ขุมทรัพย์ ยากอบ 5

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนคนมั่งมีให้เข้าใจความไม่ยั่งยืนของทรัพย์สินเงินทอง และสอนให้เราเผชิญทุกสถานการณ์ในชีวิตด้วยการอธิษฐานด้วยความเชื่อ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ยก. 5:1-6 เตือน​คน​มั่งมี ทรัพย์สินเงินทองของพวกเขาไม่ได้ยั่งยืนถาวร หากพวกเขาทุ่มเทหาเงินทองโดยการอธรรม การทุ่มเทนั้น จะเป็นกับดักที่จะดักกับเขาเข้าสู่การลงโทษจากพระเจ้า

1.@ การมีเงินทองไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่การแสวงหาเงินทอง จนยอมไม่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า เป็นกับดักที่จะนำอันตรายมาสู่ชีวิต

2.# ใน ยก. 5:7-11 สอนว่า ให้เรารอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ อย่างอดทน เหมือนชาว​นา​ที่​รอ​คอย​การเกี่ยวเก็บพืช​ผล​อัน​ล้ำ​ค่า​ พวกเขาอด​ทน​รอ​คอย​ฝนที่จะตกลงมา

และเหมือนโยบที่ทรหดอดทน แล้วในที่สุดก็ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า

2.@ วันนี้ ไม่ว่าเรากำลังประสบความทุกข์ยากลำบากมากเพียงใด
เราก็ควรอดทนเข้าไว้ โดยตระหนักว่าอีกไม่นานเราก็จะได้พบกับพระเจ้าในสวรรค์ และมีความสุขชั่วนิรันดร์แล้ว

3.# ใน ยก. 5:12 สอนย้ำคำสอนของพระเยซูว่า อย่า​สา​บาน ถ้า​ใช่​ก็​จง​บอก​ว่า​ใช่ ถ้า​ไม่​ใช่​ก็​จง​บอก​ว่า​ไม่​ใช่

3.@ เราไม่ควรสาบานเพราะเราไม่สามารถทำให้สิ่งที่เราสาบานเกิดขึ้นได้ อนาคตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรา แต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าทั้งหมด

4.# ใน ยก. 5:13-18 สอนให้เราเผชิญทุกสถานการณ์ด้วยการพึ่งพาพระเจ้า​ ซึ่งทำได้โดยการสรรเสริญพระเจ้า และ การอธิษฐาน

แต่การอธิษฐานนั้น ต้องอธิษฐานด้วยความเชื่ออย่างไม่สงสัย
เหมือนเอลียาห์ ซึ่งก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเรา แต่เมื่ออธิษฐานด้วยความเชื่อ ฝนก็ตกและไม่ตก ตามที่ท่านอธิษฐานนั้น

4.@ วันนี้ เราเผชิญกับสถานการณ์ในชีวิต ด้วยคำอธิษฐาน กี่เปอร์เซนต์?

5.# ใน ยก. 5:19-20 สอนว่า ถ้า​ใคร​ช่วยคนบาปที่​ถูก​หลอก​ให้​หลง​ผิด​ไป​จาก​ความ​จริง​และ​มี​คน​นำ​เขา​กลับ​มา ผู้นั้นได้​ช่วย​วิญ​ญาณ​จิต​ของ​คน​บาป​นั้น​ให้​รอด​จาก​ความ​ตาย และ​ทำ​ให้​บาป​มาก​มาย​ได้​รับ​การ​อภัย

5.@ ช่วยคนพ้นบาปคนเดียว ก็ลดบาปในโลกนี้ไปมากมาย

สัปดาห์นี้เราได้ช่วยให้กลับใจใหม่บ้างแล้วหรือยัง?

คำคม

“ คำอธิษฐานด้วยความเชื่อ จะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เกิดขึ้น ”

ขุมทรัพย์ ยากอบ 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนว่า เราควรยำเกรงพระเจ้า โดยการแสวงหาพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ ไม่ใช่แสวงหาสิ่งของในโลกนี้แทนพระเจ้า เพราะว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ยก. 4:1-5 สอนว่า ​การ​เป็น​มิตร​กับ​โลก​นั้น​คือ​การ​เป็น​ศัตรูกับ​พระ​เจ้า​
นั่นคือถ้าเรามีแนวคิด มีค่านิยม มีจุดมุ่งหมายชีวิต แบบคนทั้งหลายในโลกนี้ เราก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตแบบมีแนวคิด มีค่านิยม มีจุดมุ่งหมายชีวิต ในทางที่พระเจ้าพอพระทัยได้

1.@ การดำเนินชีวิตตามอย่างค่านิยมของโลก จะพบกับสิ่งไร้สาระและความพินาศ
การดำเนินชีวิตตามค่านิยมในพระคัมภีร์ จะพบกับสิ่งถาวรและชีวิตนิรันดร์

วันนี้ เรากำลังเดินไปในทางใด?

2.# ใน ยก. 4:6-10 สอนให้เรา อย่าเย่อหยิ่ง​จอง​หอง แต่ถ่อมใจลงต่อพระเจ้า
โดยการฟังคำเตือน คำสั่งสอนจากพระเจ้า
โดยการเข้า​ใกล้​พระ​เจ้า แสวงหาพระองค์
แล้วเราจะมีชัยชนะเหนือการโจมตีของ​มาร

เมื่อ​ถ่อม​ใจ​ลง​ต่อ​พระ​เจ้า แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​ยก​ชู​เราขึ้น

2.@ ผู้ที่ถ่อมใจลงต่อพระเจ้า ยอมรับความจริงว่า
เขาไม่สามารถเผชิญกับวันนี้อย่างมีชัยชนะได้ โดยปราศจากความช่วยเหลือของพระองค์
ผู้นั้นจะเข้ามาแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจ และเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์สั่งไว้ในพระคำของพระองค์อย่างสุดกำลัง

วันนี้ เราถ่อมใจลงหรือไม่ ดูได้จาก เราแสวงหาพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ มากเพียงใด

3.# ใน ยก. 4:11-12 สอนว่า อย่าให้เรา​​ใส่ร้ายผู้อื่นเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินเรา
และเราไม่ควร​ตัด​สิน​พี่​น้องว่าคนนี้จะรอดหรือไม่รอด เพราะว่าการตัดสินว่า เขาจะรอดหรือไม่รอด เป็นหน้าที่ของพระเจ้า ไม่ใช่ของเรา

3.@ เมื่อเรารู้แน่ว่า พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมจะเป็นผู้ตัดสินการกระทำของเรา
เราสมควรยำเกรงและเกรงกลัวอย่างยิ่ง ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น หรือ ตัดสินผู้อื่นก่อนเวลาที่พระเจ้าจะตัดสินเขา

4.# ใน ยก. 4:13-17 สอนว่า เราไม่​รู้อนาคตเลย แม้แค่​พรุ่ง​นี้เราก็ไม่รู้
ดังนั้นเราสมควรถ่อมใจลงต่อพระเจ้า อย่าไว้วางใจในสิ่งอื่นใดนอกจากพระเจ้า
เพราะทุกอย่างจะสูญสิ้นไปในพริบตา เมื่อพระเจ้าประสงค์ให้มันไม่มีอีกต่อไป

4.@ เราควรรู้ความจริงว่า พรุ่งนี้ไม่ได้อยู่ในมือของเรา แต่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

ไม่ว่าเราจะทุ่มเทตั้งใจสักเพียงใดก็ตาม อนาคตของความสำเร็จนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

จงถ่อมใจลง และพึ่งพาพระเจ้าในทุกสิ่งเถิด

คำคม

“ในเมื่อ วิถีแห่งโลกนี้ กับ พระเจ้า เป็นศัตรูกัน แล้วเราจะเลือกเป็นมิตรกับใคร?”

ขุมทรัพย์ ยากอบ 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนให้เราระมัดระวังการใช้คำพูดและการใช้สติปัญญา ให้ใช้อย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ยก. 3:1-12 สอนว่า คำพูดเป็นช่องทางที่เราจะทำผิดพลาดได้ง่ายที่สุด บ่อยที่สุด และมักนำมาซึ่งความเสียหายร้ายแรง
ดังนั้นจึงสมควรระมัดระวังการใช้คำพูดอย่างดีที่สุด

1.@ วันนี้ ถ้อยคำจากปากของเรา เสริมสร้างคนอื่นมากแค่ไหน? และทำร้ายคนอื่นมากเพียงใด?

2.# ใน ยก. 3:13-18 สอนว่า เราสามารถสังเกตความแตกต่างระหว่าง ปัญญาจากเบื้องบน และปัญญาอย่างโลก ได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกของคนใช้ปัญญาเหล่านั้น

ผู้มีปัญญาอย่างโลก จะแสดงออกมาเป็น ความขมขื่นใจ ความ​ริษยา​ การ​มัก​ใหญ่​ใฝ่​สูง ​วุ่นวาย และมีการกระทำชั่วร้าย การกระทำลามกต่างๆ
ผู้มีปัญญาจากสวรรค์ จะแสดงออกมาเป็น ​ความ​สงบ​สุข ความสุภาพ​ การเชื่อฟัง ความ​เมตตา​ การทำ​ดี ความยุติธรรมไม่​ลำเอียง ความจริงใจไม่​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด​ สันติ​สุข สันติภาพ และ​ความ​ชอบธรรม​

2.@ วันนี้ ผลของการใช้ปัญญาของเรา ออกมาในลักษณะใด เป็นตัวชี้ให้เห็นว่า เรากำลังใช้ปัญญาแบบใด

คำคม

“ คำพูดอย่างมีปัญญาจากเบื้องบน ช่วยตนและผู้อื่นให้ได้รับพร ”

ขุมทรัพย์ ยากอบ 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนให้เราไม่ควรลำเอียง และ สอนว่าความเชื่อต้องแสดงออกเป็นการกระทำ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ยก. 2:1-13 สอนว่า อย่าลำเอียง โดยเฉพาะลำเอียงให้เกียรติคนรวย ดูถูกคนจน
เพราะว่าทั้งคนรวยและคนจน ก็เป็นที่รักของพระเจ้า เราจึงไม่มีสิทธิไปดูถูกพวกเขา
แม้เรารักษาธรรมบัญญัติข้อต่างๆ แต่จงใจไม่รักษาข้อนี้ คือจงใจจะลำเอียง
เรียกได้ว่า เราก็กำลังจงใจทำผิดธรรมบัญญัติของพระเจ้าทั้งหมด

1.@ วันนี้ เราลำเอียง โดยการให้เกียรติคนที่ดูดี มีเงิน หรือมีชื่อเสียง มากกว่าคนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ อยู่หรือไม่?

วันนี้ เราคุยกับผู้สูงอายุที่มีฐานะในสังคม และ คุยกับผู้สูงอายุที่ยากจน ด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนกันหรือไม่?

2.# ใน ยก. 2:14-26 สอนว่า ความ​เชื่อ​แท้จะสำแดงออกเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อเสมอ
ความเชื่อที่ไม่สำแดงออกเป็นการประพฤติที่สอดคล้องกับความเชื่อ เป็นความเชื่อที่ไร้ผล ไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆขึ้นได้เลย​

2.@ วันนี้ เราเชื่อจริงหรือไม่? เราเชื่อมากน้อยแค่ไหน?
ไม่ได้ดูที่คำพูด หรือการคิดไปเอง แต่ดูที่การกระทำของเรา สอดคล้องกับความเชื่อแบบไหน
– เชื่อแท้
– เชื่อน้อย
– เชื่อปลอม

คำคม

“ เชื่อแต่ไม่ทำ ก็คือ ไม่เชื่อ ”

ขุมทรัพย์ ยากอบ 1

ภาพรวม

  • ​ยากอบ​น้อง​ชาย​ของ​พระเยซู ผู้นำคนสำคัญของคริสตจักรในยุคแรกได้เขียนพระธรรมยากอบถึง “คน​สิบสอง​เผ่า​ที่​กระจัด​กระจาย” ซึ่งหมายถึง คนยิวที่กลับใจมาเป็นคริสเตียน ที่กระจายอยู่ตามเมืองต่างๆของอาณาจักรโรมในช่วงเวลานั้น
  • ยากอบเขียนเพื่อหนุนใจและสอนการดำเนินชีวิตคริสเตียนให้แก่พวกเขา
  • ในบทนี้สอนถึงการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อท่ามกลางสถานการณ์ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ซึ่งความเชื่อแท้จะประพฤติสอดคล้องกับความเชื่อเสมอ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ยก. 1:2-7 สอนว่า ความทุกข์ยากลำบากต่างๆ มี​เรื่อง​น่า​ยินดี​อยู่ในนั้นเสมอ
เพราะมันจะทำให้เราหนักแน่นมั่นคง ทรหดอดทน มากยิ่งขึ้น
แล้วจุดอ่อนต่างๆของเราก็จะถูกขจัดออกไป

เมื่อเราเผชิญความทุกข์เหล่านั้น ถ้าไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร
เราสามารถทูลขอต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อ ขอสติปัญญาในการแก้ไขปัญหานั้น
แล้วเราจะพบทางออกอย่างแน่นอน หากเราทูลขอด้วยความเชื่ออย่างไม่สงสัย

1.@ ความทุกข์ของวันนี้ เป็นพระพรแก่เราได้ เมื่อเราทูลขอด้วยความเชื่อ ให้พระเจ้าทรงช่วยเราในการฟันฝ่ามันไป

2.# ใน ยก. 1:9-11 สอนว่า ไม่ว่าเราจะตกต่ำลง หรือได้รับการเชิดชูขึ้น ล้วนแต่สามารถทำให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ทั้งสิ้น
เมื่อรับการเชิดชู ก็อวดให้คนรู้ว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานให้
เมื่อตกต่ำลง ก็อวดให้คนรู้ว่า พระเจ้าทรงสอนเราให้เข้าใจ ความจริงแห่งความอนิจจังของชีวิต

2.@ วันนี้ ไม่ว่าเราพบกับสถานการณ์ใด เราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เสมอ หากเราเผชิญกับสถานการณ์นั้นด้วยท่าทียำเกรงพระเจ้า

3.# ใน ยก. 1:12-18 สอนว่า ผู้ที่อดทนต่อการทดลอง ไม่ยอมละทิ้งพระเจ้าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น ในที่สุดเขาจะ​ได้​รับ​มง​กุฎ​แห่ง​ชีวิต​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​สัญ​ญา​ไว้​

และคนพ่ายแพ้ต่อการทดลอง ไม่ควรโทษพระเจ้าว่า “พระเจ้าทำให้ฉันพ่ายแพ้การทดลอง”
เพราะไม่ใช่พระเจ้าเป้นผู้ทำ แต่เพราะเขาปล่อยใจไปกับบาปทีละน้อยๆ จนมันเข้ามาชักนำและควบคุมชีวิตของเขา
พระเจ้าปรารถนาประทานสิ่งดีแก่เขา ประทานชัยชนะแก่เขา แต่เพราะเลือกที่จะไม่เอาเอง จึงพลาดจากสิ่งดีที่พระเจ้าประทานให้

3.@ พระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเราให้พ้นการทดลองเสมอ เพียงแค่เราร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์อย่างจริงใจ เราจะพบการช่วยกู้อย่างแน่นอน

4.# ใน ยก. 1:19-27 สอนว่า เราควรตั้งใจฟังเสมอ พูดให้น้อยลง
และโกรธให้ช้าลงเพราะความโกรธมักสร้างปัญหามากกว่าก่อให้เกิดประโยชน์

และเราไม่ควรเพียงแต่ฟังพระคำของพระเจ้าเท่านั้น แต่ควรนำไปประพฤติตามในชีวิตประจำวันของเราด้วย แล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริง

ตัวอย่างหนึ่งในการทำตามพระคำของพระเจ้า ได้แก่ การระวังปากของเราให้พูดแต่สิ่งดีอยู่เสมอ , การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง และการรักษาตัวให้พ้นจากบาปแห่งโลกนี้

4.@ คริสเตียนแท้ ไม่ใช่แค่พูดพระคำ แต่จะทำตามพระคำในชีวิตประจำวันด้วย

คำคม

“ ความทุกข์เป็นพระพรได้ เมื่อเผชิญมันด้วยปัญญาจากพระเจ้า ”