ขุมทรัพย์ ฮีบรู 12

ภาพรวม

  • ในบทนี้พูดถึงการตีสอนของพระเจ้าว่าเป็นความหวังดีจากพระเจ้าเพื่อแก้ไขสิ่งบกพร่องในชีวิตของเรา และเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ทำให้เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เสมอ โดยทางพระเยซูคริสต์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 12:1-2 หนุนใจว่า เมื่อ​เรา​มี​พยาน​มาก​มายในพระคัมภีร์ ที่ยืนยันว่า ถ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า จะได้รับการรับรองจากพระเจ้า
ดังนั้น ​ขอ​ให้​เรา​ละ​ทิ้ง​สิ่งที่​ถ่วง​เราอยู่ ทั้งความกังวลหรือความโลภ รวมถึงทิ้ง​บาป​ที่​ทำอยู่เป็นประจำ
แล้วเดินหน้าต่อไปในทางของพระเจ้า ด้วย​ความ​ทร​หด​อด​ทน

โดยจดจ่อ​ที่​พระ​เยซู​ ระลึกถึงแบบอย่างแห่งความเชื่อที่พระองค์ได้วางไว้
แล้วพระองค์จะทำ​ให้​ความ​เชื่อของเรา​นั้น​สม​บูรณ์

พระเยซู​ทรง​สู้​ทน​ต่อ​กาง​เขน ทนต่อความอับอาย
จึงทำให้พระองค์ได้รับ​การยกขึ้นอย่างสูงและ ได้รับความ​ยินดีอย่างยิ่ง​ที่ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นบาปได้

1.@ พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างแก่เรา ในการอดทน เพื่อสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น แล้วก็ได้รับผลแห่งการอดทนนั้น
เราควรอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยความเชื่อว่า ในที่สุดจะเกิดผลดี ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นผลดี หรือคิดไม่ออกว่าจะเป็นผลดีได้อย่างไร

2.# ใน ฮบ. 12:3-4 สอนว่า เมื่อเรา​คิด​ถึง​การอดทนของพระเคริสต์ ก็จะช่วยทำให้เรา​ไม่​อ่อน​ล้า​และ​ไม่​ท้อ​ใจ ในเวลาที่เราต้องต่อสู้กับการล่อลวงให้ทำบาป หรือเวลาที่เราต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากเพราะเหตุการทำสิ่งที่ดี

2.@ วิธีเอาชนะการทดลอง ก็ ระลึกถึงพระเยซูว่า พระองค์ก็เผชิญการทดลองเช่นกัน แต่เมื่อพระองค์ยึดมั่นในการเชื่อฟังพระบิดา ในที่สุดก็เกิดผลดีมากมาย
ดังนั้น เราควรอดทนต่อไป สิ่งดีกำลังจะตามมาแล้ว

3.# ใน ฮบ. 12:5-12 สอนว่า ​การตี​สอน​ของ​พระเจ้านั้น เป็นสิ่งดี และเป็นการหวังดี เพราะพระองค์รักเรา พระองค์อยากจะพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ชีวิตของเรา
การตีสอนนั้นเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาชีวิตของเรา
ดังนั้น เมื่อถูกพระเจ้าตีสอน เราไม่ควรท้อใจ แต่ควรสู้ทนเอา และกลับใจเสียใหม่

การ​ตี​สอน​นั้น ดูเหมือนไม่​น่า​ยินดี​เลย แต่​ต่อมา​จะก่อ​ให้​เกิด​ผล​ คือ​ สันติ​สุข​และ​ความ​ชอบ​ธรรม แก่​คน​ที่​ถูก​ฝึก​ฝน​โดย​การ​ตี​สอน​นั้น

ด้วยเหตุนี้เราจึงควรหนุนใจให้คนที่ถูกตีสอนนั้นมีกำลังขึ้นในพระเจ้า

3.@ การตีสอนเป็นการสำแดงความรักของพระเจ้า ต่อเราผู้เป็นบุตรของพระองค์
สำหรับบางคน แค่เตือนก็เปลี่ยนแปลง พัฒนาได้แล้ว
แต่สำหรับบางคน ต้องใช้การตีสอนเท่านั้น เขาจึงจะพัฒนาได้
วันนี้ เราเป็นคนประเภทใด?

4.# ใน ฮบ. 12:14-16 สอนให้เรา​มุ่ง​มั่น​ที่​จะ​ได้​อยู่​อย่าง​สงบ​สุข​กับ​ทุก​คน​ และ​มุ่งมั่นที่​จะ​ดำเนินชีวิตในทางบริสุทธิ์ (ข้อ 14)

กล่าวคือ ดำเนินชีวิตให้เป็นพรแก่ผู้อื่น และให้เป็นพรแก่ตัวเอง

ซึ่งทำได้โดย อย่าปล่อย​ให้​มี​ราก​ขม​ขื่นกับใครบางคนงอก​ขึ้น​มาในใจ
และพึ่ง​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า อยู่เสมอ แม้พลาดพลั้งไป ก็กลับมาหาพระเจ้ารับการอภัยในทันที (ข้อ 15)

และเป็นพรแก่ผู้อื่น ด้วยการไม่ประ​พฤติ​ผิด​ทาง​เพศ
เป็นพรแก่ตนเอง ด้วยการนับถือยกย่องให้เกียรติ​พระ​เจ้า (ข้อ 16)

4.@ พระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตของเราพัฒนาขึ้นในทางชอบธรรมอยู่เสมอ
เราสมควรพัฒนาชีวอตของเรา ให้เป็นพรแก่ทั้งผู้อื่น และแก่ตนเองอยู่เสมอ
วันนี้ ชีวิตของเราเป็นพรแล้วหรือยัง?

5.# ใน ฮบ. 12:18-29 อธิบายว่า การเข้าเฝ้าพระเจ้าของเรา โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์นั้น
ไม่ใช่สิ่งน่าสะพรึงกลัว เหมือนการเข้าเฝ้าโดยอาศัยธรรมบัญญัติ

แต่โดยทางพระเยซูคริสต์นั้น เราสามารถอยู่ต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้าได้ ในฐานะเป็นผู้ชอบธรรมโดยสมบูรณ์แล้ว

ดังนั้น เราควร​มี​ใจ​ขอบ​พระ​คุณ เราควรนมัส​การ​พระเจ้าอย่างจริงใจ ด้วย​ความ​เคารพ​และ​ด้วย​ความ​ยำ​เกรงอย่างที่สุด

5.@ วันนี้ โดยพระเยซูคริสต์ เราได้สิทธิพิเศษสามารถเข้าเผ้าพระเจ้าได้ทุกเวลา
จงใช้สิทธิพิเศษนั้นให้เต็มที่เถิด

คำคม

“ การตีสอน เป็นความรักของพระเจ้า ไม่ใช่ความเกลียดชัง ”