ขุมทรัพย์ ฮีบรู 7

ภาพรวม

  • ในบทนี้อธิบายว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตนิรันดร์ตามแบบอย่างของเมลคีเซเดค ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นใหญ่กว่ามหาปุโรหิตทุกคน

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 7:1-28 อธิบายว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมล​คี​เซ​เดค กษัตริย์​เมือง​ซาเลม(เมืองแห่งสันติสุข) ผู้เป็นปุโร​หิต​ของ​พระ​เจ้า​ ที่​อวย​พร​อับ​รา​ฮัม และอับราฮัมก็ถวายสิบลดให้แก่ท่าน
แสดงว่า เมลคเซเดคนี้ เป็นใหญ่กว่าอับราฮัม
อับราฮัมเป็นบรรพบุรุษของเลวี ซึ่งปุโรหิตทุกคนมาจากเผ่าเลวี
จึงกล่าวได้ว่า เมลคีเซเดค เป็นใหญ่กว่าปุโรหิตทุกคนด้วย

และพระเจ้าทรงปฏิญาณไว้แล้ว ใน สดด. 110:4 ว่า พระเยซูผู้เป็นพระเมสสิยาห์ จะ​เป็น​ปุโร​หิต​เป็น​นิตย์ ตาม​อย่าง​เมล​คี​เซ​เดค
ดังนั้นพระเยซูจึงทรงเป็นใหญ่กว่ามหาปุโรหิตทุกคน

ปุโรหิตทุกคนมีช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงระยะหนึ่งแล้วก็ต้องตายไป(ข้อ23)
แต่พระเยซูทรงดำรงตำแหน่งปุโรหิตตลอดกาล เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่นิรันดร์(ข้อ24)
ดังนั้นพระเยซู ​ทรง​สา​มารถ​ช่วย​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เข้า​มา​ใกล้​พระ​เจ้า​โดย​ทาง​พระ​องค์​นั้น​อย่าง​เต็ม​ที่ และตลอดไป(ข้อ25)

จึงสรุปได้ว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตที่เหมาะสำหรับเราทุกคน เพราะพระองค์บริ​สุทธิ์ ปราศ​จาก​อุบาย ไร้​มล​ทิน แตกต่างจาก​คน​บาป​ทั้งหลาย และ​ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุด(ข้อ 26)
พระองค์จึงทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอ สำหรับการไถ่บาปชั่วนิรันดร์

1.@ พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์สำหรับเราทั้งหลาย โดยการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนของพระเยซูเพียงครั้งเดียว ก็เพียงพอสำหรับการไถ่บาปของเราชั่วนิรันดร์
ดังนั้น วันนี้เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซู จึงได้รับการไถ่โทษพ้นบาปแล้วชั่วนิรันดร์
เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้แล้ว เรามีสิทธิทูลขอต่อพระเจ้าได้แล้วและพระองค์จะทรงสดับฟังเราอย่างแน่นอน
และเรามีชื่อจดไว้ในสวรรค์แล้ว
ขอบคุณพระเจ้า!!!

คำคม

“ พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์ เราจึงได้รับการยกโทษบาปแล้วชั่วนิรันดร์ ”