ขุมทรัพย์ 2ทิโมธี 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโลสอนทิโมธี ให้ดำเนินชีวิตเป็นผู้รับใช้ที่ดีและถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่เสมอ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ทธ. 2:1 อ.เปาโลบอกให้ทิโมธี ​เข้ม​แข็ง​ขึ้น​ด้วย​พระ​คุณ​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​พระ​เยซู​คริสต์
หมายความว่า ความเข้มแข็งนี้เราสามารถมีได้ด้วยตัวเราเอง โดยการพึ่งพระคุณของพระเยซูคริสต์ ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาช่วยให้เราเข้มแข็ง

1.@ วันนี้ เราสามารถเข้มแข็งขึ้นได้ทันที โดยการหันมาพึ่งพระคุณของพระเจ้าด้วยความเชื่อ
เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเสริมกำลังเราแน่นอน พระเจ้าจะทรงช่วยเราแน่นอน ไม่ใช่เพราะเราดี แต่เพราะพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรานั้นเหลือล้น

2.# ใน 2ทธ. 2:2 อ.เปาโลสอนทิโมธี ให้​สอนคน​ที่​ซื่อ​สัตย์​ ที่​สา​มารถ​สอน​คน​อื่นไป​ได้​ด้วย

2.@ หากเรารักษาหมอ เราจะมีหมอมากพอไปรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก

3.# ใน 2ทธ. 2:3-5 สอนว่า การเป็นทหารที่ดี​ของ​พระ​เยซู​คริสต์นั้น
– ต้องทำทุกอย่างเพื่อมุ่งทำให้พระเจ้าพอพระทัย
– ต้องทำตามกฏเกณฑ์ในพระคำของพระเจ้า

3.@ ในการรับใช้พระเจ้า เราต้องทำเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย ไม่ใช่เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ และเราต้องใช้วิธีที่สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าเท่านั้น

4.# ใน 2ทธ. 2:11-13 สอนว่า ถ้า​เรากระทำสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้า พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อจะเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่เราอย่างแน่นอน

4.@ วันนี้ สิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้า คนไม่เห็น คนไม่ชื่นชม ก็ช่างคนประไร เพราะพระเจ้าผู้ทรงทราบทุกสิ่งจะเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่เราเอง

5.# ใน 2ทธ. 2:15 ชี้ให้เห็นว่า มีคนงานบางคนเป็นคนงานที่น่าอับอายในสายพระเนตรของพระเจ้า ได้แก่ คนที่รับใช้พระเจ้าแต่กลับบิดเบือนพระ​วจนะ​ของพระเจ้า

5.@ วันนี้ หากเราสอนพระคำของพระเจ้าแก่ผู้อื่น เราควรระมัดระวังตัวอยู่เสมอที่จะสอนให้ตรงตามความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าเสมอ

6.# ใน 2ทธ. 2:21 สอนเราว่า คนที่ชำระ​ตัว​เอง​ให้​พ้น​จาก​ความชั่ว เขา​ก็​จะ​เป็น​ภา​ชนะ​ที่เหมาะ​ที่​พระเจ้า​จะ​ใช้​เป็นพระพรได้

6.@ การสำรวจตนเองอยู่เสมอ กลับใจจากบาปทั้งหลายอยู่เสมอ เป็นการเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมที่พระเจ้าจะทรงใช้เราเป็นพระพรต่อไป

7.# ใน 2ทธ. 2:22 สอนว่า สิ่งที่เราควรทุ่ม ​มุ่ง​มั่น ที่จะพัฒนา ได้แก่ การดำเนินชีวิตอย่าง​ชอบ​ธรรม ความ​เชื่อ ความ​รัก และ​สันติ​สุข​

7.@ ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา เราควรไตร่ตรองว่า สิ่งเหล่านั้นจะมีส่วนพัฒนาการดำเนินชีวิตอย่าง​ชอบ​ธรรม ความ​เชื่อ ความ​รัก และ​สันติ​สุข​ ในชีวิตของเราได้อย่างไร

8.# ใน 2ทธ. 2:26 ชี้ให้เห็นว่า มารซาตานพยายามวางบ่วง กับดักเอาไว้ เพื่อดักจับผู้คน​ให้​ทำ​ตาม​ความ​ประ​สงค์​ของ​มัน

8.@ เมื่อเราดำเนินตามพระคำของพระเจ้า เราจะสามารถหลุดพ้นจากกับดักของมารได้

คำคม

“ พระคุณมีมากพอสำหรับเรา เราจึงสามารถเข้มแข็งขึ้นในพระคุณได้ตลอดเวลา ”