ขุมทรัพย์ ฮีบรู 13

ภาพรวม

  • ในบทนี้บอกถึงวิธีการดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า และพระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยลูกของพระองค์ให้สามารถทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ.13:1-19 สอนวิธีการดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ไว้ดังนี้
– จงรักกันฉันพี่น้อง
– จงต้อนรับแขกที่มาเยือน
– จงระลึกถึงคนที่ถูกขังหรือถูกทำการทารุณเพราะความเชื่อในพระเจ้า
– จงมีชีวิตสมรสที่บริสุทธิ์ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
– จงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน
– จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
– จงเลียนแบบผู้นำที่มีความเชื่อ
– อย่าหลงไปตามคำสอนแปลกๆ
– จงมีใจเข้มแข็งขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้า
– อย่าละเลยที่จะกระทำความดี
– จงแบ่งปันข้าวของแก่กันและกัน
– จงนอบน้อมเชื่อฟังผู้นำ
– จงอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้า

1@ ในเมื่อเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
ดังนั้นเราควรดำเนินชีวิตให้สมกับคนที่ได้รับการชำระแล้ว คือดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
วันนี้ พระเจ้าทรงพอพระทัยในวิถีการดำเนินชีวิตของเราหรือเปล่า?

2# ใน ฮบ.13:21 ชี้ให้เห็นว่า พระเจ้าทรงพร้อมที่จะช่วยเรา ให้ใช้สิ่งดีที่เรามา นำมาทำให้ชีวิตของเรา ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและเกิดผลเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์

2@ เพียงแค่เราปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆ พระเจ้าจะทรงช่วยเราให้ทำสำเร็จได้อย่างแน่นอน
หากเราปรารถนาจริงๆ วันนี้ เชิญทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์เถิด

คำคม

“ พระเจ้าจะไม่มีวันละทิ้งหรือทอดทิ้งเราเลย ”