ขุมทรัพย์ 1ทิโมธี 1

ภาพรวม

  • อ.เปาโล เขียนจดหมายฉบับนี้ถึงทิโมธี สาวกของเขา ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก อ.เปาโล ให้ดูแลคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส ในช่วงเวลานั้น เพื่อให้ทิโมธี​เข้าใจ​บท​บาทและ​หน้า​ที่​ความ​รับ​ผิด​ชอบ​ของ​เขา และ​แนะนำทิโมธีในการจัด​การ​แก้ไข​ปัญหา​ต่างๆของคริสตจักร โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​ใน​เรื่อง​คำ​สอน​เท็จ
  • ในบทนี้ อ.เปาโล สอนทิโมธีให้ระมัดระวังคำสอนเท็จและให้ยึดความเชื่อในข่าวประเสริฐเอาไว้ให้มั่น

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ทธ. 1:4 ชี้ให้เห็นว่า มีบางเรื่องก่อ​ความ​ขัดแย้ง​มาก​กว่า​การ​ทำ​งาน​ของ​พระ​เจ้า​โดย​ความ​เชื่อ

1.@ บางครั้งมีกับดัก ที่จะดึงเราออกจากความสนใจใส่ใจในแก่นแท้ของข่าวประเสริฐ ไปใส่ใจกับเรื่องหยุมหยิมต่างๆ เช่นพิธีกรรมบางอย่าง หรือประสบการณ์บางอย่าง หรือกิจกรรมบางอย่าง
เราควรระมัดระวังตัวที่จะไม่หลุดออกไปจากแก่นแท้ของข่าวประเสริฐ และแก่นแท้ของพระคำของพระเจ้า

2.# ใน 1ทธ. 1:5 กล่าวถึง 3 สิ่งที่เราต้องยึดไว้ให้มั่น คือ
– ความ​รัก​ที่​มา​จาก​ใจ​ที่​บริ​สุทธิ์
– ความรักที่มาจาก​มโน​ธรรม​ที่​ดี
– ​ความรักที่มาจาก​ความ​เชื่อ​ที่​จริง​ใจ

2.@ ความรักเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่ แรงผลักดันของความรักนั้นสำคัญยิ่งกว่า

ความรักแบบพระเจ้า ต้องมีแรงผลักมาจาก
ใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้หวังผลตอบแทน
ใจที่รู้ตัวว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าจึงอยากจะรักเหมือนพระเจ้ารัก
และ ใจที่มีความเชื่อแท้ในพระคำของพระเจ้าจึงสะท้อนออกมาเป็นการกระทำด้วยความรักแท้

3.# ใน 1ทธ. 1:9-10 ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สิ่งเหล่านี้คือบาปที่พระเจ้าเกลียดชัง ได้แก่
– การเป็นคนไม่ทำตามพระคำของพระเจ้า
– การเป็นคน​ดื้อด้าน
– การเป็นคน​ชั่ว​ร้าย
– การเป็นคนที่​ไม่​นับถือ​พระ​เจ้า
– การเป็นคน​ที่​ฆ่า​พ่อ​ฆ่า​แม่
– การเป็นฆาตกร
– การเป็นคน​ล่วง​ประ​เวณี
– การเป็นคน​รัก​ร่วม​เพศ​
– การเป็นโจร​ลัก​พา​ตัว
– การเป็นคน​โก​หก
– การเป็นคนใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น
– การเป็นคนที่​ขัด​กับ​คำสอน​ที่​ถูกต้อง

3.@ เราผู้เป็นลูกของพระเจ้า ไม่สมควรเดินในทางที่พระเจ้าทรงเกลียดชัง
เพียงแค่เราตัดสินใจจะกลับใจใหม่อย่างจริงใจ
แล้วทูลขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความเชื่อ
เราจะสามารถหลุดพ้นจากวิถีเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน

4.# ใน 1ทธ. 1:13-16 อ.เปาโล อธิบายว่า เมื่อก่อนเขาเป็นคนที่ทำสิ่งชั่วร้ายยิ่งนัก แต่โดยพระคุณของพระเจ้า
พระองค์ได้ทรงสำแดงความอดกลั้นพระทัยต่ออ.เปาโล เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายว่า ชั่วขนาดนี้พระเจ้าก็ยังเมตตา

4.@ ไม่ว่าเราจะเคยผิดพลาดพลั้งบาปมากเพียงใด
หากเรากลับใจใหม่ กลับมาหาพระเยซู
พระองค์ทรงฤทธิ์สามารถทำให้ความผิดพลาดของเรานั้นกลายเป็นพระพรทั้งต่อตัวเรา และต่อผู้คนมากมายได้

5.# ใน 1ทธ. 1:19 เตือนว่า หากใครละทิ้ง ความเชื่อและ จิตสำนึกว่าตนชอบธรรมโดยพระเยซูคริสต์ แล้ว
คนนั้นความเชื่อของเขาจะอับปางลง

5.@ หากเราไม่ยึดความเชื่อไว้ เราจะสูญเสียความเชื่อนั้นไป
หากเราละทิ้งความเชื่อในข่าวประเสริฐ ว่าเราชอบธรรมได้โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เราจะสูญเสียความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ไป
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงยึดความเชื่อไว้ให้มั่น

คำคม

“ วิธีรักษาความเชื่อเอาไว้ คือ จงยึดความเชื่อนั้นให้มั่น ”