ขุมทรัพย์ ฮีบรู 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้ผู้เขียนพระธรรมฮีบรู ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าในอดีตประชากรของพระเจ้าจะผิดพลาดไม่เชื่อวางใจในพระเจ้า แต่วันนี้พระเจ้าประทานโอกาสอีกครั้ง ให้ประชากรของพระองค์หันมาไว้วางใจในพระองค์ แล้วเข้าสู่การหยุดพักชั่วนิรันดร์ตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาเอาไว้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 4:1-3 ชี้ให้เห็นว่า ​พระเจ้าทรง​สัญ​ญา​ว่า​จะ​ให้​เรา​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก​ของ​พระ​องค์
แต่ก็มีบางคนไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักเพราะพวกเขาไม่เชื่อ ดังนั้นข่าวแห่งพระสัญญานั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรแก่เขาเลย
แต่​เรา​ทั้ง​หลายจะได้เข้าสู่การหยุดพักนั้น โดยความเชื่อ ดังนั้นเราต้อง​ระมัด​ระวัง ความเชื่อนี้ไว้ ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเรา

1.@ พระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นประโยชน์ต่อเรา ก็ต่อเมื่อเราเชื่อ
วันนี้ เราเชื่อมั่นในสิ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเรา ในพระคัมภีร์จริงๆหรือไม่?

2.# ใน ฮบ. 4:3 อธิบายว่า ​งาน​ของ​พระเจ้านั้น​เสร็จ​สิ้น​ตั้ง​แต่​การ​สร้าง​โลกแล้ว
พระเจ้าผู้ทรงรู้ตอนจบตั้งแต่เริ่มต้น ได้ทรงจัดเตรียมการหยุดพักไว้แล้วตั้งแต่เริ่มสร้างโลก

2.@ พระเจ้าทรงเตรียมหนทางที่ดีเลิศไว้สำหรับเราแล้ว เพียงแต่เราเชื่อวางใจในพระองค์ เราก็กำลังเดินไปในเส้นทางนั้นอยู่

3.# ใน ฮบ. 4:4-11 ชี้ให้เห็นว่า ในสมัยของโมเสสและโยชูวา คนอิสราเอลไม่ได้เข้าสู่การหยุดพัก เพราะเขาไม่เชื่อซึ่งแสดงออกมาเป็นการไม่เชื่อฟัง
ดังนั้น พระเจ้าจึงกำหนดกำหนดอีกวันหนึ่งไว้ คือ “วันนี้” เพื่อให้เราทั้งหลายผู้เป็นประชากรของพระองค์ได้เข้าสู่การหยุดพักโดยการเชื่อวางใจในพระเยซู
ดังนั้น ให้เราทั้งหลายพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะเข้าสู่การหยุดพักน้้น โดยยึดมั่นความเชื่อวางใจในพระเยซูไว้ตลอดชั่วชีวิตของเรา

3.@ ในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า สิ่งที่จำเป็นต้องยึดให้มั่นจนวันตาย คือ ความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ตามข่าวประเสริฐที่ปรากฏในพระคำของพระเจ้า
วันนี้ หากมีสิ่งใดที่กำลังทำลายหรือกัดกิน ความเชื่อนี้ของเรา สิ่งนั้นกำลังเป็นศัตรูตัวร้ายสำหรับการได้เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ของเรา จงอย่ายินดีต้อนรับมันให้อยู่ในความคิดหรือชีวิตของเราอีกต่อไป ไล่มันไปในพระนามพระเยซู

4.# ใน ฮบ. 4:12 กล่าวว่า “เพราะ​ว่า​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​นั้น​มี​ชีวิต​และ​ทรง​พลา​นุ​ภาพ​อยู่​เสมอ และ​คม​ยิ่ง​กว่า​ดาบ​สอง​คม​ใดๆ แทง​ทะลุ​กระ​ทั่ง​แยก​จิต​และ​วิญ​ญาณ ทั้ง​ข้อ​กระ​ดูก​และ​ไข​ใน​กระดูก และ​สา​มารถ​วินิจ​ฉัย​ความ​คิด​และ​ความ​มุ่ง​หมาย​ใน​ใจ​ด้วย”

ถ้อยคำของพระเจ้า จะนำชีวิตมาสู่ผู้เชื่อ
ถ้อยคำของพระเจ้า มีฤทธิ์ที่จะสำเร็จตามถ้อยคำนั้นเสมอ
ถ้อยคำของพระเจ้า นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ส่วนที่ลึกที่สุดในชีวิตของเราได้
ถ้อยคำของพระเจ้า สามารถเปิดเผยความลับในใจของเราที่เราเองก็ยังไม่รู้ ออกมาได้

4.@ วันนี้ เราให้ความสำคัญแก่พระคำของพระเจ้า มากเพียงใด?
ใน 24 ชม. ของวันนี้ เราใช้เวลากับพระคำของพระเจ้า กี่ เปอร์เซนต์?

5.# ใน ฮบ. 4:13 ชี้ให้เห็นว่า เราทุกคนต้องถวายรายงานต่อพระเจ้าตัวต่อตัว และพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง ไม่​มี​สิ่ง​​ใดที่จะ​ถูก​ปิด​ซ่อน​ไว้​จาก​พระ​องค์ได้ เราไม่อาจหลบ ไม่อาจบิดเบือน ไม่อาจโกหก ต่อพระเจ้าได้เลย แม้แต่นิดเดียว

5.@ หากเพียงแต่เราจะตระหนักจริงๆว่า สักวันหนึ่งเราต้องรายงานในทุกสิ่งที่เราทำ ต่อพระเจ้าผู้ทรงทราบทุกิ่งแม้แต่ความคิดในใจของเรา
เราคงใช้ทุกวินาทีในโลกนี้ อย่างมีคุณค่าและมีความหมายในฝ่ายวิญญาณมากยิ่งขึ้นกว่านี้ มากมายนัก

6.# ใน ฮบ. 4:14-16 อธิบายว่า เนื่องจากมหาปุโรหิตของเรา คือ พระเยซู ผู้ทรง​เคย​ถูก​ทด​ลอง​ใจ​เหมือน​เรา​ทุก​อย่าง พระองค์ทรง​สา​มารถ​จะ​เห็น​ใจ​ใน​ความ​อ่อน​แอ​ของ​เรา
ด้วยเหตุนี้​ให้​เรากล้าที่จะ​เข้า​มา​ถึง​เฝ้าพระเจ้าเสมอ โดยทางพระเยซูคริสต์ แล้ว​จะ​ได้​รับ​พระ​เมต​ตา และ​จะ​พบ​พระ​คุณ​ของพระเจ้า ที่​ช่วย​เรา​ใน​ยาม​ต้อง​การทุกครั้งไป

6.@ ไม่ว่าเราจะผิดพลาดพลั้งบาป หรือกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายมากสักเพียงใด
วันนี้ โดยพระเยซูคริสต์ให้เรามีใจกล้าที่จะเข้ามา เข้าเฝ้าพระเจ้า พระองค์พร้อมที่จะให้อภัยแก่เรา พร้อมที่จะเมตตาเรา และพร้อมที่จะประทานพระคุณแห่งการช่วยเหลือเรา ทั้งที่เราไม่สมควรจะได้รับก็ตาม

คำคม

“ การได้หยุดพักหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ ความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าในวันนี้ ”