ขุมทรัพย์ ฮีบรู 1

ภาพรวม

  • พระธรรมฮีบรูเป็นจดหมายที่เขียนถึงผู้เชื่อชาวฮีบรู(ยิว)ที่กำลังถูกข่มเหงและถูกชักชวนให้ละทิ้งพระเยซูแล้วกลับไปทางเดิมในการยึดถือธรรมบัญญัติ
  • ผู้เขียนพยายามชี้ให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เป็นทางเดียวแห่งความรอดของมนุษย์ทุกคน
  • ในบทนี้ผู้เขียนบอกให้ผู้อ่าน รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นใหญ่กว่าเหล่าทูตสวรรค์ที่พวกเขานับถือนักหนา เสียอีก

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 1:2 สอนว่า บัดนี้พระเจ้าได้สำแดงพระองค์ให้มนุษย์ได้รู้จักและเข้าถึงพระองค์ได้ โดยทางพระเยซูคริสต์

1.@ วันนี้ เรายังคงมองไม่เห็นพระเจ้าด้วยตาของเรา แต่เราสามารถเข้าใจพระลักษณะของพระองค์ และพระประสงค์ของพระองค์ โดยดูจากชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์
ให้เราอ่านพระคัมภีร์ เพื่อที่จะรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น โดยขอความข่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะ พระวิญญาณจะทรงสำแดงพระเยซูให้เราประจักษ์ (ยน. 16:14)

2.# ใน ฮบ. 1:4-14 ชี้ให้เห็นว่า พระเยซู​ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​พวก​ทูต​สวรรค์​มาก​นัก
ตามความเชื่อของยิว นับถือทูตสวรรค์มาก เพราะเป็นตัวแทนของพระเจ้า ใครก็ตามได้พบทูตสวรรค์ถือว่าได้รับสิทธิพิเศษอย่างยิ่ง
ผู้เขียนพระธรรมฮีบรู จึงชี้ให้เห็นว่า พระเยซูทรงยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์มากมายนัก
ดังนั้นการได้เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ จึงเป็นสิทธิพิเศษใหญ่ยิ่ง

2.@ วันนี้ เราได้สิทธิพิเศษใหญ่ยิ่ง ในการเข้าส่วนในพระเยซูได้โดยความเชื่อ สามารถมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ผ่านการอธิษฐานและผ่านการอ่านพระคำของพระองค์
จงใช้สิทธิพิเศษนี้เถิด

3.# ใน ฮบ. 1:14 ทำให้เรารู้ว่า เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ มีทูต​สวรรค์​คอยคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วย

3.@ เรามีทูตสวรรค์ของพระเจ้าคอยปกป้อง ดังนั้นไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวสิ่งใด
และยิ่งกว่านั้นอีก เรามีพระเจ้าผู้ใญ่ยิ่งสูงสุดสถิตอยู่กับเรา เรายังต้องกังวลอะไรอีกเล่า?

คำคม

“ พระคริสต์ผู้สถิตกับเราทรงใหญ่ยิ่งสูงสุด เราจึงสมควรปฏิบัติต่อพระองค์ด้วยความยำเกรงอย่างที่สุด ”