจ้าชั่วนิรันดร์

4.@ วันนี้ หากเราดำเนินชีวิตในโลกนี้ แบบไม่ได้อยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า ก็เป็นเหมือนกับว่าเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในนรกนั่นเอง
ในทางตรงกันข้าม หากเราดำเนินชีวิตอยู่ต่อจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าอยู่เสมอ ก็เหมือนกับเรากำลังอยู่ในสวรรค์ตลอดเวลานั่นเอง

5.# ใน 2ธส. 1:12 ชี้ให้เห็นว่า เมื่อเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเรา เรา​จะ​ได้​รับ​เกียรติจากพระองค์ในชีวิตของเรา

5.@ เราควรที่จะพัฒนาตนเองให้มีชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้า ให้เพิ่มมากขึ้นเสมอในทุกๆวัน

คำคม

“ การอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า เป็นดั่งอยู่ในสวรรค์
ดังนั้นสวรรค์อยู่ใกล้เราแค่เอื้อมแล้ว ”