ขุมทรัพย์ ฮีบรู 10

ภาพรวม

  • ในบทนี้อธิบายว่า พระเยซูทรงนำเครื่องบูชาแท้ถวายแด่พระเจ้าแล้ว เพื่อเราจะได้รับการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นความเชื่อวางใจในพระเยซูไว้ตลอดวันคืนของชีวิต เพื่อเราจะได้รับตามพระสัญญานั้น

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 10:1-18 อธิบายว่า เนื่องจากธรรมบัญญัตินั้นเป็นเพียงเงา ไม่ใช่ของจริง การชำระบาปตามธรมบัญญัตินั้นจึงต้องทำทุกปี เพราะไม่ยังไม่ได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์(ข้อ1-2)
แต่เมื่อของจริงมา ระบบเดิมจึงถูกยกเลิก เปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่(ข้อ 9)
ระบบใหม่นั้น พระเยซูคริสต์ผู้เป็นมหาปุโรหิตนิรันดร์ ได้นำเครื่องบูชาแท้คือชีวิตของพระองค์เอง ถวายเครื่องบูชานั้นเพียงครั้งเดียว ก็ครบถ้วนสมบูรณ์ คนที่เชื่อวางใจในพระองค์จึงรับการชำระบาปแล้วอย่างสมบูรณ์ตลอดไป(ข้อ 14)
การถวายเครื่องบูชาแบบเดิม จึงไม่จำเป็นอีกต่อไป(ข้อ 18)

1.@ เมื่อพระเยซูชำระบาปเราแล้ว และเรารับเอาการชำระบาปนั้นโดยการเชื่อวางใจในพระองค์
บาปของเราจึงไม่มีอีกต่อไป ไม่รู้สีกว่ามีบาปอีกต่อไป(ข้อ 2)
วันนี้ ถ้าเราเชื่อจริงๆว่า บาปของเราได้รับการอภัยแล้ว ความรู้สึกฟ้องผิดเนื่องจากบาปจะไม่มีอีกต่อไป ขณะเดียวกันความรู้สึกว่าอยากอยู่ในบาปต่อไป ก็จะไม่มีอีกต่อไปเช่นกัน

2.# ใน ฮบ. 10:19-23 อธิบายว่า ​เรา​ควรมี​ใจ​กล้า​ที่​จะ​เข้า​เฝ้าพระเจ้า ตามทางใหม่ คือ ​โดยทาง​พระ​เยซู
เพราะพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตของเรา แม้ว่าเรายังผิดพลาดพลั้งบาป แต่โดยมหาปุโรหิตของเรา บาปของเราได้รับการอภัยแล้ว
ดังนั้นเราควรเข้าเฝ้าพระเจ้า ด้วยจริงใจ ไว้ใจในพระโลหิตของพระคริสต์(ข้อ 22) มั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงโปรดฟังเรา

2.@ วันนี้โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เราได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแล้ว เราเข้าเฝ้าพระเจ้าได้แล้ว และเมื่อเราร้องทูลเรารู้แน่ว่าพระองค์จะทรงโปรดฟังเราเสมอ

3.# ใน ฮบ. 10:24-25 เตือนว่า ในเมื่อ​รู้​อยู่​ว่า​วัน​ที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานั้นใกล้​เข้า​มา​แล้ว ดังนั้น​​เรา​ควรคอย​ปลุก​ใจ​กัน​และ​กัน​ให้​มี​ความ​รัก​และ​ทำ​ความ​ดีอยู่เสมอ และ ไม่​ขาด​การ​ประ​ชุมนมัสการจน​เป็น​นิสัย และควรหนุน​ใจ​กัน​ให้​มาก​ยิ่ง​ขึ้น

3.@ เรารู้ว่าพระเยซูใกล้เสด็จกลับมาแล้ว เราได้ทำตัวสมกับที่พระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วหรือยัง?

4.# ใน ฮบ. 10:26-39 หนุนใจว่า เพียง​ไม่​นาน พระเยซูก็​จะ​เสด็จ​มา​ อย่า​ให้เราละ​ทิ้ง​ความ​ไว้​วางใจ​ของ​เรา ซึ่ง​จะ​นำ​มา​ซึ่ง​บำ​เหน็จ​ยิ่ง​ใหญ่มาสู่เรา (ข้อ 35)
ดังนั้นเรา​จำเป็น​ต้อง​มี​ความ​ทร​หด​อด​ทน เพื่อ​เรา​จะ​สา​มารถ​ทำ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​ได้ แล้ว​ในที่สุดเรา​ก็​จะ​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​พระเจ้าทรง​สัญ​ญา​ไว้​ (ข้อ 36)
เราจึงต้อง​ดำ​รง​ชีวิต​อยู่​ด้วย​ความ​เชื่อ อย่างไม่หันกลับ (ข้อ 38)

เพราะพระเจ้าตรัสว่า ถ้าใคร​หัน​กลับจากความเชื่อ พระเจ้า​จะ​ไม่​มี​ความ​พอ​ใจ​ใน​คน​นั้น​เลย (ข้อ 38)
เขาจะพบกลับความพินาศ(ข้อ 39) และจะ​มี​ความ​หวาดกลัว​ใน​การ​รอ​คอย​การ​พิพาก​ษา​และ​ไฟ​อัน​ร้ายแรง ซึ่ง​จะ​เผา​ผลาญ​คนเหล่านั้นที่ถูกพิพากษา (ข้อ 27)

เพราะว่าคนที่หันกลับ เป็น​คน​ที่​เหยียบ​ย่ำ​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า และ​ดู​หมิ่น​พระ​วิญ​ญาณ​แห่ง​พระ​คุณ (ข้อ 29)
พวกเขาเลิกเชื่อ ว่าเขาได้รับความชอบธรรมโดยทางพระเยซูคริสต์ จึงหันหลังกลับไปดำเนินชีวิตในบาปต่อไป (ข้อ 26)

องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​ทรง​พิ​พาก​ษาเรื่องนี้เอง (ข้อ 30)
การ​ตก​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​นั้น​เป็น​สิ่ง​ที่​น่า​หวาด​กลัวจริงๆ (ข้อ 31)

4.@ เราสมควรระมัดระวังตัวและทำทุกวิถีทางที่จะไม่เดินออกจากทางแห่งความเชื่อในพระเยซูคริสต์
เพราะนั่นเป็นทางที่จะนำเรารอดพ้นการพิพากษาและได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้า

คำคม

“ การ​ตก​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า​ ผู้ทรงพระพิโรธนั้น​ เป็น​สิ่ง​ที่​น่า​หวาด​กลัวจริงๆ ”