ขุมทรัพย์ ฮีบรู 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูชี้ให้เห็นว่า พระเยซูทรงเป็นใหญ่กว่าโมเสสมากมายนัก คนที่เชื่อวางใจในพระเยซูจะได้รับความรอด

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 3:1-6 นั้น อธิบายว่า พระเยซูทรงยิ่งใหญ่กว่าโมเสส
สำหรับคนยิวแล้ว สุดยอดของผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้น คือ โมเสส ผู้สัตย์ซื่อในฐานะผู้รับใช้พระเจ้า
แต่ พระเยซู ทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อในฐานะพระบุตรของพระเจ้า
ดัง​นั้น​พระ​เยซู​จึงทรง​สม​ควร​ได้​รับ​พระ​เกียรติ​มาก​กว่า​โม​เสส
เพราะ​ผู้​สร้าง​บ้าน​ย่อม​มี​เกียรติ​ยิ่ง​กว่า​ตัว​บ้าน

1.@ พระเยซูผู้ประทานพระคุณ ทรงเป็นใหญ่กว่า โมเสสผู้มอบธรรมบัญญัติแก่คนอิสราเอล
ดังนั้น พระคุณ จึงมีอำนาจเหนือ ธรรมบัญญัติ
เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซู จึงรอดพ้นกฏเกณฑ์ของธรรมบัญญัติ

2.# ใน ฮบ. 3:6 ชี้ให้เห็นว่า การ​ยึด​ความ​มั่น​ใจ​และ​ความ​ภูมิ​ใจ​ใน​ความ​หวัง​ ว่าจะได้เข้าส่วนในพระเยซู เอาไว้ จะทำให้เราได้เข้าส่วนในพระสิริของพระองค์

2.@ สิ่งที่เราต้องยึดไว้ให้มั่นอยู่ทุกวันคืน ตลอดชีวิตของเรา คือ ยึดความมั่นใจ และ ยึดความภูมิใจ ในพระเยซูไว้เสมอไป
วันนี้ เรามั่นใจจริงๆ หรือไม่ ว่า โดยพระเยซูคริสต์นั้น เราจะได้เข้าส่วนในพระสิริของพระเจ้า ในสวรรค์?
วันนี้ เราภาคภูมิใจจริงๆ หรือไม่ ว่า โดยพระเยซูคริสต์นั้น เราได้เป็นพระบุตรของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์?

3.# ใน ฮบ. 3:12-14 ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่จะพาให้ใจของเรา หลงไปจากพระเจ้า คือ ความไม่​เชื่อ และ ใจดื้อรั้นอันเนื่องมาจากการล่อลวงของบาป (อยากทำบาปก็เลยดื้อรั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้า)
ดังนั้น เราควร​หนุน​ใจ​กัน​และ​กัน​ทุก​วัน ให้ยึด​มั่น​ใจ​ในความเชื่อไว้​ให้​มั่น​คง​จน​ถึง​ที่​สุด และเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เสมอ

3.@ ความไม่เชื่อพาเราหลงจากพระเจ้าได้ฉันใด
ความเชื่อก็นำเราเข้ามาใกล้พระเจ้าได้ฉันนั้น

เราไม่เชื่อว่าพระเจ้าช่วยเราได้ เราจึงไม่อธิษฐานต่อพระเจ้า
แต่ถ้าเราเชื่อพระเจ้าทรงช่วยเราได้ เราก็จะอธิษฐานต่อพระองค์

4.# ใน ฮบ. 3:17-19 อธิบายว่า เหตุที่คนอิสราเอลผู้ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า ผู้ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้ามากมายตั้งแต่ออกจากอียิปต์และตลอด 40 ปีในถิ่นทุรกันดาร แต่พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาได้ ก็เพราะว่า พวกเขาไม่เชื่อ จึงแสดงออกมาเป็นการไม่เชื่อฟังพระเจ้า

4.@ คนที่เชื่อวางใจในพระเจ้า คนนั้นจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแน่นอน
วันนี้ เราเชื่อฟังพระเจ้า มากเพียงใด?

คำคม

“ ผู้ไม่เชื่อฟังธรรมบัญญัติจะถูกลงโทษ
แต่ผู้เชื่อฟังพระเยซู จะพ้นโทษ แล้วหันมาเชื่อฟังธรรมบัญญัติ”