ขุมทรัพย์ ฮีบรู 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้ ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าพระเยซูจำเป็นต้องเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์จึงจะสามารถช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากการพิพากษาได้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 2:1 ชี้ให้เห็นว่า การ​เอา​ใจ​ใส่​ใน​สิ่ง​ต่างๆ ที่​เรา​ได้​ยิน​ให้​มาก​ขึ้น​อีก จะทำให้เรา​ไม่​หลงห่าง​ไกล​ไป​จาก​ที่ได้ยินนั้น
การเอาใจใส่พระคำของพระเจ้าที่ได้ยินหรือได้อ่าน อยู่เสมอ จะช่วยทำให้เราไม่ถอยห่างไปจากพระคำของพระเจ้า

1.@ วันนี้ เราเอาใจใส่พระคำของพระเจ้ามากเพียงใด?
เราได้นำพระคำของพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้นั้น มาใช้ในชีวิตประจำวันมากเพียงใด?

2.# ใน ฮบ. 2:2-4 ชี้ให้เห็นว่า ถ้าพระบัญญัติที่ให้แก่โมเสส​ซึ่งมาโดย​ทูต​สวรรค์​นั้น​ปรา​กฏ เป็นจริง และ​ คนที่​​ละเมิด​หรือ​ไม่​เชื่อ​ฟัง​ ก็​ได้​รับ​โทษ​ตาม​ที่​ควร​แล้ว ทุกคน
ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด คนที่ละเลยความรอดที่นำมาโดยพระเยซูซึ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์มากมายนัก คนนั้นจะรอดพ้นการลงโทษไปได้อย่างไร?

2.@ มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป
ต้องถูกพิพากษาลงโทษ ทิ้งลงในบึงไฟนรก
พระเจ้าประทานพระเยซูมาเป็นผู้ช่วยให้รอด เป็นทางเดียว ไม่มีทางอื่น
ดังนั้น คนที่ปฏิเสธการช่วยเหลือครั้งนี้ จึงไม่มีทางรอดพ้นการพิพากษาได้เลย

3.# ใน ฮบ. 2:6-13 ชี้ให้เห็นว่า พระบิดาทรงให้พระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าทูตสวรรค์ แต่นั่นก็เพียงชั่วขณะหนึ่ง
ที่พระเยซูต้องมาบังเกิดเป็นมนุษย์ที่ต่ำกว่าทูตสวรรค์ ก็เพื่อจะทำให้มนุษย์กลายเป็นพี่น้องกับพระองค์ และเมื่อพระเยซูถูกยกขึ้นเหนือกว่าทูตสวรรค์ มนุษย์ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ก็จะถูกยกขึ้นเช่นกัน

3.@ พระเยซูเสด็จลงมาต่ำต้อย เพื่อยกชูมนุษย์ที่ต้อยต่ำอย่างเรา ให้เข้าส่วนในศักดิ์ศรีสูงส่งของพระองค์

4.# ใน ฮบ. 2:14-18 ชี้ให้เห็นว่า พระเยซูได้เข้าส่วนในมนุษย์ด้วยการมาบังเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีเนื้อและเลือด
– เพื่อจะได้เหมือนกับมนุษย์ทุกอย่าง
– เพื่อจะสามารถเป็นมหาปุโรหิตสำหรับมนุษย์ได้
– เพื่อจะได้ถูกทดลองได้และทนทุกข์ได้ จึงช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้ เพราะเคยถูกทดลองมาก่อน
– เพื่อที่จะตายได้ เพราะพระเจ้าตายไม่ได้ แต่ค่าจ้างของความบาปคือความตาย (รม.6:23) ดังนั้นพระเยซูต้องอยู่ในสภาพที่ตายได้จึงสามารถรับโทษบาปแทนมนุษย์ได้ นั่นคือ เดินเข้าสู่ความตายแทนมนุษย์
และโดยการตายของพระเยซูนั้น ได้ทำลายฤทธิ์อำนาจของมารซาตานเสีย และทรงปลดปล่อยผู้ที่ตกเป็นทาสของความกลัวตาย ให้กลายเป็นผู้ไม่กลัวตายอีกต่อไป

4.@ ถ้าพระเจ้าจะช่วยเรา พระเยซูจำเป็นต้องมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา ไม่มีหนทางอื่น
เพราะพระเจ้าทรงรักเราอย่างที่สุด พระองค์จึงให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เสด็จมาตายเพื่อช่วยเรา

คำคม

“ พระเยซูลงมาต่ำเพื่อยกเราให้สูงขึ้น
เราจึงสมควรถ่อมใจลง ยกพระองค์ให้สูงสุด ”