ขุมทรัพย์ ยากอบ 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนว่า เราควรยำเกรงพระเจ้า โดยการแสวงหาพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ ไม่ใช่แสวงหาสิ่งของในโลกนี้แทนพระเจ้า เพราะว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ยก. 4:1-5 สอนว่า ​การ​เป็น​มิตร​กับ​โลก​นั้น​คือ​การ​เป็น​ศัตรูกับ​พระ​เจ้า​
นั่นคือถ้าเรามีแนวคิด มีค่านิยม มีจุดมุ่งหมายชีวิต แบบคนทั้งหลายในโลกนี้ เราก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตแบบมีแนวคิด มีค่านิยม มีจุดมุ่งหมายชีวิต ในทางที่พระเจ้าพอพระทัยได้

1.@ การดำเนินชีวิตตามอย่างค่านิยมของโลก จะพบกับสิ่งไร้สาระและความพินาศ
การดำเนินชีวิตตามค่านิยมในพระคัมภีร์ จะพบกับสิ่งถาวรและชีวิตนิรันดร์

วันนี้ เรากำลังเดินไปในทางใด?

2.# ใน ยก. 4:6-10 สอนให้เรา อย่าเย่อหยิ่ง​จอง​หอง แต่ถ่อมใจลงต่อพระเจ้า
โดยการฟังคำเตือน คำสั่งสอนจากพระเจ้า
โดยการเข้า​ใกล้​พระ​เจ้า แสวงหาพระองค์
แล้วเราจะมีชัยชนะเหนือการโจมตีของ​มาร

เมื่อ​ถ่อม​ใจ​ลง​ต่อ​พระ​เจ้า แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​ยก​ชู​เราขึ้น

2.@ ผู้ที่ถ่อมใจลงต่อพระเจ้า ยอมรับความจริงว่า
เขาไม่สามารถเผชิญกับวันนี้อย่างมีชัยชนะได้ โดยปราศจากความช่วยเหลือของพระองค์
ผู้นั้นจะเข้ามาแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจ และเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์สั่งไว้ในพระคำของพระองค์อย่างสุดกำลัง

วันนี้ เราถ่อมใจลงหรือไม่ ดูได้จาก เราแสวงหาพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ มากเพียงใด

3.# ใน ยก. 4:11-12 สอนว่า อย่าให้เรา​​ใส่ร้ายผู้อื่นเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินเรา
และเราไม่ควร​ตัด​สิน​พี่​น้องว่าคนนี้จะรอดหรือไม่รอด เพราะว่าการตัดสินว่า เขาจะรอดหรือไม่รอด เป็นหน้าที่ของพระเจ้า ไม่ใช่ของเรา

3.@ เมื่อเรารู้แน่ว่า พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมจะเป็นผู้ตัดสินการกระทำของเรา
เราสมควรยำเกรงและเกรงกลัวอย่างยิ่ง ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น หรือ ตัดสินผู้อื่นก่อนเวลาที่พระเจ้าจะตัดสินเขา

4.# ใน ยก. 4:13-17 สอนว่า เราไม่​รู้อนาคตเลย แม้แค่​พรุ่ง​นี้เราก็ไม่รู้
ดังนั้นเราสมควรถ่อมใจลงต่อพระเจ้า อย่าไว้วางใจในสิ่งอื่นใดนอกจากพระเจ้า
เพราะทุกอย่างจะสูญสิ้นไปในพริบตา เมื่อพระเจ้าประสงค์ให้มันไม่มีอีกต่อไป

4.@ เราควรรู้ความจริงว่า พรุ่งนี้ไม่ได้อยู่ในมือของเรา แต่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

ไม่ว่าเราจะทุ่มเทตั้งใจสักเพียงใดก็ตาม อนาคตของความสำเร็จนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

จงถ่อมใจลง และพึ่งพาพระเจ้าในทุกสิ่งเถิด

คำคม

“ในเมื่อ วิถีแห่งโลกนี้ กับ พระเจ้า เป็นศัตรูกัน แล้วเราจะเลือกเป็นมิตรกับใคร?”