ขุมทรัพย์ ฮีบรู 5

ภาพรวม

  • ในบทนี้ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูชี้ให้เห็นว่า พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์ ซึ่งยิ่งใหญ่กว่ามหาปุโรหิตทุกคน

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 5:1-10 อธิบายว่า พระเยซูเป็นมหาปุโรหิตจากสวรรค์ ซึ่งยิ่งใหญ่กว่ามหา​ปุโร​หิต​ทุก​คน​
มหาปุโรหิต พระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้ง
พระเยซู พระเจ้าก็เป็นผู้แต่งตั้ง

มหาปุโรหิต เป็นมนุษย์ จึงเข้าใจความอ่อนแอของมนุษย์ และสามารถปฏิบัติต่อมนุษย์ผู้ทำบาปอย่างนุ่มนวล
พระเยซู ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ จึงเข้าใจและปฏิบัติต่อมษย์ผู้เป็นคนบาปอย่างอ่อนโยน

มหาปุโรหิต ทำ​หน้า​ที่​ นำ​ของ​ถวาย​และ​เครื่อง​บู​ชา​มา​ถวาย​เพื่อ​ลบ​ล้าง​บาป แทนมนุษย์
พระเยซู ทำหน้าที่ นำชีวิตของพระองค์เอง มาถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป แทนมนุษย์

มหาปุโรหิต เป็นปุโรหิตแค่ชั่วคราวขณะที่มีชีวิตอยู่
พระเยซู เป็นปุโรหิตชั่วนิรันดร์

1.@ โดยพระคุณของพระเจ้า ทรงประทานพระเยซูแก่เรา ให้ทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์
พระเยซูทรงรักเรา ปฏิบัติต่อเราอย่างอ่อนโยนและเข้าใจ พร้อมที่จะให้อภัยแก่เราเสมอ
ให้เรามีใจกล้าที่จะเข้ามาหาพระองค์อยู่เสมอ พระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยเราตลอดเวลา

2.# ใน ฮบ. 5:11-14 ชี้ให้เห็นว่า ผู้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนั้น จะสามารถแยกแยะดีชั่วได้
แต่เด็กฝ่ายวิญญาณจะแยกแยะไม่ได้
ต้องคอยสอนผู้เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณอยู่เรื่อยว่า เมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ ดังนั้นเราไม่ควรทำชั่ว เราควรทำดีมากๆ
แต่สำหรับผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนั้น ไม่ต้องสอนแล้ว พวกเขาจะทำสิ่งที่ดีที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่เสมอ

2.@ วันนี้ เรายังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณ หรือโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแล้ว?
วันนี้ เรารู้และมั่นใจหรือยังว่า เราเป็นคนชอบธรรมแล้วในพระคริสต์?
วันนี้ โดยความมั่นใจนั้น ผลักดันให้เราดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมแล้วหรือยัง?

คำคม

“ พระเยซู ทรงถวายเครื่องบูชาลบบาปแทนเราแล้ว เราจึงพ้นบาปแล้วชั่วนิรันดร์ ”