ขุมทรัพย์ ฮีบรู 13

ภาพรวม

 • ในบทนี้บอกถึงวิธีการดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า และพระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยลูกของพระองค์ให้สามารถทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ.13:1-19 สอนวิธีการดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ไว้ดังนี้
– จงรักกันฉันพี่น้อง
– จงต้อนรับแขกที่มาเยือน
– จงระลึกถึงคนที่ถูกขังหรือถูกทำการทารุณเพราะความเชื่อในพระเจ้า
– จงมีชีวิตสมรสที่บริสุทธิ์ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
– จงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน
– จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
– จงเลียนแบบผู้นำที่มีความเชื่อ
– อย่าหลงไปตามคำสอนแปลกๆ
– จงมีใจเข้มแข็งขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้า
– อย่าละเลยที่จะกระทำความดี
– จงแบ่งปันข้าวของแก่กันและกัน
– จงนอบน้อมเชื่อฟังผู้นำ
– จงอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้า

1@ ในเมื่อเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
ดังนั้นเราควรดำเนินชีวิตให้สมกับคนที่ได้รับการชำระแล้ว คือดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
วันนี้ พระเจ้าทรงพอพระทัยในวิถีการดำเนินชีวิตของเราหรือเปล่า?

2# ใน ฮบ.13:21 ชี้ให้เห็นว่า พระเจ้าทรงพร้อมที่จะช่วยเรา ให้ใช้สิ่งดีที่เรามา นำมาทำให้ชีวิตของเรา ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและเกิดผลเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์

2@ เพียงแค่เราปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆ พระเจ้าจะทรงช่วยเราให้ทำสำเร็จได้อย่างแน่นอน
หากเราปรารถนาจริงๆ วันนี้ เชิญทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์เถิด

คำคม

“ พระเจ้าจะไม่มีวันละทิ้งหรือทอดทิ้งเราเลย ”

ขุมทรัพย์ ฮีบรู 12

ภาพรวม

 • ในบทนี้พูดถึงการตีสอนของพระเจ้าว่าเป็นความหวังดีจากพระเจ้าเพื่อแก้ไขสิ่งบกพร่องในชีวิตของเรา และเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ทำให้เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เสมอ โดยทางพระเยซูคริสต์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 12:1-2 หนุนใจว่า เมื่อ​เรา​มี​พยาน​มาก​มายในพระคัมภีร์ ที่ยืนยันว่า ถ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า จะได้รับการรับรองจากพระเจ้า
ดังนั้น ​ขอ​ให้​เรา​ละ​ทิ้ง​สิ่งที่​ถ่วง​เราอยู่ ทั้งความกังวลหรือความโลภ รวมถึงทิ้ง​บาป​ที่​ทำอยู่เป็นประจำ
แล้วเดินหน้าต่อไปในทางของพระเจ้า ด้วย​ความ​ทร​หด​อด​ทน

โดยจดจ่อ​ที่​พระ​เยซู​ ระลึกถึงแบบอย่างแห่งความเชื่อที่พระองค์ได้วางไว้
แล้วพระองค์จะทำ​ให้​ความ​เชื่อของเรา​นั้น​สม​บูรณ์

พระเยซู​ทรง​สู้​ทน​ต่อ​กาง​เขน ทนต่อความอับอาย
จึงทำให้พระองค์ได้รับ​การยกขึ้นอย่างสูงและ ได้รับความ​ยินดีอย่างยิ่ง​ที่ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นบาปได้

1.@ พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างแก่เรา ในการอดทน เพื่อสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น แล้วก็ได้รับผลแห่งการอดทนนั้น
เราควรอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยความเชื่อว่า ในที่สุดจะเกิดผลดี ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นผลดี หรือคิดไม่ออกว่าจะเป็นผลดีได้อย่างไร

2.# ใน ฮบ. 12:3-4 สอนว่า เมื่อเรา​คิด​ถึง​การอดทนของพระเคริสต์ ก็จะช่วยทำให้เรา​ไม่​อ่อน​ล้า​และ​ไม่​ท้อ​ใจ ในเวลาที่เราต้องต่อสู้กับการล่อลวงให้ทำบาป หรือเวลาที่เราต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากเพราะเหตุการทำสิ่งที่ดี

2.@ วิธีเอาชนะการทดลอง ก็ ระลึกถึงพระเยซูว่า พระองค์ก็เผชิญการทดลองเช่นกัน แต่เมื่อพระองค์ยึดมั่นในการเชื่อฟังพระบิดา ในที่สุดก็เกิดผลดีมากมาย
ดังนั้น เราควรอดทนต่อไป สิ่งดีกำลังจะตามมาแล้ว

3.# ใน ฮบ. 12:5-12 สอนว่า ​การตี​สอน​ของ​พระเจ้านั้น เป็นสิ่งดี และเป็นการหวังดี เพราะพระองค์รักเรา พระองค์อยากจะพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ชีวิตของเรา
การตีสอนนั้นเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาชีวิตของเรา
ดังนั้น เมื่อถูกพระเจ้าตีสอน เราไม่ควรท้อใจ แต่ควรสู้ทนเอา และกลับใจเสียใหม่

การ​ตี​สอน​นั้น ดูเหมือนไม่​น่า​ยินดี​เลย แต่​ต่อมา​จะก่อ​ให้​เกิด​ผล​ คือ​ สันติ​สุข​และ​ความ​ชอบ​ธรรม แก่​คน​ที่​ถูก​ฝึก​ฝน​โดย​การ​ตี​สอน​นั้น

ด้วยเหตุนี้เราจึงควรหนุนใจให้คนที่ถูกตีสอนนั้นมีกำลังขึ้นในพระเจ้า

3.@ การตีสอนเป็นการสำแดงความรักของพระเจ้า ต่อเราผู้เป็นบุตรของพระองค์
สำหรับบางคน แค่เตือนก็เปลี่ยนแปลง พัฒนาได้แล้ว
แต่สำหรับบางคน ต้องใช้การตีสอนเท่านั้น เขาจึงจะพัฒนาได้
วันนี้ เราเป็นคนประเภทใด?

4.# ใน ฮบ. 12:14-16 สอนให้เรา​มุ่ง​มั่น​ที่​จะ​ได้​อยู่​อย่าง​สงบ​สุข​กับ​ทุก​คน​ และ​มุ่งมั่นที่​จะ​ดำเนินชีวิตในทางบริสุทธิ์ (ข้อ 14)

กล่าวคือ ดำเนินชีวิตให้เป็นพรแก่ผู้อื่น และให้เป็นพรแก่ตัวเอง

ซึ่งทำได้โดย อย่าปล่อย​ให้​มี​ราก​ขม​ขื่นกับใครบางคนงอก​ขึ้น​มาในใจ
และพึ่ง​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า อยู่เสมอ แม้พลาดพลั้งไป ก็กลับมาหาพระเจ้ารับการอภัยในทันที (ข้อ 15)

และเป็นพรแก่ผู้อื่น ด้วยการไม่ประ​พฤติ​ผิด​ทาง​เพศ
เป็นพรแก่ตนเอง ด้วยการนับถือยกย่องให้เกียรติ​พระ​เจ้า (ข้อ 16)

4.@ พระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตของเราพัฒนาขึ้นในทางชอบธรรมอยู่เสมอ
เราสมควรพัฒนาชีวอตของเรา ให้เป็นพรแก่ทั้งผู้อื่น และแก่ตนเองอยู่เสมอ
วันนี้ ชีวิตของเราเป็นพรแล้วหรือยัง?

5.# ใน ฮบ. 12:18-29 อธิบายว่า การเข้าเฝ้าพระเจ้าของเรา โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์นั้น
ไม่ใช่สิ่งน่าสะพรึงกลัว เหมือนการเข้าเฝ้าโดยอาศัยธรรมบัญญัติ

แต่โดยทางพระเยซูคริสต์นั้น เราสามารถอยู่ต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้าได้ ในฐานะเป็นผู้ชอบธรรมโดยสมบูรณ์แล้ว

ดังนั้น เราควร​มี​ใจ​ขอบ​พระ​คุณ เราควรนมัส​การ​พระเจ้าอย่างจริงใจ ด้วย​ความ​เคารพ​และ​ด้วย​ความ​ยำ​เกรงอย่างที่สุด

5.@ วันนี้ โดยพระเยซูคริสต์ เราได้สิทธิพิเศษสามารถเข้าเผ้าพระเจ้าได้ทุกเวลา
จงใช้สิทธิพิเศษนั้นให้เต็มที่เถิด

คำคม

“ การตีสอน เป็นความรักของพระเจ้า ไม่ใช่ความเกลียดชัง ”

ขุมทรัพย์ ฮีบรู 11

ภาพรวม

 • ในบทนี้กล่าวถึงวีรบุรุษแห่งความเชื่อในพระคัมภีร์ ซึ่งคนเหล่านี้ได้รับการรับรองจากพระเจ้าเพราะพวกเขามีความเชื่อวางใจในพระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 11:1 อธิบายว่า ความ​เชื่อ​ ต้องหวังและมั่นใจ ในสิ่งที่​มองยัง​ไม่​เห็น

1.@ เรื่องของพระเจ้า ต้องใช้ความเชื่อตั้งแต่ต้นจนจบ ตลอดชีวิต
ดังนั้น จึงไม่ใช่การเห็นก่อน แล้วค่อยเชื่อ
แต่เป็นการเชื่อก่อน แม้ยังไม่เห็น แล้วในที่สุดก็จะได้เห็น

2.# ใน ฮบ. 11:3 ชี้ให้เห็นว่า โดย​ความ​เชื่อ เรา​สามารถ​เข้า​ใจสิ่งที่ไม่มีวันเข้าใจได้

2.@ เราไม่เห็น ว่าพระเจ้าทรงสร้างจักรวาล แต่เพราะเราเชื่อ เราจึงรู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างจักรวาล
ในทำนองเดียวกัน ความล้ำลึกทั้งหมดที่ยังไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่ได้เห็นกับตา สามารถเป็นจริง และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ เพียงแค่เราเชื่อ

3.# ใน ฮบ. 11:2-40 ​ความ​เชื่อ​ ทำให้คน​ได้​รับ​การ​รับ​รอง​จาก​พระ​เจ้า ไม่ใช่การกระทำ เช่น
– อาเบล
– เอโนค
– โนอาห์
– อับราฮัม
– อิสอัค
– ยาโคบ
– โยเซฟ
– โมเสส
– ราหับ
– กิ​เด​โอน
– บา​ราค
– แซม​สัน
– เยฟ​ธาห์
– ดาวิด
– ซา​มู​เอล
– ดาเนียล
– ชัครัค เมชาค เอเบดเนโก
– และผู้​เผย​พระ​วจนะ​ทั้ง​หลาย
คนเหล่านี้บางคนจบชีวิตลงอย่างดีในสายตาของโลก และบางคนจบลงอย่างน่าอนาถในสายตาของโลก
แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า คนเหล่านี้ทุกคน จบลงอย่างดี
และ​ได้​รับ​การ​รับรอง​เพราะ​ความ​เชื่อของ​พวก​เขา
และเขาจะได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทรง​สัญ​ญา​ไว้ในอนาคต
คือ ได้รับ​ความ​สม​บูรณ์​ในพระเจ้าด้วย​กัน​กับธรรมิกชนทั้งหลาย

3.@ คนของพระเจ้าได้รับการรับรองจากพระเจ้า เพราะเขามีความเชื่อ
การที่เราจะดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่ขาดเสียไม่ได้เลย คือ ยึดมั่นในความเชื่อวางใจที่มีต่อพระองค์ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเรา

คำคม

“ คนที่ไม่มีความเชื่อ เป็นคนที่จงใจทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย ”

ขุมทรัพย์ ฮีบรู 10

ภาพรวม

 • ในบทนี้อธิบายว่า พระเยซูทรงนำเครื่องบูชาแท้ถวายแด่พระเจ้าแล้ว เพื่อเราจะได้รับการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นความเชื่อวางใจในพระเยซูไว้ตลอดวันคืนของชีวิต เพื่อเราจะได้รับตามพระสัญญานั้น

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 10:1-18 อธิบายว่า เนื่องจากธรรมบัญญัตินั้นเป็นเพียงเงา ไม่ใช่ของจริง การชำระบาปตามธรมบัญญัตินั้นจึงต้องทำทุกปี เพราะไม่ยังไม่ได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์(ข้อ1-2)
แต่เมื่อของจริงมา ระบบเดิมจึงถูกยกเลิก เปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่(ข้อ 9)
ระบบใหม่นั้น พระเยซูคริสต์ผู้เป็นมหาปุโรหิตนิรันดร์ ได้นำเครื่องบูชาแท้คือชีวิตของพระองค์เอง ถวายเครื่องบูชานั้นเพียงครั้งเดียว ก็ครบถ้วนสมบูรณ์ คนที่เชื่อวางใจในพระองค์จึงรับการชำระบาปแล้วอย่างสมบูรณ์ตลอดไป(ข้อ 14)
การถวายเครื่องบูชาแบบเดิม จึงไม่จำเป็นอีกต่อไป(ข้อ 18)

1.@ เมื่อพระเยซูชำระบาปเราแล้ว และเรารับเอาการชำระบาปนั้นโดยการเชื่อวางใจในพระองค์
บาปของเราจึงไม่มีอีกต่อไป ไม่รู้สีกว่ามีบาปอีกต่อไป(ข้อ 2)
วันนี้ ถ้าเราเชื่อจริงๆว่า บาปของเราได้รับการอภัยแล้ว ความรู้สึกฟ้องผิดเนื่องจากบาปจะไม่มีอีกต่อไป ขณะเดียวกันความรู้สึกว่าอยากอยู่ในบาปต่อไป ก็จะไม่มีอีกต่อไปเช่นกัน

2.# ใน ฮบ. 10:19-23 อธิบายว่า ​เรา​ควรมี​ใจ​กล้า​ที่​จะ​เข้า​เฝ้าพระเจ้า ตามทางใหม่ คือ ​โดยทาง​พระ​เยซู
เพราะพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตของเรา แม้ว่าเรายังผิดพลาดพลั้งบาป แต่โดยมหาปุโรหิตของเรา บาปของเราได้รับการอภัยแล้ว
ดังนั้นเราควรเข้าเฝ้าพระเจ้า ด้วยจริงใจ ไว้ใจในพระโลหิตของพระคริสต์(ข้อ 22) มั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงโปรดฟังเรา

2.@ วันนี้โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เราได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแล้ว เราเข้าเฝ้าพระเจ้าได้แล้ว และเมื่อเราร้องทูลเรารู้แน่ว่าพระองค์จะทรงโปรดฟังเราเสมอ

3.# ใน ฮบ. 10:24-25 เตือนว่า ในเมื่อ​รู้​อยู่​ว่า​วัน​ที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานั้นใกล้​เข้า​มา​แล้ว ดังนั้น​​เรา​ควรคอย​ปลุก​ใจ​กัน​และ​กัน​ให้​มี​ความ​รัก​และ​ทำ​ความ​ดีอยู่เสมอ และ ไม่​ขาด​การ​ประ​ชุมนมัสการจน​เป็น​นิสัย และควรหนุน​ใจ​กัน​ให้​มาก​ยิ่ง​ขึ้น

3.@ เรารู้ว่าพระเยซูใกล้เสด็จกลับมาแล้ว เราได้ทำตัวสมกับที่พระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วหรือยัง?

4.# ใน ฮบ. 10:26-39 หนุนใจว่า เพียง​ไม่​นาน พระเยซูก็​จะ​เสด็จ​มา​ อย่า​ให้เราละ​ทิ้ง​ความ​ไว้​วางใจ​ของ​เรา ซึ่ง​จะ​นำ​มา​ซึ่ง​บำ​เหน็จ​ยิ่ง​ใหญ่มาสู่เรา (ข้อ 35)
ดังนั้นเรา​จำเป็น​ต้อง​มี​ความ​ทร​หด​อด​ทน เพื่อ​เรา​จะ​สา​มารถ​ทำ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​ได้ แล้ว​ในที่สุดเรา​ก็​จะ​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​พระเจ้าทรง​สัญ​ญา​ไว้​ (ข้อ 36)
เราจึงต้อง​ดำ​รง​ชีวิต​อยู่​ด้วย​ความ​เชื่อ อย่างไม่หันกลับ (ข้อ 38)

เพราะพระเจ้าตรัสว่า ถ้าใคร​หัน​กลับจากความเชื่อ พระเจ้า​จะ​ไม่​มี​ความ​พอ​ใจ​ใน​คน​นั้น​เลย (ข้อ 38)
เขาจะพบกลับความพินาศ(ข้อ 39) และจะ​มี​ความ​หวาดกลัว​ใน​การ​รอ​คอย​การ​พิพาก​ษา​และ​ไฟ​อัน​ร้ายแรง ซึ่ง​จะ​เผา​ผลาญ​คนเหล่านั้นที่ถูกพิพากษา (ข้อ 27)

เพราะว่าคนที่หันกลับ เป็น​คน​ที่​เหยียบ​ย่ำ​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า และ​ดู​หมิ่น​พระ​วิญ​ญาณ​แห่ง​พระ​คุณ (ข้อ 29)
พวกเขาเลิกเชื่อ ว่าเขาได้รับความชอบธรรมโดยทางพระเยซูคริสต์ จึงหันหลังกลับไปดำเนินชีวิตในบาปต่อไป (ข้อ 26)

องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​ทรง​พิ​พาก​ษาเรื่องนี้เอง (ข้อ 30)
การ​ตก​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​นั้น​เป็น​สิ่ง​ที่​น่า​หวาด​กลัวจริงๆ (ข้อ 31)

4.@ เราสมควรระมัดระวังตัวและทำทุกวิถีทางที่จะไม่เดินออกจากทางแห่งความเชื่อในพระเยซูคริสต์
เพราะนั่นเป็นทางที่จะนำเรารอดพ้นการพิพากษาและได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้า

คำคม

“ การ​ตก​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า​ ผู้ทรงพระพิโรธนั้น​ เป็น​สิ่ง​ที่​น่า​หวาด​กลัวจริงๆ ”

ขุมทรัพย์ ฮีบรู 9

ภาพรวม

 • ในบทนี้อธิบายว่า พระเยซูเป็นมหาปุโรหิตสำหรับพลับพลาในสวรรค์ ถวายเครื่องบูชาคือชีวิตของพระองค์เองครั้งเดียว ก็เพียงพอสำหรับการไถ่บาปมนุษย์ชั่วนิรันดร์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ภายในพลับพลาหรือพระวิหาร มีม่าน(เส้นสีม่วงในรูป)กั้นระหว่าง ห้องวิสุทธิสถานกับ ห้องอภิสุทธิสถาน
ห้องวิสุทธิสถาน ปุโรหิตทั้งหลาย ปรนนิบัติอยู่เป็นประจำทุกวัน(ข้อ 1-5)
ห้องอภิสุทธิสถาน เฉพาะมหาปุโรหิตเท่านั้นจึงจะเข้าได้ แต่เข้าได้ปีละ 1 ครั้ง ในวันลบล้างบาปเท่านั้น(ข้อ 7)

การลบล้างบาปโดยการนำเครื่องบูชาที่เป็นสิ่งของในโลก เข้าไปในห้องอภิสุทธิสถานนั้น เป็นเพียงกฏเกณฑ์เกี่ยวกับชีวิตภายนอกเท่านั้น ไม่สามารถชำระมโนธรรมของผู้ถวายได้(ข้อ 9-10)

แต่เมื่อพระเยซู เสด็จมาในฐานะมหาปุโรหิตแห่งพลับพลาในสวรรค์ พระองค์ได้นำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปถวาย จึงเป็นการไถ่บาปชั่วนิรันดร์(ข้อ 11-12)

เลือดของแกะ ชำระตัวให้บริสุทธิ์ได้ (ข้อ13)
ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระเมษโปดก(ลูกแกะของพระเจ้า) ก็​จะ​ทรง​ชำระ​มโน​ธรรม​ของ​เราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างแน่นอน (ข้อ 14)

1.@ วันนี้ โดยพระเยซูคริสต์ จิตวิญญาณและจิตใจของเราจึงได้รับการชำระให้สะอาดแล้ว
พระองค์ทรงชำระใจ​ของ​เรา​ ให้พ้นจากการสนใจ​การ​ประ​พฤติ​ที่​เปล่า​ประ​โยชน์ เพื่อ​เรา​จะหันมา​ปรน​นิบัติ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่
วันนี้ เราใช้ชีวิตของเรา สนใจ ใส่ใจ ในสิ่งใด?

2.# ใน ฮบ. 9:15-17 อธิบายว่า พระเยซู​คริสต์​​ทรง​เป็น​คน​กลาง​ในยุค​พันธ​สัญ​ญา​ใหม่
เพื่อ​ทำให้เรา​ได้​รับ​มร​ดก​นิรันดร์​ตาม​พระ​สัญ​ญา
เพราะโดย​ความ​ตาย​ของพระเยซูนั้น ไถ่​พวก​เรา​ให้​พ้น​จากการ​ล่วง​ละเมิด​ของเรา ที่เราทำผิดภาย​ใต้​พันธ​สัญญาเดิม
เปรียบเหมือน พระเยซูทรงระบุใน​พินัย​กรรมของพระองค์ ว่า
“เมื่อพระองค์ตายบนไม้กางเขนแล้ว ขอยกสิทธิแห่งการพ้นบาปเพราะรับโทษไปแล้วนี้ และพระพรทั้งหลายแห่งการเชื่อฟังจนถึงความมรณาบนไม้กางเขน ให้แก่ ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์”
ดังนั้นเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้วนั้น ​พินัย​กรรมนี้​จึง​จะ​มีผลในทันที

2.@ วันนี้ โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เราได้กลายเป็นผู้รับมรดกแห่งพระพรชั่วนิรันดร์ ที่พระเยซูประทานให้แก่เราแล้ว
ขอบคุณพระเยซู!!!

3.# ใน ฮบ. 9:18-22 อธิบายว่า พันธ​สัญ​ญา​เดิม​ถูกประพรมด้วยเลือดของแกะ จึงสมบูรณ์ ประกาศใช้ได้
ของใช้ในพลับพลาและเครื่องใช้ในการนมัสการ ก็ต้องถูกประพรมด้วยเลือดก่อน จึงจะบริสุทธิ์ นำไปใช้แด่พระเจ้าได้
ดังนั้น พระเยซูจึงจำเป็นต้องใช้เลือดของพระองค์ เพื่อประกาศใช้พันธสัญญาใหม่และทำให้ทุกสิ่งที่ถูกประพรมโดยพระโลหิตของพระองค์บริสุทธิ์ และรับการยกโทษบาปทั้งสิ้น

3.@ โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เราจึงรับการชำระให้สะอาดแล้ว และรับการยกโทษบาปทั้งสิ้นแล้ว
ขอบคุณพระเยซู!!!

4.# ใน ฮบ. 9:23-28 อธิบายว่า พลับพลาบนโลกนี้ ซึ่งเป็นแบบ​จำ​ลอง ​พลับพลาของจริงใน​สวรรค์ ใช้เลือดเพื่อ​ชำระ​สิ่งต่างๆให้​บริ​สุทธิ์
พลับพลาของ​จริง​ในสวรรค์​นั้น ก็​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​ด้วย​เลือดเช่นกัน แต่เป็นเลือดที่ประเสริฐกว่า คือพระโลหิตของพระคริสต์​(ข้อ 23)

ตาม​ที่​มี​ข้อ​กำ​หนด​สำ​หรับ​มนุษย์​ไว้​แล้ว​ว่า มนุษย์​จะ​ตาย​ครั้ง​เดียว แล้ว​หลัง​จาก​นั้น​ก็​จะ​เข้าสู่การ​พิ​พาก​ษา​(ข้อ27)
พระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์ จึงเข้าสู่ข้อกำหนดเดียวกันนั้น
คือ พระเยซูตายแค่ครั้งเดียว แล้วเข้าสู่การพิพากษา ซึ่งรับการพิพากษาแล้วว่าพระเยซูทรงชอบธรรม ปราศจากบาป
ด้วยเหตุนี้ การตายของพระเยซู พระบุตรของพระเจ้าผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์จึงเกิดขึ้นครั้งเดียวเป็นพอ เพียงพอสำหรับการไถ่บาปมนุษย์ชั่วนิรันดร์​(ข้อ 28)

4.@ โดยการสิ้นพระชน?ของพระเยซูเพียงครั้งเดียว เราผุ้เชื่อวางใจในพระองค์จึงได้รับการอภัยบาปชั่วนิรันดร์
ขอบคุณพระเยซู !!!

คำคม

“ จำนวนครั้งที่มากที่สุดที่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ จะตายได้ คือ ครั้งเดียว
ดังนั้นการตายของพระองค์เพียงครั้งเดียว จึงเพียงพอในการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ ”

ขุมทรัพย์ ฮีบรู 8

ภาพรวม

 • ในบทนี้อธิบายว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งประเสริฐกว่ามหาปุโรหิตทั้งหลายแห่งพันธสัญญาเดิม

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 8:1-13 อธิบายว่า หน้าที่ของมหา​ปุโร​หิต คือ ​นำ​ของ​ถวาย​และ​เครื่อง​บูชา​มา​ถวายแด่พระเจ้า (ข้อ3)ในพลับพลาหรือพระวิหาร ในโลก ซึ่งเป็นเพียงแบบจำลองและเงาของพลับพลาในสวรรค์(ข้อ5)

แต่พระเยซู ทรง​ได้​รับ​พันธ​กิจ​ที่​สูงส่ง​กว่า​ของ​พวก​เขา(ข้อ6) เพราะพระเยซู นำของมาถวายแด่พระเจ้า ไม่ใช่ในพลับพลาบนโลกนี้ แต่ใน​สถาน​ศักดิ์​สิทธิ์​และ​ใน​พลับ​พลา​แท้​ ในสวรรค์(ข้อ2)
เช่น​เดียว​กับ​ที่​พระ​องค์​ทรง​เป็น​คน​กลาง​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา​อัน​ประ​เสริฐ​กว่า ซึ่ง​ตั้ง​อยู่​บน​พระ​สัญ​ญา​ที่​ประ​เสริฐ​กว่า

ยิ่งกว่านั้น มหาปุโรหิตทั้งหลายเป็นคนกลางของพันธสัญญาเดิม
แต่พระเยซู ​ทรง​เป็น​คน​กลาง​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา​ใหม่ อัน​ประ​เสริฐ​กว่าพันธสัญญาเดิม(ข้อ6)
ดังที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ก่อนแล้ว ใน ยรม. 31:31-34
เมื่อพันธสัญญาใหม่มา พันธสัญญาเดิมจึงล้าสมัย(ตกรุ่น)ไปแล้ว (ข้อ13)

จึงสรุปได้ว่า พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ อันประเสริฐกว่า

1.@ เราผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์ พ้นจากกฏกติกาเดิมแล้ว เข้าสู่กติกาใหม่ คือ รอดโดยความเชื่อ ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ
ซึ่งการดำเนินตามกติกาใหม่นี้ จำเป็นต้องมีความเชื่อวางใจในพระเยซู และ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
เราจึงควรระมัดระวังที่จะคงรักษาทั้งสองสิ่งนี้เอาไว้ให้มั่นตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเรา

คำคม

“ เราได้รับพันธสัญญาใหม่ เมื่อเราเข้าส่วนในพระคริสต์
ดังนั้นเราก็ควรดำเนินชีวิต แบบมีพระคริสต์อยู่ในเรา”

ขุมทรัพย์ ฮีบรู 7

ภาพรวม

 • ในบทนี้อธิบายว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตนิรันดร์ตามแบบอย่างของเมลคีเซเดค ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นใหญ่กว่ามหาปุโรหิตทุกคน

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 7:1-28 อธิบายว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมล​คี​เซ​เดค กษัตริย์​เมือง​ซาเลม(เมืองแห่งสันติสุข) ผู้เป็นปุโร​หิต​ของ​พระ​เจ้า​ ที่​อวย​พร​อับ​รา​ฮัม และอับราฮัมก็ถวายสิบลดให้แก่ท่าน
แสดงว่า เมลคเซเดคนี้ เป็นใหญ่กว่าอับราฮัม
อับราฮัมเป็นบรรพบุรุษของเลวี ซึ่งปุโรหิตทุกคนมาจากเผ่าเลวี
จึงกล่าวได้ว่า เมลคีเซเดค เป็นใหญ่กว่าปุโรหิตทุกคนด้วย

และพระเจ้าทรงปฏิญาณไว้แล้ว ใน สดด. 110:4 ว่า พระเยซูผู้เป็นพระเมสสิยาห์ จะ​เป็น​ปุโร​หิต​เป็น​นิตย์ ตาม​อย่าง​เมล​คี​เซ​เดค
ดังนั้นพระเยซูจึงทรงเป็นใหญ่กว่ามหาปุโรหิตทุกคน

ปุโรหิตทุกคนมีช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงระยะหนึ่งแล้วก็ต้องตายไป(ข้อ23)
แต่พระเยซูทรงดำรงตำแหน่งปุโรหิตตลอดกาล เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่นิรันดร์(ข้อ24)
ดังนั้นพระเยซู ​ทรง​สา​มารถ​ช่วย​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เข้า​มา​ใกล้​พระ​เจ้า​โดย​ทาง​พระ​องค์​นั้น​อย่าง​เต็ม​ที่ และตลอดไป(ข้อ25)

จึงสรุปได้ว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตที่เหมาะสำหรับเราทุกคน เพราะพระองค์บริ​สุทธิ์ ปราศ​จาก​อุบาย ไร้​มล​ทิน แตกต่างจาก​คน​บาป​ทั้งหลาย และ​ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุด(ข้อ 26)
พระองค์จึงทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอ สำหรับการไถ่บาปชั่วนิรันดร์

1.@ พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์สำหรับเราทั้งหลาย โดยการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนของพระเยซูเพียงครั้งเดียว ก็เพียงพอสำหรับการไถ่บาปของเราชั่วนิรันดร์
ดังนั้น วันนี้เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซู จึงได้รับการไถ่โทษพ้นบาปแล้วชั่วนิรันดร์
เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้แล้ว เรามีสิทธิทูลขอต่อพระเจ้าได้แล้วและพระองค์จะทรงสดับฟังเราอย่างแน่นอน
และเรามีชื่อจดไว้ในสวรรค์แล้ว
ขอบคุณพระเจ้า!!!

คำคม

“ พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์ เราจึงได้รับการยกโทษบาปแล้วชั่วนิรันดร์ ”

ขุมทรัพย์ ฮีบรู 6

ภาพรวม

 • ในบทนี้ชี้ให้เห็นว่า การละทิ้งพระเจ้าเป็นการลบหลู่พระองค์ และสำหรับคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ พวกเขาจะได้รับตามพระสัญญาอย่างแน่นอน

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 6:1-2 ชี้ให้เห็นว่า ​หลัก​คำ​สอน​เบื้อง​ต้น​ซึ่งเป็นการวางรากฐานของชีวิตคริสเตียนสำหรับผู้เชื่อใหม่ ได้แก่ ​เรื่อง​การ​กลับ​ใจ​จาก​การ​ประ​พฤติ​ที่​นำ​ไป​สู่​ความ​ตาย และ​เรื่อง​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เจ้า และ​คำสอน​เรื่อง​พิธีกรรมต่างๆ การ​วาง​มือ การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย และ​การ​ลง​โทษ​ชั่ว​นิรันดร์

1.@ สิ่งที่ผู้เชื่อใหม่ควรรู้คือ การกลับใจแท้คืออะไร? , ความเชื่อแท้คืออะไร? , สิ่งที่คริสเตียนควรทำมีอะไรบ้าง? , อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อจากโลกนี้ไป?

2.# ใน ฮบ. 6:3 กล่าวว่า “ถ้า​พระ​เจ้า​ทรง​อนุ​ญาต เรา​ก็​จะ​ได้​เดิน​หน้า​ต่อ​ไป”
ชี้ให้เห็นว่า บางครั้งแม้อยากจะก้าวหน้าขึ้น อยากสอนเรื่องที่ลึกซึ้ง แต่ก็ไม่อาจสอนได้ ถ้าผู้เรียนยังไม่พร้อมที่จะรับ

2.@ ก่อนที่เราจะก้าวไปสู่บทเรียนที่ลึกซึ้งขึ้น เราควรลงมือทำบทเรียนก่อนหน้านี้ที่เรียนมาก่อน โดยการทำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวัน

3.# ใน ฮบ. 6:4-6 อธิบายว่า คนที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้ว รู้แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้
แต่​ยัง​หลง​ไป ละทิ้งพระเจ้าไปเสีย​ พวก​เขา​ได้​ประ​จาน​พระ​องค์​ให้​อับ​อาย​ต่อ​สา​ธารณ​ชน
เหมือนกับบอกให้คนทั้งหลายว่า พระเจ้าที่เขารู้จักนั้นไม่ดี เชื่อถือไม่ได้

3.@ การมีประสบการณ์กับพระเจ้า ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า เราจะไม่มีวันทอดทิ้งพระองค์
การดำเนินชีวิตในแต่ละวันตามพระคำของพระเจ้า นั่นต่างหากที่จะช่วยให้เรารักษาความเชื่อจนถึงที่สุด

การละทิ้งความเชื่อ เป็นการลบหลู่พระเจ้า
อย่าให้เรากระทำเช่นนั้นต่อพระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด จนยอมตายเพื่อเราได้

4.# ใน ฮบ. 6:7=8 อธิบายว่า น้ำฝนนั้นรดพื้นดินทั้งหลาย
​พื้น​ดิน​ที่​​เกิด​พืช​ผัก ​เป็น​ประ​โยชน์​แก่​คน​ที่​เพาะ​ปลูก เป็นแผ่นดินที่​ได้​รับ​พระ​พร​จาก​พระ​เจ้า
แต่​ถ้า​พื้น​ดิน​นั้น ​ผลิต​ต้น​หนาม​ มัน​ก็​ไร้​ค่า​ ​แล้ว​ใน​ที่​สุด​ก็​จะ​ถูก​เผา​ไฟ เป็นแผ่นดินที่ถูก​แช่ง​สาป

เหมือนกับคนที่ได้รับพระพรจากพระเจ้า แล้วถวายเกียรติแด่พระเจ้า เป็นผู้ได้รับพร
คนที่ได้รับพระพรจากพระเจ้า แต่กลับลบหลู่พระองค์ เป็นผู้รับคำแช่งสาป

4.@ พระเจ้าอวยพระพรแก่เรามากมาย จนทุกวันนี้
เราใช้สิ่งเหล่านั้นถวายเกียรติแด่พระองค์ หรือ เรากำลังใช้สิ่งเหล่านั้นนำเราไปให้ไกลจากพระองค์?

5.# ใน ฮบ. 6:10 ตอกย้ำว่า ​พระ​เจ้า​ไม่​ทรง​อธรรม​ที่​จะ​ทรง​ลืม​การ​งาน​ของเราและ​ความ​รัก​ที่​เรา​แสดง​ต่อ​พระ​องค์

5.@ พระเจ้าทรงชอบธรรม และเที่ยงธรรม พระเจ้าไม่ลืมสิ่งที่เราทำแด่พระองค์ ด้วยความรักที่มีต่อพระองค์
พระเจ้าจะทรงตอบแทนทุกการกระทำเหล่านั้นของเราอย่างแน่นอน

6.# ใน ฮบ. 6:13-20 อธิบายว่า พระเจ้าทรงสาบานว่า จะอวยพระพรแก่อับราฮัม และเชื้อสายของเขา คือผู้มีความเชื่อวางใจในพระเจ้าแบบเดียวกับเขา
ตามปกติการสาบานต้องอ้างสิ่งที่ใหญ่กว่าตน แต่เนื่องจากไม่มีใครใหญ่กว่าพระเจ้า พระองค์จึง​ปฏิ​ญาณเอง( ปฐก. 22:16-18)
ดังนั้นคำสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงอย่างแน่นอน เพราะพระเจ้าทรงไม่ตรัสมุสา

6.@ เมื่อพระเจ้าทรงสัญญา จะเป็นจริงอย่างแน่นอน
พระองค์ทรงสัญญาว่า ผู้ที่วางใจในพระเยซู จะรอดพ้นการพิพากษาและจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

คำคม

“ สิ่งที่เราทำแด่พระเจ้าด้วยความรัก มีค่าอย่างยิ่งในสายพระเนตรของพระองค์ ”

ขุมทรัพย์ ฮีบรู 5

ภาพรวม

 • ในบทนี้ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูชี้ให้เห็นว่า พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์ ซึ่งยิ่งใหญ่กว่ามหาปุโรหิตทุกคน

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 5:1-10 อธิบายว่า พระเยซูเป็นมหาปุโรหิตจากสวรรค์ ซึ่งยิ่งใหญ่กว่ามหา​ปุโร​หิต​ทุก​คน​
มหาปุโรหิต พระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้ง
พระเยซู พระเจ้าก็เป็นผู้แต่งตั้ง

มหาปุโรหิต เป็นมนุษย์ จึงเข้าใจความอ่อนแอของมนุษย์ และสามารถปฏิบัติต่อมนุษย์ผู้ทำบาปอย่างนุ่มนวล
พระเยซู ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ จึงเข้าใจและปฏิบัติต่อมษย์ผู้เป็นคนบาปอย่างอ่อนโยน

มหาปุโรหิต ทำ​หน้า​ที่​ นำ​ของ​ถวาย​และ​เครื่อง​บู​ชา​มา​ถวาย​เพื่อ​ลบ​ล้าง​บาป แทนมนุษย์
พระเยซู ทำหน้าที่ นำชีวิตของพระองค์เอง มาถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป แทนมนุษย์

มหาปุโรหิต เป็นปุโรหิตแค่ชั่วคราวขณะที่มีชีวิตอยู่
พระเยซู เป็นปุโรหิตชั่วนิรันดร์

1.@ โดยพระคุณของพระเจ้า ทรงประทานพระเยซูแก่เรา ให้ทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์
พระเยซูทรงรักเรา ปฏิบัติต่อเราอย่างอ่อนโยนและเข้าใจ พร้อมที่จะให้อภัยแก่เราเสมอ
ให้เรามีใจกล้าที่จะเข้ามาหาพระองค์อยู่เสมอ พระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยเราตลอดเวลา

2.# ใน ฮบ. 5:11-14 ชี้ให้เห็นว่า ผู้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนั้น จะสามารถแยกแยะดีชั่วได้
แต่เด็กฝ่ายวิญญาณจะแยกแยะไม่ได้
ต้องคอยสอนผู้เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณอยู่เรื่อยว่า เมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ ดังนั้นเราไม่ควรทำชั่ว เราควรทำดีมากๆ
แต่สำหรับผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนั้น ไม่ต้องสอนแล้ว พวกเขาจะทำสิ่งที่ดีที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่เสมอ

2.@ วันนี้ เรายังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณ หรือโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแล้ว?
วันนี้ เรารู้และมั่นใจหรือยังว่า เราเป็นคนชอบธรรมแล้วในพระคริสต์?
วันนี้ โดยความมั่นใจนั้น ผลักดันให้เราดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมแล้วหรือยัง?

คำคม

“ พระเยซู ทรงถวายเครื่องบูชาลบบาปแทนเราแล้ว เราจึงพ้นบาปแล้วชั่วนิรันดร์ ”

ขุมทรัพย์ ฮีบรู 4

ภาพรวม

 • ในบทนี้ผู้เขียนพระธรรมฮีบรู ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าในอดีตประชากรของพระเจ้าจะผิดพลาดไม่เชื่อวางใจในพระเจ้า แต่วันนี้พระเจ้าประทานโอกาสอีกครั้ง ให้ประชากรของพระองค์หันมาไว้วางใจในพระองค์ แล้วเข้าสู่การหยุดพักชั่วนิรันดร์ตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาเอาไว้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 4:1-3 ชี้ให้เห็นว่า ​พระเจ้าทรง​สัญ​ญา​ว่า​จะ​ให้​เรา​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก​ของ​พระ​องค์
แต่ก็มีบางคนไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักเพราะพวกเขาไม่เชื่อ ดังนั้นข่าวแห่งพระสัญญานั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรแก่เขาเลย
แต่​เรา​ทั้ง​หลายจะได้เข้าสู่การหยุดพักนั้น โดยความเชื่อ ดังนั้นเราต้อง​ระมัด​ระวัง ความเชื่อนี้ไว้ ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเรา

1.@ พระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นประโยชน์ต่อเรา ก็ต่อเมื่อเราเชื่อ
วันนี้ เราเชื่อมั่นในสิ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเรา ในพระคัมภีร์จริงๆหรือไม่?

2.# ใน ฮบ. 4:3 อธิบายว่า ​งาน​ของ​พระเจ้านั้น​เสร็จ​สิ้น​ตั้ง​แต่​การ​สร้าง​โลกแล้ว
พระเจ้าผู้ทรงรู้ตอนจบตั้งแต่เริ่มต้น ได้ทรงจัดเตรียมการหยุดพักไว้แล้วตั้งแต่เริ่มสร้างโลก

2.@ พระเจ้าทรงเตรียมหนทางที่ดีเลิศไว้สำหรับเราแล้ว เพียงแต่เราเชื่อวางใจในพระองค์ เราก็กำลังเดินไปในเส้นทางนั้นอยู่

3.# ใน ฮบ. 4:4-11 ชี้ให้เห็นว่า ในสมัยของโมเสสและโยชูวา คนอิสราเอลไม่ได้เข้าสู่การหยุดพัก เพราะเขาไม่เชื่อซึ่งแสดงออกมาเป็นการไม่เชื่อฟัง
ดังนั้น พระเจ้าจึงกำหนดกำหนดอีกวันหนึ่งไว้ คือ “วันนี้” เพื่อให้เราทั้งหลายผู้เป็นประชากรของพระองค์ได้เข้าสู่การหยุดพักโดยการเชื่อวางใจในพระเยซู
ดังนั้น ให้เราทั้งหลายพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะเข้าสู่การหยุดพักน้้น โดยยึดมั่นความเชื่อวางใจในพระเยซูไว้ตลอดชั่วชีวิตของเรา

3.@ ในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า สิ่งที่จำเป็นต้องยึดให้มั่นจนวันตาย คือ ความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ตามข่าวประเสริฐที่ปรากฏในพระคำของพระเจ้า
วันนี้ หากมีสิ่งใดที่กำลังทำลายหรือกัดกิน ความเชื่อนี้ของเรา สิ่งนั้นกำลังเป็นศัตรูตัวร้ายสำหรับการได้เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ของเรา จงอย่ายินดีต้อนรับมันให้อยู่ในความคิดหรือชีวิตของเราอีกต่อไป ไล่มันไปในพระนามพระเยซู

4.# ใน ฮบ. 4:12 กล่าวว่า “เพราะ​ว่า​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​นั้น​มี​ชีวิต​และ​ทรง​พลา​นุ​ภาพ​อยู่​เสมอ และ​คม​ยิ่ง​กว่า​ดาบ​สอง​คม​ใดๆ แทง​ทะลุ​กระ​ทั่ง​แยก​จิต​และ​วิญ​ญาณ ทั้ง​ข้อ​กระ​ดูก​และ​ไข​ใน​กระดูก และ​สา​มารถ​วินิจ​ฉัย​ความ​คิด​และ​ความ​มุ่ง​หมาย​ใน​ใจ​ด้วย”

ถ้อยคำของพระเจ้า จะนำชีวิตมาสู่ผู้เชื่อ
ถ้อยคำของพระเจ้า มีฤทธิ์ที่จะสำเร็จตามถ้อยคำนั้นเสมอ
ถ้อยคำของพระเจ้า นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ส่วนที่ลึกที่สุดในชีวิตของเราได้
ถ้อยคำของพระเจ้า สามารถเปิดเผยความลับในใจของเราที่เราเองก็ยังไม่รู้ ออกมาได้

4.@ วันนี้ เราให้ความสำคัญแก่พระคำของพระเจ้า มากเพียงใด?
ใน 24 ชม. ของวันนี้ เราใช้เวลากับพระคำของพระเจ้า กี่ เปอร์เซนต์?

5.# ใน ฮบ. 4:13 ชี้ให้เห็นว่า เราทุกคนต้องถวายรายงานต่อพระเจ้าตัวต่อตัว และพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง ไม่​มี​สิ่ง​​ใดที่จะ​ถูก​ปิด​ซ่อน​ไว้​จาก​พระ​องค์ได้ เราไม่อาจหลบ ไม่อาจบิดเบือน ไม่อาจโกหก ต่อพระเจ้าได้เลย แม้แต่นิดเดียว

5.@ หากเพียงแต่เราจะตระหนักจริงๆว่า สักวันหนึ่งเราต้องรายงานในทุกสิ่งที่เราทำ ต่อพระเจ้าผู้ทรงทราบทุกิ่งแม้แต่ความคิดในใจของเรา
เราคงใช้ทุกวินาทีในโลกนี้ อย่างมีคุณค่าและมีความหมายในฝ่ายวิญญาณมากยิ่งขึ้นกว่านี้ มากมายนัก

6.# ใน ฮบ. 4:14-16 อธิบายว่า เนื่องจากมหาปุโรหิตของเรา คือ พระเยซู ผู้ทรง​เคย​ถูก​ทด​ลอง​ใจ​เหมือน​เรา​ทุก​อย่าง พระองค์ทรง​สา​มารถ​จะ​เห็น​ใจ​ใน​ความ​อ่อน​แอ​ของ​เรา
ด้วยเหตุนี้​ให้​เรากล้าที่จะ​เข้า​มา​ถึง​เฝ้าพระเจ้าเสมอ โดยทางพระเยซูคริสต์ แล้ว​จะ​ได้​รับ​พระ​เมต​ตา และ​จะ​พบ​พระ​คุณ​ของพระเจ้า ที่​ช่วย​เรา​ใน​ยาม​ต้อง​การทุกครั้งไป

6.@ ไม่ว่าเราจะผิดพลาดพลั้งบาป หรือกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายมากสักเพียงใด
วันนี้ โดยพระเยซูคริสต์ให้เรามีใจกล้าที่จะเข้ามา เข้าเฝ้าพระเจ้า พระองค์พร้อมที่จะให้อภัยแก่เรา พร้อมที่จะเมตตาเรา และพร้อมที่จะประทานพระคุณแห่งการช่วยเหลือเรา ทั้งที่เราไม่สมควรจะได้รับก็ตาม

คำคม

“ การได้หยุดพักหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ ความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าในวันนี้ ”

ขุมทรัพย์ ฮีบรู 3

ภาพรวม

 • ในบทนี้ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูชี้ให้เห็นว่า พระเยซูทรงเป็นใหญ่กว่าโมเสสมากมายนัก คนที่เชื่อวางใจในพระเยซูจะได้รับความรอด

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 3:1-6 นั้น อธิบายว่า พระเยซูทรงยิ่งใหญ่กว่าโมเสส
สำหรับคนยิวแล้ว สุดยอดของผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้น คือ โมเสส ผู้สัตย์ซื่อในฐานะผู้รับใช้พระเจ้า
แต่ พระเยซู ทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อในฐานะพระบุตรของพระเจ้า
ดัง​นั้น​พระ​เยซู​จึงทรง​สม​ควร​ได้​รับ​พระ​เกียรติ​มาก​กว่า​โม​เสส
เพราะ​ผู้​สร้าง​บ้าน​ย่อม​มี​เกียรติ​ยิ่ง​กว่า​ตัว​บ้าน

1.@ พระเยซูผู้ประทานพระคุณ ทรงเป็นใหญ่กว่า โมเสสผู้มอบธรรมบัญญัติแก่คนอิสราเอล
ดังนั้น พระคุณ จึงมีอำนาจเหนือ ธรรมบัญญัติ
เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซู จึงรอดพ้นกฏเกณฑ์ของธรรมบัญญัติ

2.# ใน ฮบ. 3:6 ชี้ให้เห็นว่า การ​ยึด​ความ​มั่น​ใจ​และ​ความ​ภูมิ​ใจ​ใน​ความ​หวัง​ ว่าจะได้เข้าส่วนในพระเยซู เอาไว้ จะทำให้เราได้เข้าส่วนในพระสิริของพระองค์

2.@ สิ่งที่เราต้องยึดไว้ให้มั่นอยู่ทุกวันคืน ตลอดชีวิตของเรา คือ ยึดความมั่นใจ และ ยึดความภูมิใจ ในพระเยซูไว้เสมอไป
วันนี้ เรามั่นใจจริงๆ หรือไม่ ว่า โดยพระเยซูคริสต์นั้น เราจะได้เข้าส่วนในพระสิริของพระเจ้า ในสวรรค์?
วันนี้ เราภาคภูมิใจจริงๆ หรือไม่ ว่า โดยพระเยซูคริสต์นั้น เราได้เป็นพระบุตรของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์?

3.# ใน ฮบ. 3:12-14 ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่จะพาให้ใจของเรา หลงไปจากพระเจ้า คือ ความไม่​เชื่อ และ ใจดื้อรั้นอันเนื่องมาจากการล่อลวงของบาป (อยากทำบาปก็เลยดื้อรั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้า)
ดังนั้น เราควร​หนุน​ใจ​กัน​และ​กัน​ทุก​วัน ให้ยึด​มั่น​ใจ​ในความเชื่อไว้​ให้​มั่น​คง​จน​ถึง​ที่​สุด และเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เสมอ

3.@ ความไม่เชื่อพาเราหลงจากพระเจ้าได้ฉันใด
ความเชื่อก็นำเราเข้ามาใกล้พระเจ้าได้ฉันนั้น

เราไม่เชื่อว่าพระเจ้าช่วยเราได้ เราจึงไม่อธิษฐานต่อพระเจ้า
แต่ถ้าเราเชื่อพระเจ้าทรงช่วยเราได้ เราก็จะอธิษฐานต่อพระองค์

4.# ใน ฮบ. 3:17-19 อธิบายว่า เหตุที่คนอิสราเอลผู้ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า ผู้ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้ามากมายตั้งแต่ออกจากอียิปต์และตลอด 40 ปีในถิ่นทุรกันดาร แต่พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาได้ ก็เพราะว่า พวกเขาไม่เชื่อ จึงแสดงออกมาเป็นการไม่เชื่อฟังพระเจ้า

4.@ คนที่เชื่อวางใจในพระเจ้า คนนั้นจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแน่นอน
วันนี้ เราเชื่อฟังพระเจ้า มากเพียงใด?

คำคม

“ ผู้ไม่เชื่อฟังธรรมบัญญัติจะถูกลงโทษ
แต่ผู้เชื่อฟังพระเยซู จะพ้นโทษ แล้วหันมาเชื่อฟังธรรมบัญญัติ”

ขุมทรัพย์ ฮีบรู 2

ภาพรวม

 • ในบทนี้ ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าพระเยซูจำเป็นต้องเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์จึงจะสามารถช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากการพิพากษาได้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 2:1 ชี้ให้เห็นว่า การ​เอา​ใจ​ใส่​ใน​สิ่ง​ต่างๆ ที่​เรา​ได้​ยิน​ให้​มาก​ขึ้น​อีก จะทำให้เรา​ไม่​หลงห่าง​ไกล​ไป​จาก​ที่ได้ยินนั้น
การเอาใจใส่พระคำของพระเจ้าที่ได้ยินหรือได้อ่าน อยู่เสมอ จะช่วยทำให้เราไม่ถอยห่างไปจากพระคำของพระเจ้า

1.@ วันนี้ เราเอาใจใส่พระคำของพระเจ้ามากเพียงใด?
เราได้นำพระคำของพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้นั้น มาใช้ในชีวิตประจำวันมากเพียงใด?

2.# ใน ฮบ. 2:2-4 ชี้ให้เห็นว่า ถ้าพระบัญญัติที่ให้แก่โมเสส​ซึ่งมาโดย​ทูต​สวรรค์​นั้น​ปรา​กฏ เป็นจริง และ​ คนที่​​ละเมิด​หรือ​ไม่​เชื่อ​ฟัง​ ก็​ได้​รับ​โทษ​ตาม​ที่​ควร​แล้ว ทุกคน
ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด คนที่ละเลยความรอดที่นำมาโดยพระเยซูซึ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์มากมายนัก คนนั้นจะรอดพ้นการลงโทษไปได้อย่างไร?

2.@ มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป
ต้องถูกพิพากษาลงโทษ ทิ้งลงในบึงไฟนรก
พระเจ้าประทานพระเยซูมาเป็นผู้ช่วยให้รอด เป็นทางเดียว ไม่มีทางอื่น
ดังนั้น คนที่ปฏิเสธการช่วยเหลือครั้งนี้ จึงไม่มีทางรอดพ้นการพิพากษาได้เลย

3.# ใน ฮบ. 2:6-13 ชี้ให้เห็นว่า พระบิดาทรงให้พระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าทูตสวรรค์ แต่นั่นก็เพียงชั่วขณะหนึ่ง
ที่พระเยซูต้องมาบังเกิดเป็นมนุษย์ที่ต่ำกว่าทูตสวรรค์ ก็เพื่อจะทำให้มนุษย์กลายเป็นพี่น้องกับพระองค์ และเมื่อพระเยซูถูกยกขึ้นเหนือกว่าทูตสวรรค์ มนุษย์ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ก็จะถูกยกขึ้นเช่นกัน

3.@ พระเยซูเสด็จลงมาต่ำต้อย เพื่อยกชูมนุษย์ที่ต้อยต่ำอย่างเรา ให้เข้าส่วนในศักดิ์ศรีสูงส่งของพระองค์

4.# ใน ฮบ. 2:14-18 ชี้ให้เห็นว่า พระเยซูได้เข้าส่วนในมนุษย์ด้วยการมาบังเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีเนื้อและเลือด
– เพื่อจะได้เหมือนกับมนุษย์ทุกอย่าง
– เพื่อจะสามารถเป็นมหาปุโรหิตสำหรับมนุษย์ได้
– เพื่อจะได้ถูกทดลองได้และทนทุกข์ได้ จึงช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้ เพราะเคยถูกทดลองมาก่อน
– เพื่อที่จะตายได้ เพราะพระเจ้าตายไม่ได้ แต่ค่าจ้างของความบาปคือความตาย (รม.6:23) ดังนั้นพระเยซูต้องอยู่ในสภาพที่ตายได้จึงสามารถรับโทษบาปแทนมนุษย์ได้ นั่นคือ เดินเข้าสู่ความตายแทนมนุษย์
และโดยการตายของพระเยซูนั้น ได้ทำลายฤทธิ์อำนาจของมารซาตานเสีย และทรงปลดปล่อยผู้ที่ตกเป็นทาสของความกลัวตาย ให้กลายเป็นผู้ไม่กลัวตายอีกต่อไป

4.@ ถ้าพระเจ้าจะช่วยเรา พระเยซูจำเป็นต้องมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา ไม่มีหนทางอื่น
เพราะพระเจ้าทรงรักเราอย่างที่สุด พระองค์จึงให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เสด็จมาตายเพื่อช่วยเรา

คำคม

“ พระเยซูลงมาต่ำเพื่อยกเราให้สูงขึ้น
เราจึงสมควรถ่อมใจลง ยกพระองค์ให้สูงสุด ”

ขุมทรัพย์ ฮีบรู 1

ภาพรวม

 • พระธรรมฮีบรูเป็นจดหมายที่เขียนถึงผู้เชื่อชาวฮีบรู(ยิว)ที่กำลังถูกข่มเหงและถูกชักชวนให้ละทิ้งพระเยซูแล้วกลับไปทางเดิมในการยึดถือธรรมบัญญัติ
 • ผู้เขียนพยายามชี้ให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เป็นทางเดียวแห่งความรอดของมนุษย์ทุกคน
 • ในบทนี้ผู้เขียนบอกให้ผู้อ่าน รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นใหญ่กว่าเหล่าทูตสวรรค์ที่พวกเขานับถือนักหนา เสียอีก

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 1:2 สอนว่า บัดนี้พระเจ้าได้สำแดงพระองค์ให้มนุษย์ได้รู้จักและเข้าถึงพระองค์ได้ โดยทางพระเยซูคริสต์

1.@ วันนี้ เรายังคงมองไม่เห็นพระเจ้าด้วยตาของเรา แต่เราสามารถเข้าใจพระลักษณะของพระองค์ และพระประสงค์ของพระองค์ โดยดูจากชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์
ให้เราอ่านพระคัมภีร์ เพื่อที่จะรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น โดยขอความข่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะ พระวิญญาณจะทรงสำแดงพระเยซูให้เราประจักษ์ (ยน. 16:14)

2.# ใน ฮบ. 1:4-14 ชี้ให้เห็นว่า พระเยซู​ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​พวก​ทูต​สวรรค์​มาก​นัก
ตามความเชื่อของยิว นับถือทูตสวรรค์มาก เพราะเป็นตัวแทนของพระเจ้า ใครก็ตามได้พบทูตสวรรค์ถือว่าได้รับสิทธิพิเศษอย่างยิ่ง
ผู้เขียนพระธรรมฮีบรู จึงชี้ให้เห็นว่า พระเยซูทรงยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์มากมายนัก
ดังนั้นการได้เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ จึงเป็นสิทธิพิเศษใหญ่ยิ่ง

2.@ วันนี้ เราได้สิทธิพิเศษใหญ่ยิ่ง ในการเข้าส่วนในพระเยซูได้โดยความเชื่อ สามารถมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ผ่านการอธิษฐานและผ่านการอ่านพระคำของพระองค์
จงใช้สิทธิพิเศษนี้เถิด

3.# ใน ฮบ. 1:14 ทำให้เรารู้ว่า เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ มีทูต​สวรรค์​คอยคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วย

3.@ เรามีทูตสวรรค์ของพระเจ้าคอยปกป้อง ดังนั้นไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวสิ่งใด
และยิ่งกว่านั้นอีก เรามีพระเจ้าผู้ใญ่ยิ่งสูงสุดสถิตอยู่กับเรา เรายังต้องกังวลอะไรอีกเล่า?

คำคม

“ พระคริสต์ผู้สถิตกับเราทรงใหญ่ยิ่งสูงสุด เราจึงสมควรปฏิบัติต่อพระองค์ด้วยความยำเกรงอย่างที่สุด ”