ขุมทรัพย์ 1 เปโตร 5

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนการปฏิบัติตัวต่อพี่น้องและการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเหนือปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ปต. 5:1-4 ได้สอนว่า พี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณควรจะเลี้ยงดูน้องเลี้ยงด้วยท่าที ดังต่อไปนี้
– ดูแลด้วยความเอาใจใส่
– ​ดูแลด้วย​ความ​เต็ม​ใจ
– ดูแลตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า
– ดูแล​ด้วย​ใจ​กระ​ตือ​รือ​ร้น
– ไม่​ดูแลด้วย​ใจ​โลภ​ใน​ทรัพย์​สิ่ง​ของ
– ไม่​ใช้​อำ​นาจ​บาตร​ใหญ่​
– ไม่กดขี่ข่ม​เหงผู้​ที่​อยู่​ใน​ความ​ดูแล
– เป็น​แบบ​อย่าง​แก่​พวกเขา

ซึ่งพี่เลี้ยงที่ทำเช่นนี้จะทำให้ได้​รับ​มง​กุฎ​แห่ง​ศักดิ์​ศรี​ที่​ไม่​มี​วัน​ร่วง​โรย

1.@ วันนี้ เราได้เอาใจใส่ ดูแล น้องเลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเรา อย่างเต็มใจและอย่างกระตือรือร้นมากเพียงใด?
ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานน้องเลี้ยงให้เราดูแล เพราะพระองค์ทรงรักเรา เพื่อเราจะได้รับมงกุฏแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยในสวรรค์

2.# ใน 1ปต. 5:5-6 สอนผู้​อ่อน​อาวุ​โส ว่า ควร​ยอม​เชื่อ​ฟัง​ผู้​อาวุ​โส ควร​​ปฏิ​บัติ​ต่อ​กัน​และ​กันอย่างถ่อม​ตัว​ เพราะการทำเช่นนั้นเราจะพบ​พระ​คุณ​ของพระเจ้า และจะรับการยกชูขึ้นโดยพระเจ้าในเวลาอันสมควร

2.@ ความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณไม่ได้ดูที่ตำแหน่งใหญ่โต แต่ดูที่การถ่อมใจลง ยอมเชื่อฟังผู้ที่ต้องเชื่อฟัง

3.# ใน 1 เปโตร 5:7 สอนวิธีดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างถวายเกียรติพระเจ้า โดยทำสิ่งต่อไปนี้
– ละความกังวลทุกอย่างไว้กับพระเจ้า
– ควบคุมตัวเอง
– ระวังการโจมตีศัตรูของมาร
– ต่อต้านมารด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ

3.@ เพราะเรารู้แน่ว่าพระเจ้าทรงรักเรา ดังนั้นเราไม่ต้องกังวลและไม่ต้องหวั่นกลัวมารซาตาน
เราควร ละความกังวลไว้กับพระเจ้า และต่อสู้กับการโจมตีของมารด้วยความเชื่อ

คำคม

“ ยิ่งเรารู้จักความรักของพระเจ้า เราก็ยิ่งกลัวต่อสถานการณ์น้อยลง ”

ขุมทรัพย์ 1 เปโตร 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนว่า เวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมานั้นใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว ดังนั้นเราควรใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค้ามีความหมาย เต็มใจทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ ซึ่งจะนำศักดิ์ศรียิ่งใหญ่มาสู่เราในวันสุดท้าย

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ปต. 4:1-2 สอนว่า เราสามารถ​ติด​อา​วุธ​ฝ่ายวิญญาณให้กับตัว​เอง​ได้ โดยการ​มี​ความ​คิด​แบบเดียว​​กับ​พระ​เยซูคริสต์ (1ปต. 3:18 พระ​คริสต์​ทรง​ทน​ทุกข์​… เพื่อ​จะ​นำ​พวก​ท่าน​ไป​ถึง​พระ​เจ้า)
เราเต็มใจทน​ทุกข์​ทาง​กายเพื่อเห็นแก่การได้เข้าใกล้พระเจ้า พระเจ้าทรงเมตตาเรามากมาย ดังนั้นการต้องทนทุกข์เพราะความเชื่อในพระเจ้านั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย

ซึ่งความคิดแบบนี้ ทำให้เราไม่ดำเนินชีวิตตามตัณหาของมนุษย์อีกต่อไป แต่ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

1.@ หากเราต้องพบกับการทนทุกข์เนื่องจากทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เรียกได้ว่า เราได้มีส่วนในการทนทุกข์ร่วมกับพระคริสต์แล้ว

2.# ใน 1ปต. 4:3 สอนว่า เราควรเพียง​พอแล้ว ​สำ​หรับ​การ​ทำ​สิ่ง​ที่​คน​ทั้งหลาย​ชอบ​กระ​ทำ ได่แก่
-​ ​ปล่อย​ตัว​ตาม​ราคะ​ตัณ​หา
– ปล่อยตัว ตาม​ใจ​ปรารถ​นา​ชั่ว
– ​เมา​เหล้า
– เลี้ยง​กัน​อย่าง​ถึง​ใจ
– ​กิน​เหล้า​วุ่น​วาย​กัน
– ไหว้​รูป​เคารพ​อัน​น่า​รัง​เกียจ

2.@ วันนี้ เราพอหรือยังสำหรับการดำเนินชีวิตในบาป ที่มีแต่ความสุขจอมปลอม และห่างไกลจากความสุขแท้ในพระเจ้า?

3.# ใน 1ปต. 4:7-11 สอนว่า เนื่องจากอว​สาน​ของ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​มา​ใกล้​แล้ว ดังนั้น เราควรที่จะ
– ดำเนินชีวิตอย่าง​มี​สติ​สัม​ปชัญญะ
– ​รู้​จัก​สงบ​ใจ​เพื่อ​การ​อธิษ​ฐาน
– ​รัก​กัน​และ​กัน​ให้​มาก
– ​ต้อน​รับ​เลี้ยง​ดู​กัน​และ​กัน​โดย​ไม่​บ่น
– ใช้​ของ​ประ​ทาน​ที่มี ในการ​ปรน​นิบัติ​กัน​และ​กัน
– ทำทุกสิ่งเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติ

3.@ เวลาของเราบนโลกนี้เหลือน้อยเต็มที เราจะใช้เวลานั้นเพื่อประโยชน์ของตนเองต่อไป หรือจะหันมาใช้ทั้งหมดที่มีนั้น ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผู้ซึ่งเราต้องเสนอรายงานต่อพระองค์ในวันสุดท้าย

4.# ใน 1ปต. 4:12-19 สอนว่า ​ความ​ทุกข์​ยาก​แสน​สา​หัส​ที่​กำ​ลัง​เกิด​ขึ้น​กับเรา เมื่อเราเชื่อฟังและทำตามพระเจ้านั้น ก็เพื่อ​ทด​สอบเรา​ ดังนั้น
– เราไม่ควร​ประ​หลาดใจ หรือ ตั้งคำถามว่า ทำไมถึงต้องเป็นเรา
– เราควรชื่นชมยินดี ที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์ เพราะนั่นจะทำให้เราภาคภูมิใจอย่างที่สุดในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา
– เราไม่ควรละอายในการทนทุกข์นั้น เพราะเรากำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่
– เราควรฝากทุกสิ่งไว้กับพระเจ้า แล้วแต่พระองค์ ตามแต่พระประสงค์ของพระองค์ เราขอเชื่อฟังพระองค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา

4.@ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเชื่อฟังพระเจ้า จะนำความสุขและความชื่นชมยินดียิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเรา

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงเชื่อฟังพระองค์ต่อไป

คำคม

“ การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ในวันนี้ เป็นศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้า ”

ขุมทรัพย์ 1 เปโตร 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนเรื่องการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ทั้งในครอบครัวและในสังคม

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ปต. 3:1-7 สอนเกี่ยวกับ สามีภรรยา ไว้ดังนี้
ภรรยา :
– ควรยอม​เชื่อ​ฟัง​สามี​ของ​ตน เ​แม้​สามี​บาง​คน​ไม่​เชื่อ​พระ​วจนะของพระเจ้าก็ตาม
– ควรเน้นการประพฤติและจิตใจที่งดงาม มากยิ่งกว่า เสื้อผ้า ทรงผม หรือเครื่องประดับที่งดงาม

สามี :
– ควรอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในตัวเธอ เพราะเธอเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า
– ควรให้เกียรติ​เธอ​ใน​ฐานะ​ที่​เป็น​ทา​ยาท​ร่วม​รับ​พระพรจากพระเจ้า

การปฏิบัติต่อคู่สมรสอย่างเหมาะสมจะทำให้การอธิษฐานร่วมกันเป็นพลังมหาศาล

1.@ พระเจ้าได้สอนเรื่องชีวิตครอบครัวเอาไว้แล้ว หากครอบครัวใดยึดถือ นำมาปฏิบัติในครอบครัว ก็จะพบกับสันติสุขและพระพรเต็มล้นในครอบครัว

แม้ว่าคู่สมรสของเราไม่ได้ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า แต่โดยการปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าของเรา ก็จะทำให้เกิดพระพรในครอวครัวและนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่คู่สมรสของเราได้

2.# ใน 1ปต. 3:8-22 สอนการดำเนินชีวิตคริสเตียนไว้ว่า เราควร
– ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน
– เห็น​อก​เห็น​ใจ​กัน
– รัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง
– มี​จิต​ใจ​อ่อน​โยน​
– ถ่อมตัว
– ไม่ทำ​ชั่ว​ตอบ​แทน​ชั่ว
– ไม่​ด่า​ตอบ​การ​ด่า
– อวย​พรคนที่ด่าเรา
– ยับ​ยั้ง​ปาก​ของ​ตน​ไม่​พูด​ชั่ว
– ห้าม​ปากไม่​ให้​พูด​ล่อ​ลวง
– ​ละ​ความ​ชั่ว​
– ​ทำ​ความ​ดี
– ​ใฝ่​หา​สันติ​สุข​
– ​ดำ​เนิน​ตามทางแห่งสันติ
– ​เคารพ​นับ​ถือ​พระ​คริสต์​ว่า ​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
– เตรียม​พร้อม​เสมอ ที่​จะ​อธิ​บาย​กับ​ทุก​คน​เรื่องพระเจ้า
– ​ตอบ​คำถามเรื่องพระเจ้าด้วย​ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ด้วย​ความ​นับ​ถือ
– ​มีใจบริ​สุทธิ์จริงใจ

2.@ เราไม่จำเป็นต้องทำดีเพื่อให้พระเจ้าทรงรับเราเป็นบุตร
แต่เพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว เราจึงสมควรทำสิ่งดีเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์

3.# ใน 1ปต. 3:17 สอนว่า ​การ​ทน​ทุกข์​เพราะ​ทำ​ดี ก็​ดี​กว่า​การ​ทน​ทุกข์​เพราะ​ทำ​ชั่ว

หากใครทำชั่ว อีกไม่นานเขาก็พบกับการทนทุกข์
แต่หากเราทำดี แล้วพบการทนทุกข์ อีกไม่นานเราจะพบกับพระพรอันยิ่งใหญ่

3.@ แม้วันนี้ ทำดี แต่กลับได้สิ่งไม่ดีตอบแทน ขอให้เราทำดีต่อไป เพราะพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานพระพรแก่เราเอง ไม่ใช่คนอื่น

4.# ใน 1ปต.3:21 อธิบายว่า เพราะโนอาห์และครอบครัวเชื่อฟังพระเจ้า พวกเขาทั้ง 8 คนจึงรอดตาย
เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ สามารถรอดพ้นความตายนิรันดร์ โดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

4.@ โนอาห์รอดเพราะเชื่อฟังฉันใด เราก็รอดเพราะวางใจจนเชื่อฟัง ฉันนั้น

คำคม

“ พระองค์ผู้ชอบธรรม ทรงตายเพื่อให้ผู้ไม่ชอบธรรมจะได้กลายเป็นผู้ชอบธรรม ”

ขุมทรัพย์ 1 เปโตร 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนว่า เราเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว เราควรละทิ้งวิถีชีวิตแบบเก่าๆ แล้วดำเนินชีวิตใหม่ตามทางของพระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1 เปโตร 2:1-3 สอนว่า ถ้าเราปรารถนาจะเติบโตในฝ่ายวิญญาณ เราควร
– ละทิ้งความชั่วทุกอย่าง
– ละทิ้งการล่อลวงทุกรูปแบบ
– ละทิ้งความไม่จริงใจ
– ละทิ้งความอิจฉาริษยา
– ละทิ้งการใส่ร้ายทุกชนิด
– ปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณ ได้แก่ ข่าวประเสริฐ

1.@ เมื่อเราได้มาอยู่ในทางของพระเจ้าแล้ว ก็สมควรละทิ้งทางเก่า วิถีชีวิตแบบเดิมเสีย

2.# ใน 1ปต. 2:4-5 สอนว่าให้เรา ​มา​หา​พระ​เยซู และ​ ​รับ​การ​สร้าง​ขึ้น​เป็น​พระ​นิเวศ​ฝ่าย​วิญ​ญาณ อัน​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​

2.@ โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์ เราจะรับการสร้างใหม่เป็นพระวิหารอันสง่างามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิต
ดังนั้น เราควรเข้ามาหาพระเยซูบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และทูลขอความช่วยเหลือ การทรงนำ จากพระองค์ในทุกสิ่ง

3.# ใน 1ปต. 2:9-10 สอนว่า โดยพระเมตตาของพระเจ้า พระองค์ทรงทำให้เรา เป็นประชากรของพระเจ้า เป็น​พวก​ปุโร​หิต​หลวง เป็น​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์ ทรง​เรียก​เรา​ออก​มา​จาก​ความ​มืด เข้า​ไป​สู่​ความ​สว่าง​อัน​มหัศ​จรรย์​ของ​พระ​องค์

3.@ ในเมื่อเรารับพระเมตตามาถึงเพียงนี้ เราก็ไม่สมควรดำเนินชีวิตในความมืดอีกต่อไป และควรดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า ให้สมกับพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงประทานแก่เรา

4.# ใน 1ปต. 2:11-17 สอนว่า เนื่องจากเราเป็น​คน​แปลก​ถิ่น​และ​คน​ต่าง​ด้าว สำหรับโลกนี้ ดังนั้น เราควรที่จะ
– ให้​เว้น​จาก​ตัณ​หา​ของ​เนื้อ​หนัง ซึ่ง​ต่อ​สู้​กับ​วิญ​ญาณ​จิต
– ​รัก​ษา​ความ​ประ​พฤติ​อัน​ดี​ของ​เรา​ไว้เสมอ
– ยอม​เชื่อ​ฟัง​ผู้​มี​สิทธิ​อำ​นาจ
– ​ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​คน​มี​เสรี​ภาพ แต่
– ​อย่า​ใช้​เสรี​ภาพ​นั้น​เป็น​ข้อ​อ้าง​เพื่อ​ทำ​ความ​ชั่ว
– ​ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​เจ้า
– ให้​เกียรติ​ทุก​คน
– ​รัก​พี่​น้อง
– ​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า
– ให้​เกียรติ​แก่ผู้นำ

4.@ เราผู้เป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ ควรดำเนินชีวิตอย่างคนของสวรรค์ ไม่ใช่อย่างคนของโลกนี้

5.# ใน 1ปต. 2:18 สอนว่า เราควรยอม​อยู่​ใต้​บัง​คับหัวหน้าหรือผู้นำของเรา ด้วยความ​ยำ​เกรง​ทุก​อย่าง ทั้งหัวหน้าที่​ใจ​ดี​และ​หัวหน้า​ที่​ร้าย​ด้วย

ถ้าใคร​ทำความดี แต่กลับต้องทนรับ​ความ​เจ็บ​ปวด​ต่างๆ อย่างไม่​เป็น​ธรรม เพราะเห็นแก่พระเจ้า และเขาก็ยังคงตั้งใจทำดีต่อไป
คนนั้นกำลังทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

พระเยซูเองก็​ทรง​ทน​ทุกข์​อย่างไม่เป็นธรรม พระ​องค์​ทรง​วาง​แบบ​อย่าง​แก่​เราแล้ว เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ดำ​เนิน​ตามแบบอย่างของ​พระ​องค์

5.@ เมื่อเราทำดี แต่ไม่ได้ดี แต่ก็ยังจะทำดีต่อไปเพื่อเห็นแก่พระเจ้า
การกระทำเช่นนั้น เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

คำคม

“ เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว สมควรดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นประชากรของพระองค์ ”

ขุมทรัพย์ 1เปโตร 1

ภาพรวม

  • 1 เปโตร เป็นจดหมายที่ อ.เปโตร เขียนถึงคริสตชน​ทั่วไป​ในเอเชียไมเนอร์ เพื่อหนุนใจ​พวกเขา​ในท่ามกลางการ​ถูก​ข่มเหง ให้พวกเขายึดมั่นในความ​หวัง​ใน​พระ​คริสต์ และ​สอน​พวกเขา​ให้ดำเนิน​ชีวิต​คริสเตียน​อย่าง​ถูกต้อง​ท่ามกลาง​การ​ทดลองทั้งหลาย
  • ในบทนี้กล่าวถึง ความหวังที่คริสเตียนมีในพระเจ้า และด้วยความหวังใจเช่นนี้คริสเตียนจึงสมควรดำเนินชีวิตให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1 เปโตร 1:2 ชี้ให้เห็นว่า การที่เรามาอยู่ในพระเจ้านั้น เป็นการทำงานร่วมกันของพระบิดา พระเยซู และพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระบิดา ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้า เลือกเราไว้แล้ว
พระเยซู ทรงทำให้เกิดการยกโทษบาปของเรา เมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงชำระเรา เพื่อเราจะเชื่อวางใจในพระเยซูได้

1.@ โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์ทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อให้เรารอดพ้นนรกและสามารถเข้าส่วนในพระสิริของพระองค์ได้
สมควรอย่างยิ่งที่เราจะระลึกถึงพระคุรของพระองค์อยู่เสมอ และดำเนินชีวิตให้สมกับที่ได้รับพระคุณอย่างเหลือล้นนี้

2.# ใน 1เปโตร 1:3- 12 สอนว่า พระเจ้าทรงเมตตาในให้เราสามารถบังเกิดใหม่ได้โดยทางพระเยซูคริสต์ ทำให้เราสามารถเข้าในความหวังที่จะครอบครองร่วมกับพระองค์นิรันดร์ และสามารถได้รับมรดกที่ยั่งยืนจากพระองค์ในสวรรค์

ถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้รับ และต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ
แต่ความทุกข์เหล่านี้ก็ทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยขจัดสิ่งที่ไม่ใช่ความเชื่อแท้ออกไป
เหมือนทองคำที่ถูกทำให้เป็นทองแท้ด้วยไฟ

แม้ว้าตอนนี้เราไม่ได้เห็นพระเจ้ากับตา เราก็ยังรักพระองค์และชื่นชมยินดีในพระองค์ โดยทางความเชื่อที่เรามีต่อข่าวประเสริฐของพระองค์

ข่าวประเสริฐนี้เองที่บรรดาผู้เผยพระวจนะในอดีตได้พยากรณ์ไว้ และเป็นสิ่งที่เหล่าทูตสวรรค์ปรารถนาที่จะได้เห็น

2.@ ข่าวประเสริฐได้มาถึงเรา และเราก็ได้รับไว้โดยความเชื่อ
จึงทำให้เรามีความหวังในอนาคต และมีความชื่นชมยินดีในปัจจุบัน

วันนี้ เราเชื่อและมั่นใจ ในสิ่งที่ข่าวประเสริฐได้บอกไว้มากเพียงใด?

3.# ใน 1 เปโตร 1:13-23 สอนว่า เราควร
– เตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
– รู้จักควบคุมตัวเอง
– ตั้งความหวังทั้งหมด ไปที่พระคุณของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์
– ไม่ประพฤติตามกิเลสตัณหา อย่างในอดีต
– ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ในทุกด้าน
– ดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้า
– ​รัก​พี่​น้อง​อย่าง​จริง​ใจ

3.@ เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้ว เราก็ควรดำเนินชีวิตในทางใหม่ด้วย
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรา เพื่อให้ลักษณะชีวิตแบบชีวิตใหม่จะปรากฏชัดมากขึ้นในเราทุกวันๆ

4.# ใน 1ปต. 1:25 ชี้ให้เห็นว่า ​พระ​วจนะ​ของพระ​เจ้านั่น ยั่ง​ยืน​อยู่​เป็น​นิตย์
พระ​วจนะ​นี้ ​คือ ​ข่าว​ประ​เสริฐ​เรื่องของพระเยซูคริสต์

4.@ พระคัมภีร์ทั้งหมด ชี้มาที่เดียวกัน คือ ชี้มาที่ “ข่าวประเสริฐ”
เพราะข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เป็นทางเดียวที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดได้

คำคม

“ ข่าวประเสริฐ เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดได้ ”