ขุมทรัพย์ ฮีบรู 8

ภาพรวม

  • ในบทนี้อธิบายว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งประเสริฐกว่ามหาปุโรหิตทั้งหลายแห่งพันธสัญญาเดิม

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 8:1-13 อธิบายว่า หน้าที่ของมหา​ปุโร​หิต คือ ​นำ​ของ​ถวาย​และ​เครื่อง​บูชา​มา​ถวายแด่พระเจ้า (ข้อ3)ในพลับพลาหรือพระวิหาร ในโลก ซึ่งเป็นเพียงแบบจำลองและเงาของพลับพลาในสวรรค์(ข้อ5)

แต่พระเยซู ทรง​ได้​รับ​พันธ​กิจ​ที่​สูงส่ง​กว่า​ของ​พวก​เขา(ข้อ6) เพราะพระเยซู นำของมาถวายแด่พระเจ้า ไม่ใช่ในพลับพลาบนโลกนี้ แต่ใน​สถาน​ศักดิ์​สิทธิ์​และ​ใน​พลับ​พลา​แท้​ ในสวรรค์(ข้อ2)
เช่น​เดียว​กับ​ที่​พระ​องค์​ทรง​เป็น​คน​กลาง​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา​อัน​ประ​เสริฐ​กว่า ซึ่ง​ตั้ง​อยู่​บน​พระ​สัญ​ญา​ที่​ประ​เสริฐ​กว่า

ยิ่งกว่านั้น มหาปุโรหิตทั้งหลายเป็นคนกลางของพันธสัญญาเดิม
แต่พระเยซู ​ทรง​เป็น​คน​กลาง​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา​ใหม่ อัน​ประ​เสริฐ​กว่าพันธสัญญาเดิม(ข้อ6)
ดังที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ก่อนแล้ว ใน ยรม. 31:31-34
เมื่อพันธสัญญาใหม่มา พันธสัญญาเดิมจึงล้าสมัย(ตกรุ่น)ไปแล้ว (ข้อ13)

จึงสรุปได้ว่า พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ อันประเสริฐกว่า

1.@ เราผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์ พ้นจากกฏกติกาเดิมแล้ว เข้าสู่กติกาใหม่ คือ รอดโดยความเชื่อ ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ
ซึ่งการดำเนินตามกติกาใหม่นี้ จำเป็นต้องมีความเชื่อวางใจในพระเยซู และ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
เราจึงควรระมัดระวังที่จะคงรักษาทั้งสองสิ่งนี้เอาไว้ให้มั่นตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเรา

คำคม

“ เราได้รับพันธสัญญาใหม่ เมื่อเราเข้าส่วนในพระคริสต์
ดังนั้นเราก็ควรดำเนินชีวิต แบบมีพระคริสต์อยู่ในเรา”