ขุมทรัพย์ ฮีบรู 6

ภาพรวม

  • ในบทนี้ชี้ให้เห็นว่า การละทิ้งพระเจ้าเป็นการลบหลู่พระองค์ และสำหรับคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ พวกเขาจะได้รับตามพระสัญญาอย่างแน่นอน

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 6:1-2 ชี้ให้เห็นว่า ​หลัก​คำ​สอน​เบื้อง​ต้น​ซึ่งเป็นการวางรากฐานของชีวิตคริสเตียนสำหรับผู้เชื่อใหม่ ได้แก่ ​เรื่อง​การ​กลับ​ใจ​จาก​การ​ประ​พฤติ​ที่​นำ​ไป​สู่​ความ​ตาย และ​เรื่อง​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เจ้า และ​คำสอน​เรื่อง​พิธีกรรมต่างๆ การ​วาง​มือ การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย และ​การ​ลง​โทษ​ชั่ว​นิรันดร์

1.@ สิ่งที่ผู้เชื่อใหม่ควรรู้คือ การกลับใจแท้คืออะไร? , ความเชื่อแท้คืออะไร? , สิ่งที่คริสเตียนควรทำมีอะไรบ้าง? , อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อจากโลกนี้ไป?

2.# ใน ฮบ. 6:3 กล่าวว่า “ถ้า​พระ​เจ้า​ทรง​อนุ​ญาต เรา​ก็​จะ​ได้​เดิน​หน้า​ต่อ​ไป”
ชี้ให้เห็นว่า บางครั้งแม้อยากจะก้าวหน้าขึ้น อยากสอนเรื่องที่ลึกซึ้ง แต่ก็ไม่อาจสอนได้ ถ้าผู้เรียนยังไม่พร้อมที่จะรับ

2.@ ก่อนที่เราจะก้าวไปสู่บทเรียนที่ลึกซึ้งขึ้น เราควรลงมือทำบทเรียนก่อนหน้านี้ที่เรียนมาก่อน โดยการทำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวัน

3.# ใน ฮบ. 6:4-6 อธิบายว่า คนที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้ว รู้แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้
แต่​ยัง​หลง​ไป ละทิ้งพระเจ้าไปเสีย​ พวก​เขา​ได้​ประ​จาน​พระ​องค์​ให้​อับ​อาย​ต่อ​สา​ธารณ​ชน
เหมือนกับบอกให้คนทั้งหลายว่า พระเจ้าที่เขารู้จักนั้นไม่ดี เชื่อถือไม่ได้

3.@ การมีประสบการณ์กับพระเจ้า ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า เราจะไม่มีวันทอดทิ้งพระองค์
การดำเนินชีวิตในแต่ละวันตามพระคำของพระเจ้า นั่นต่างหากที่จะช่วยให้เรารักษาความเชื่อจนถึงที่สุด

การละทิ้งความเชื่อ เป็นการลบหลู่พระเจ้า
อย่าให้เรากระทำเช่นนั้นต่อพระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด จนยอมตายเพื่อเราได้

4.# ใน ฮบ. 6:7=8 อธิบายว่า น้ำฝนนั้นรดพื้นดินทั้งหลาย
​พื้น​ดิน​ที่​​เกิด​พืช​ผัก ​เป็น​ประ​โยชน์​แก่​คน​ที่​เพาะ​ปลูก เป็นแผ่นดินที่​ได้​รับ​พระ​พร​จาก​พระ​เจ้า
แต่​ถ้า​พื้น​ดิน​นั้น ​ผลิต​ต้น​หนาม​ มัน​ก็​ไร้​ค่า​ ​แล้ว​ใน​ที่​สุด​ก็​จะ​ถูก​เผา​ไฟ เป็นแผ่นดินที่ถูก​แช่ง​สาป

เหมือนกับคนที่ได้รับพระพรจากพระเจ้า แล้วถวายเกียรติแด่พระเจ้า เป็นผู้ได้รับพร
คนที่ได้รับพระพรจากพระเจ้า แต่กลับลบหลู่พระองค์ เป็นผู้รับคำแช่งสาป

4.@ พระเจ้าอวยพระพรแก่เรามากมาย จนทุกวันนี้
เราใช้สิ่งเหล่านั้นถวายเกียรติแด่พระองค์ หรือ เรากำลังใช้สิ่งเหล่านั้นนำเราไปให้ไกลจากพระองค์?

5.# ใน ฮบ. 6:10 ตอกย้ำว่า ​พระ​เจ้า​ไม่​ทรง​อธรรม​ที่​จะ​ทรง​ลืม​การ​งาน​ของเราและ​ความ​รัก​ที่​เรา​แสดง​ต่อ​พระ​องค์

5.@ พระเจ้าทรงชอบธรรม และเที่ยงธรรม พระเจ้าไม่ลืมสิ่งที่เราทำแด่พระองค์ ด้วยความรักที่มีต่อพระองค์
พระเจ้าจะทรงตอบแทนทุกการกระทำเหล่านั้นของเราอย่างแน่นอน

6.# ใน ฮบ. 6:13-20 อธิบายว่า พระเจ้าทรงสาบานว่า จะอวยพระพรแก่อับราฮัม และเชื้อสายของเขา คือผู้มีความเชื่อวางใจในพระเจ้าแบบเดียวกับเขา
ตามปกติการสาบานต้องอ้างสิ่งที่ใหญ่กว่าตน แต่เนื่องจากไม่มีใครใหญ่กว่าพระเจ้า พระองค์จึง​ปฏิ​ญาณเอง( ปฐก. 22:16-18)
ดังนั้นคำสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงอย่างแน่นอน เพราะพระเจ้าทรงไม่ตรัสมุสา

6.@ เมื่อพระเจ้าทรงสัญญา จะเป็นจริงอย่างแน่นอน
พระองค์ทรงสัญญาว่า ผู้ที่วางใจในพระเยซู จะรอดพ้นการพิพากษาและจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

คำคม

“ สิ่งที่เราทำแด่พระเจ้าด้วยความรัก มีค่าอย่างยิ่งในสายพระเนตรของพระองค์ ”